พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :008-การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน 0 2684 PLAY MP3
002-ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 1426 PLAY MP3
003-ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง 0 1220 PLAY MP3
004-พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคตและในปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้ 0 1266 PLAY MP3
005-พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 1042 PLAY MP3
006-จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 0 1043 PLAY MP3
007-อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า) 0 1125 PLAY MP3
008-การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์ 0 1016 PLAY MP3
009-การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร 0 1050 PLAY MP3
010-กัลยาณมิตรของพระองค์เอง 0 1004 PLAY MP3
011-ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 1071 PLAY MP3
012-โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ 0 980 PLAY MP3
013-ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 0 1030 PLAY MP3
014-ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ 0 894 PLAY MP3
015-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 995 PLAY MP3
016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 929 PLAY MP3
017-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง) 0 940 PLAY MP3
018-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก 0 928 PLAY MP3
019-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า 0 913 PLAY MP3
020-คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก 0 906 PLAY MP3
021-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 965 PLAY MP3
022-ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 0 1067 PLAY MP3
023-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 0 879 PLAY MP3
024-จงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง 0 1151 PLAY MP3
025-ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ (อย่างย่อ) 0 883 PLAY MP3
026-ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 0 835 PLAY MP3
027-ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึก 0 813 PLAY MP3
028-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น 0 818 PLAY MP3
029-ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 0 861 PLAY MP3
030-กระดองของบรรชิต 0 799 PLAY MP3
031-ผู้มีหลักเสาเขื่อน 0 790 PLAY MP3
032-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ 0 794 PLAY MP3
033-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา และทรงสรรเสริญมาก 0 777 PLAY MP3
034-ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 0 745 PLAY MP3
035-ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ 0 750 PLAY MP3
036-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 750 PLAY MP3
037-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 747 PLAY MP3
038-อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ 0 771 PLAY MP3
039-ผู้แบกของหนัก 0 741 PLAY MP3
040-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 696 PLAY MP3
041-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 0 721 PLAY MP3
042-ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ 0 689 PLAY MP3
043-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 681 PLAY MP3
044-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 740 PLAY MP3
045-ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 750 PLAY MP3
046-ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 0 748 PLAY MP3
047-ถุงธรรม 0 703 PLAY MP3
048-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 712 PLAY MP3
049-ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน 0 686 PLAY MP3
050-ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง 0 659 PLAY MP3
051-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 978 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง