พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ทาน (การให้) เป็นอย่างไร 0 3046 PLAY MP3
002-จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร 0 2361 PLAY MP3
003-ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ 0 2419 PLAY MP3
004-อานิสงส์แห่งการให้ทาน 0 2028 PLAY MP3
005-ผู้ให้โภชนะ ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 0 1820 PLAY MP3
006-ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาน 0 1787 PLAY MP3
007-ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 0 1750 PLAY MP3
008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 0 1753 PLAY MP3
009-ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 0 1845 PLAY MP3
010-หากสัตว์ทั้งหลาย รู้ผลแห่งการจำแนกทาน 0 1708 PLAY MP3
011-สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์) 0 1649 PLAY MP3
012-ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 0 1663 PLAY MP3
013-ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส 0 1670 PLAY MP3
014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 0 1618 PLAY MP3
015-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 1590 PLAY MP3
016-หลักในการจัดสรรทรัพย์ 0 1813 PLAY MP3
017-การใช้สอยโภคทรัพย์โดยไม่สูญเปล่า 0 1703 PLAY MP3
018-หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 0 1636 PLAY MP3
019-การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับ 0 1701 PLAY MP3
020-การสงเคราะห์เทวดา 0 1478 PLAY MP3
021-ความตระหนี่ ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมรรคผล 0 1552 PLAY MP3
022-ความตระหนี่คือมลทิน 0 1477 PLAY MP3
023-เหตุให้ไปนรก-สวรรค์ 0 1488 PLAY MP3
024-วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ 0 1481 PLAY MP3
025-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 1) 0 1497 PLAY MP3
026-ทรัพย์ในอริยวินัย (นัยที่ 2) 0 1447 PLAY MP3
027-ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 0 1440 PLAY MP3
028-จาคานุสสติ 0 1475 PLAY MP3
029-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 1) 0 1407 PLAY MP3
030-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 2) 0 1411 PLAY MP3
031-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 3) 0 1341 PLAY MP3
032-เหตุในการให้ทาน (นัยที่ 4) 0 1409 PLAY MP3
033-ผลแห่งทาน 0 1491 PLAY MP3
034-มหาทาน 0 1281 PLAY MP3
035-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 1366 PLAY MP3
036-ความสงสัยในทานของเทวาดา 0 1281 PLAY MP3
037-ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก 0 1246 PLAY MP3
038-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 1243 PLAY MP3
039-ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย 0 1224 PLAY MP3
040-ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 0 1245 PLAY MP3
041-ทานของคนดี (นัยที่ 1) 0 1203 PLAY MP3
042-ทานของคนดี (นัยที่ 2) 0 1301 PLAY MP3
043-ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ 0 1282 PLAY MP3
044-กลิ่นที่หอมทวนลม 0 1379 PLAY MP3
045-สังคมเลว เพราะคนดีอ่อนแอ 0 1166 PLAY MP3
046-หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม (คนไม่ดี) 0 1155 PLAY MP3
047-กรณีศึกษา เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 0 1153 PLAY MP3
048-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 1) 0 1223 PLAY MP3
049-ควรให้ทานในที่ใด (นัยที่ 2) 0 1119 PLAY MP3
050-ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 0 1158 PLAY MP3
051-นาดี หรือ นาเลว 0 1125 PLAY MP3
052-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 1) 0 1101 PLAY MP3
053-ผู้รับทาน กับผลที่ได้ (นัยที่ 2) 0 1075 PLAY MP3
054-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่1) 0 1012 PLAY MP3
055-องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก (นัยที่2) 0 1068 PLAY MP3
056-การวางจิตเมื่อให้ทาน 0 1275 PLAY MP3
057-ผลของทานกับผู้รับ 0 1133 PLAY MP3
058-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 1) 0 1033 PLAY MP3
059-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 2) 0 1041 PLAY MP3
060-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 3) 0 963 PLAY MP3
061-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 4) 0 1012 PLAY MP3
062-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 5) 0 1040 PLAY MP3
063-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 6) 0 1000 PLAY MP3
064-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 7) 0 1017 PLAY MP3
065-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 8) 0 990 PLAY MP3
066-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 9) 0 974 PLAY MP3
067-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 10) 0 992 PLAY MP3
068-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 11) 0 994 PLAY MP3
069-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 12) 0 972 PLAY MP3
070-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 13) 0 934 PLAY MP3
071-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 14) 0 954 PLAY MP3
072-ผู้ควรรับทักษิณา (นัยที่ 15) 0 943 PLAY MP3
073-ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 0 1071 PLAY MP3
074-ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน 0 946 PLAY MP3
075-ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย 0 970 PLAY MP3
076-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 1) 0 920 PLAY MP3
077-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 2) 0 847 PLAY MP3
078-การให้ทานอันเป็นอริยะ (นัยที่ 3) 0 990 PLAY MP3
079-สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 0 1398 PLAY MP3
080-เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 0 1012 PLAY MP3
081-ผลของการเจริญเมตตาจิต 0 900 PLAY MP3
082-วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรหมวิหาร 0 1152 PLAY MP3
083-การรับที่ไม่เป็นธรรม หรือ การรับที่เป็นธรรม 0 1019 PLAY MP3
084-การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 0 1034 PLAY MP3
085-ข้อปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 0 972 PLAY MP3
086-ข้อปฏิบัติในการขอสิ่งของ ต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 0 882 PLAY MP3
087-เหตุให้ค้าขายได้กำไร หรือ ขาดทุน 0 908 PLAY MP3
088-เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 0 1085 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง