พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :058-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ทาน (การให้) เป็นอย่างไร 0 5301 PLAY MP3
002-จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร 0 4452 PLAY MP3
003-ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ 0 4302 PLAY MP3
004-อานิสงส์แห่งการให้ทาน 0 3833 PLAY MP3
005-ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 0 3710 PLAY MP3
006-ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 0 3427 PLAY MP3
007-ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 0 3428 PLAY MP3
008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 0 3434 PLAY MP3
009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 0 4069 PLAY MP3
010-หากสัตว์ทั้งหลาย รู้ผลแห่งการจำแนกทาน 0 3457 PLAY MP3
011-สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์) 0 3527 PLAY MP3
012-ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 0 3301 PLAY MP3
013-ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส 0 3235 PLAY MP3
014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 0 3204 PLAY MP3
015-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 3426 PLAY MP3
016-หลักในการจัดสรรทรัพย์ 0 3829 PLAY MP3
017-การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า 0 3538 PLAY MP3
018-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 0 3142 PLAY MP3
019-การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ 0 3811 PLAY MP3
020-การสงเคราะห์เทวดา 0 2894 PLAY MP3
021-ความตระหนี่ ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล 0 3192 PLAY MP3
022-ความตระหนี่คือมลทิน 0 3055 PLAY MP3
023-เหตุให้ไปนรก-สวรรค์ 0 2938 PLAY MP3
024-วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ 0 3373 PLAY MP3
025-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 1) 0 2995 PLAY MP3
026-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 2) 0 3272 PLAY MP3
027-ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 0 2853 PLAY MP3
028-จาคานุสสติ 0 3154 PLAY MP3
029-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 1) 0 2907 PLAY MP3
030-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 2) 0 2984 PLAY MP3
031-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 3) 0 2743 PLAY MP3
032-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 4) 0 2976 PLAY MP3
033-ผลแห่งทาน 0 3072 PLAY MP3
034-มหาทาน 0 2768 PLAY MP3
035-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 2784 PLAY MP3
036-ความสงสัยในทานของเทวาดา 0 2603 PLAY MP3
037-ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก 0 2763 PLAY MP3
038-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 2524 PLAY MP3
039-ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย 0 2885 PLAY MP3
040-ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 0 2670 PLAY MP3
041-ทานของคนดี (นัยที่ 1) 0 2755 PLAY MP3
042-ทานของคนดี (นัยที่ 2) 0 2642 PLAY MP3
043-ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ 0 2613 PLAY MP3
044-กลิ่นที่หอมทวนลม 0 2987 PLAY MP3
045-สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ 0 2461 PLAY MP3
046-หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี) 0 2635 PLAY MP3
047-กรณีศึกษา เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 0 2722 PLAY MP3
048-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 1) 0 2513 PLAY MP3
049-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 2) 0 2362 PLAY MP3
050-ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 0 2812 PLAY MP3
051-นาดี หรือ นาเลว 0 2984 PLAY MP3
052-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 1) 0 2378 PLAY MP3
053-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 2) 0 2423 PLAY MP3
054-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่1) 0 2393 PLAY MP3
055-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่2) 0 2238 PLAY MP3
056-การวางจิตเมื่อให้ทาน 0 2741 PLAY MP3
057-ผลของทานกับผู้รับ 0 2438 PLAY MP3
058-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1) 0 2185 PLAY MP3
059-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 2) 0 2161 PLAY MP3
060-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 3) 0 2085 PLAY MP3
061-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 4) 0 2138 PLAY MP3
062-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 5) 0 2225 PLAY MP3
063-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 6) 0 2107 PLAY MP3
064-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 7) 0 2218 PLAY MP3
065-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 8) 0 2041 PLAY MP3
066-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 9) 0 2066 PLAY MP3
067-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10) 0 2091 PLAY MP3
068-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 11) 0 2062 PLAY MP3
069-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 12) 0 2057 PLAY MP3
070-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 13) 0 1955 PLAY MP3
071-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 14) 0 2077 PLAY MP3
072-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 15) 0 2147 PLAY MP3
073-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 0 2097 PLAY MP3
074-ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน 0 1982 PLAY MP3
075-ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย 0 2166 PLAY MP3
076-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 1) 0 2038 PLAY MP3
077-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 2) 0 2029 PLAY MP3
078-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 3) 0 2123 PLAY MP3
079-สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 0 2595 PLAY MP3
080-เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 0 2113 PLAY MP3
081-ผลของการเจริญเมตตาจิต 0 2005 PLAY MP3
082-วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหาร 0 2736 PLAY MP3
083-การรับที่ไม่เป็นธรรม หรือ การรับที่เป็นธรรม 0 2238 PLAY MP3
084-การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 0 2193 PLAY MP3
085-ข้อปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 0 2063 PLAY MP3
086-ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของ ต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 0 1920 PLAY MP3
087-เหตุให้ค้าขายได้กำไร หรือ ขาดทุน 0 2164 PLAY MP3
088-เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 0 2378 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง