พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 4321 PLAY MP3
002-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 1) 0 2601 PLAY MP3
003-การปรากฎของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่ 2) 0 2283 PLAY MP3
004-โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 2174 PLAY MP3
005-การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฎขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 2303 PLAY MP3
006-ธรรมชาติ 3 อย่าง ทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลก 0 2461 PLAY MP3
007-การมีธรรมของพระตถาคตอยู่ในโลก คือความสุขของโลก 0 2346 PLAY MP3
008-พระตถาคตเกิดขึ้น เพื่อความสุขของโลก 0 2167 PLAY MP3
009-ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนาน 0 2315 PLAY MP3
010-การบังเกิดขึ้นของตถาคต ไม่ได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 2706 PLAY MP3
011-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 2240 PLAY MP3
012-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 1) 0 2090 PLAY MP3
013-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่ 2) 0 2118 PLAY MP3
014-ทรงขนานนามพระองค์เองว่า ตถาคต 0 2168 PLAY MP3
015-เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 2079 PLAY MP3
016-ทรงพระนามว่า ตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 2145 PLAY MP3
017-เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 2219 PLAY MP3
018-ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 1992 PLAY MP3
019-การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 2288 PLAY MP3
020-การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 2091 PLAY MP3
021-การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 2011 PLAY MP3
022-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 2037 PLAY MP3
023-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 2665 PLAY MP3
024-การลงสู่ครรภ์ 0 2018 PLAY MP3
025-การอยู่ในครรภ์ 0 2102 PLAY MP3
026-การประสูติ 0 2152 PLAY MP3
027-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการประสูติ 0 1978 PLAY MP3
028-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ 0 1987 PLAY MP3
029-ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 0 2017 PLAY MP3
030-ประสูติได้ 7 วัน พระชนนีทิวงคต 0 1996 PLAY MP3
031-ทรงได้รับการบำเรอ 0 2188 PLAY MP3
032-กามสุขกับความหน่าย 0 2175 PLAY MP3
033-ทรงหลงกามและหลุดจากกาม 0 1959 PLAY MP3
034-ความรู้สึกที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 2001 PLAY MP3
035-การออกบรรพชา 0 2026 PLAY MP3
036-เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 1980 PLAY MP3
037-เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 1900 PLAY MP3
038-ทรงพบสถานที่ประกอบความเพียร 0 1883 PLAY MP3
039-อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 1925 PLAY MP3
040-บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 1941 PLAY MP3
041-ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 2301 PLAY MP3
042-ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 1953 PLAY MP3
043-ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 1879 PLAY MP3
044-ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 1843 PLAY MP3
045-ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 1996 PLAY MP3
046-ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 2096 PLAY MP3
047-ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 1877 PLAY MP3
048-ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 1977 PLAY MP3
049-ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 1912 PLAY MP3
050-ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 2115 PLAY MP3
051-ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 2032 PLAY MP3
052-ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 1797 PLAY MP3
053-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 1781 PLAY MP3
054-ทรงคิดค้นเรื่องเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 1957 PLAY MP3
055-ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 1692 PLAY MP3
056-ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 1645 PLAY MP3
057-ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 1783 PLAY MP3
058-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 1685 PLAY MP3
059-ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 1797 PLAY MP3
060-ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 1662 PLAY MP3
061-อาการแห่งการตรัสรู้ 0 1825 PLAY MP3
062-สิ่งที่ตรัสรู้ 0 2330 PLAY MP3
063-การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 1727 PLAY MP3
064-การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 1816 PLAY MP3
065-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 1662 PLAY MP3
066-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 1635 PLAY MP3
067-ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 1709 PLAY MP3
068-ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 1748 PLAY MP3
069-ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 1635 PLAY MP3
070-ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว 3 เหล่า 0 1799 PLAY MP3
071-ทรงแสดงธรรม เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 1804 PLAY MP3
072-ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 2125 PLAY MP3
073-มารทูลให้นิพพาน 0 1757 PLAY MP3
074-ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 1657 PLAY MP3
075-เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 1616 PLAY MP3
076-การโปรดปัญจวัคคย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 1615 PLAY MP3
077-ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 1768 PLAY MP3
078-เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 1792 PLAY MP3
079-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 1634 PLAY MP3
080-จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 1739 PLAY MP3
081-ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 1964 PLAY MP3
082-ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 0 1711 PLAY MP3
083-อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 1630 PLAY MP3
084-สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 1579 PLAY MP3
085-ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 1781 PLAY MP3
086-ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 1750 PLAY MP3
087-ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 1683 PLAY MP3
088-ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 1722 PLAY MP3
089-ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 1706 PLAY MP3
090-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 1748 PLAY MP3
091-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง) 0 1641 PLAY MP3
092-ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลก 0 1666 PLAY MP3
093-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 1792 PLAY MP3
094-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก 0 1805 PLAY MP3
095-ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 1694 PLAY MP3
096-ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 1813 PLAY MP3
097-เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 1788 PLAY MP3
098-ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 1885 PLAY MP3
099-ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 1634 PLAY MP3
100-ทรงฉันวันละหนเดียว 0 1774 PLAY MP3
101-ทรงมีการประทมอย่างตถาคต 0 1764 PLAY MP3
102-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 1634 PLAY MP3
103-สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 1679 PLAY MP3
104-ทรงมีวิธี รุก ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 1620 PLAY MP3
105-ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 1768 PLAY MP3
106-เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 2027 PLAY MP3
107-เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาฏิโมกข์ 0 1677 PLAY MP3
108-เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 1596 PLAY MP3
109-เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน 0 1948 PLAY MP3
110-ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหล 0 1598 PLAY MP3
111-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 1636 PLAY MP3
112-ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 1673 PLAY MP3
113-ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 1860 PLAY MP3
114-พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 1620 PLAY MP3
115-ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 1672 PLAY MP3
116-ทรงปลงอายุสังขาร 0 1640 PLAY MP3
117-ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 1938 PLAY MP3
118-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 1598 PLAY MP3
119-ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 1722 PLAY MP3
120-หลักตัดสินธรรมวินัย 4 ประการ 0 1610 PLAY MP3
121-เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 1620 PLAY MP3
122-อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 1503 PLAY MP3
123-เสวยสูกรมัททวะ 0 1801 PLAY MP3
124-ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่น ๆ 0 1807 PLAY MP3
125-การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 1630 PLAY MP3
126-แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 1558 PLAY MP3
127-การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 1625 PLAY MP3
128-หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 1585 PLAY MP3
129-สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 1651 PLAY MP3
130-สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 1640 PLAY MP3
131-ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 1596 PLAY MP3
132-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 1754 PLAY MP3
133-ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ 2) 0 1749 PLAY MP3
134-ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 1699 PLAY MP3
135-ทรงทราบคติ 5 และอุปมา 0 1644 PLAY MP3
136-ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 1560 PLAY MP3
137-ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 1674 PLAY MP3
138-ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 1530 PLAY MP3
139-ทรงมีปาฏิหารย์สามอย่าง 0 1547 PLAY MP3
140-ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 1442 PLAY MP3
141-ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 1551 PLAY MP3
142-ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 1577 PLAY MP3
143-สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 1521 PLAY MP3
144-ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 1687 PLAY MP3
145-ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 1667 PLAY MP3
146-ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 1675 PLAY MP3
147-ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 1748 PLAY MP3
148-ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 1683 PLAY MP3
149-ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 1586 PLAY MP3
150-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 1606 PLAY MP3
151-ตลอดสังสารวัฏ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 1564 PLAY MP3
152-ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 1488 PLAY MP3
153-เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 1575 PLAY MP3
154-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 2269 PLAY MP3
155-เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 1734 PLAY MP3
156-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 1623 PLAY MP3
157-เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 1696 PLAY MP3
158-เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 1966 PLAY MP3
159-บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 1893 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง