พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :010-การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 1585 PLAY MP3
002-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 1) 0 663 PLAY MP3
003-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 2) 0 594 PLAY MP3
004-โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 525 PLAY MP3
005-การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฎขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 585 PLAY MP3
006-ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก 0 515 PLAY MP3
007-การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก 0 507 PLAY MP3
008-พระตถาคตเกิดขึ้น เพื่อความสุขของโลก 0 540 PLAY MP3
009-ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 0 593 PLAY MP3
010-การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 734 PLAY MP3
011-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 531 PLAY MP3
012-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 1) 0 459 PLAY MP3
013-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 2) 0 477 PLAY MP3
014-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า ตถาคต 0 466 PLAY MP3
015-เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 513 PLAY MP3
016-ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 516 PLAY MP3
017-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 481 PLAY MP3
018-ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 449 PLAY MP3
019-การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 478 PLAY MP3
020-การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 465 PLAY MP3
021-การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 472 PLAY MP3
022-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 486 PLAY MP3
023-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 465 PLAY MP3
024-การลงสู่ครรภ์ 0 458 PLAY MP3
025-การอยู่ในครรภ์ 0 469 PLAY MP3
026-การประสูติ 0 627 PLAY MP3
027-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ 0 469 PLAY MP3
028-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ 0 419 PLAY MP3
029-ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 0 481 PLAY MP3
030-ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต 0 447 PLAY MP3
031-ทรงได้รับการบำเรอ 0 436 PLAY MP3
032-กามสุขกับความหน่าย 0 466 PLAY MP3
033-ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 0 445 PLAY MP3
034-ความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 433 PLAY MP3
035-การออกบรรพชา 0 477 PLAY MP3
036-เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 410 PLAY MP3
037-เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 438 PLAY MP3
038-ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 0 415 PLAY MP3
039-อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 394 PLAY MP3
040-บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 425 PLAY MP3
041-ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 406 PLAY MP3
042-ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 409 PLAY MP3
043-ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 415 PLAY MP3
044-ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 419 PLAY MP3
045-ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 391 PLAY MP3
046-ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 439 PLAY MP3
047-ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 396 PLAY MP3
048-ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 403 PLAY MP3
049-ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 392 PLAY MP3
050-ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 428 PLAY MP3
051-ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 384 PLAY MP3
052-ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 368 PLAY MP3
053-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 390 PLAY MP3
054-ทรงคิดค้นเรื่องเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 389 PLAY MP3
055-ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 374 PLAY MP3
056-ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 362 PLAY MP3
057-ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 381 PLAY MP3
058-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 390 PLAY MP3
059-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 368 PLAY MP3
060-ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 376 PLAY MP3
061-อาการแห่งการตรัสรู้ 0 385 PLAY MP3
062-สิ่งที่ตรัสรู้ 0 419 PLAY MP3
063-การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 365 PLAY MP3
064-การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 362 PLAY MP3
065-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 357 PLAY MP3
066-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 349 PLAY MP3
067-ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 398 PLAY MP3
068-ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 337 PLAY MP3
069-ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 358 PLAY MP3
070-ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 0 364 PLAY MP3
071-ทรงแสดงธรรม เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 418 PLAY MP3
072-ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 357 PLAY MP3
073-มารทูลให้นิพพาน 0 337 PLAY MP3
074-ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 342 PLAY MP3
075-เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 350 PLAY MP3
076-การโปรดปัญจวัคคย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 342 PLAY MP3
077-ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 351 PLAY MP3
078-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 339 PLAY MP3
079-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 328 PLAY MP3
080-จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 359 PLAY MP3
081-ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 379 PLAY MP3
082-ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 0 365 PLAY MP3
083-อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 349 PLAY MP3
084-สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 348 PLAY MP3
085-ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 370 PLAY MP3
086-ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 339 PLAY MP3
087-ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 339 PLAY MP3
088-ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 360 PLAY MP3
089-ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 356 PLAY MP3
090-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 367 PLAY MP3
091-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง) 0 349 PLAY MP3
092-ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลก 0 385 PLAY MP3
093-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 341 PLAY MP3
094-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก 0 344 PLAY MP3
095-ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 357 PLAY MP3
096-ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 331 PLAY MP3
097-เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 373 PLAY MP3
098-ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 336 PLAY MP3
099-ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 348 PLAY MP3
100-ทรงฉันวันละหนเดียว 0 371 PLAY MP3
101-ทรงมีการประทมอย่างตถาคต 0 332 PLAY MP3
102-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 340 PLAY MP3
103-สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 336 PLAY MP3
104-ทรงมีวิธี รุก ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 340 PLAY MP3
105-ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 350 PLAY MP3
106-เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 319 PLAY MP3
107-เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาฏิโมกข์ 0 345 PLAY MP3
108-เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 339 PLAY MP3
109-เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน 0 319 PLAY MP3
110-ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหล 0 329 PLAY MP3
111-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 329 PLAY MP3
112-ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 337 PLAY MP3
113-ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 330 PLAY MP3
114-พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 344 PLAY MP3
115-ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 332 PLAY MP3
116-ทรงปลงอายุสังขาร 0 324 PLAY MP3
117-ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 349 PLAY MP3
118-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 325 PLAY MP3
119-ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 377 PLAY MP3
120-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 296 PLAY MP3
121-เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 314 PLAY MP3
122-อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 306 PLAY MP3
123-เสวยสูกรมัททวะ 0 374 PLAY MP3
124-ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่น ๆ 0 344 PLAY MP3
125-การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 338 PLAY MP3
126-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 305 PLAY MP3
127-การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 304 PLAY MP3
128-หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 315 PLAY MP3
129-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 315 PLAY MP3
130-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 329 PLAY MP3
131-ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 310 PLAY MP3
132-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 322 PLAY MP3
133-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ 2) 0 319 PLAY MP3
134-ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 311 PLAY MP3
135-ทรงทราบคติ 5 และอุปมา 0 309 PLAY MP3
136-ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 319 PLAY MP3
137-ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 318 PLAY MP3
138-ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 294 PLAY MP3
139-ทรงมีปาฏิหารย์สามอย่าง 0 337 PLAY MP3
140-ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 275 PLAY MP3
141-ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 285 PLAY MP3
142-ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 308 PLAY MP3
143-สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 283 PLAY MP3
144-ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 283 PLAY MP3
145-ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 327 PLAY MP3
146-ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 279 PLAY MP3
147-ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 288 PLAY MP3
148-ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 483 PLAY MP3
149-ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 298 PLAY MP3
150-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 286 PLAY MP3
151-ตลอดสังสารวัฏ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 295 PLAY MP3
152-ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 278 PLAY MP3
153-เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 360 PLAY MP3
154-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 293 PLAY MP3
155-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 316 PLAY MP3
156-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 270 PLAY MP3
157-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 326 PLAY MP3
158-เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 297 PLAY MP3
159-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 494 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง