พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน 0 5686 PLAY MP3
002-ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 3698 PLAY MP3
003-ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง 0 3469 PLAY MP3
004-พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต อนาคตและในปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้ 0 3655 PLAY MP3
005-พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 3103 PLAY MP3
006-จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 0 3383 PLAY MP3
007-อริยสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า) 0 3449 PLAY MP3
008-การรู้อริยสัจสี่ ทำให้มีตาสมบูรณ์ 0 3296 PLAY MP3
009-การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร 0 3553 PLAY MP3
010-กัลยาณมิตรของพระองค์เอง 0 3150 PLAY MP3
011-ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 3435 PLAY MP3
012-โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ 0 3167 PLAY MP3
013-ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 0 3076 PLAY MP3
014-ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ 0 2942 PLAY MP3
015-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 3079 PLAY MP3
016-คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 2917 PLAY MP3
017-หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (6 อย่าง) 0 2964 PLAY MP3
018-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก 0 2886 PLAY MP3
019-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า 0 2918 PLAY MP3
020-คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก 0 3168 PLAY MP3
021-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นไตรลักษณ์ 0 3190 PLAY MP3
022-ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 0 3226 PLAY MP3
023-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 0 2932 PLAY MP3
024-จงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง 0 3160 PLAY MP3
025-ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ (อย่างย่อ) 0 2976 PLAY MP3
026-ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 0 2754 PLAY MP3
027-ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึก 0 2708 PLAY MP3
028-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น 0 2814 PLAY MP3
029-ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 0 2600 PLAY MP3
030-กระดองของบรรชิต 0 2769 PLAY MP3
031-ผู้มีหลักเสาเขื่อน 0 2548 PLAY MP3
032-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนตรัสรู้ 0 2684 PLAY MP3
033-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา และทรงสรรเสริญมาก 0 2742 PLAY MP3
034-ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 0 2991 PLAY MP3
035-ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ 0 2672 PLAY MP3
036-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 2653 PLAY MP3
037-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 2665 PLAY MP3
038-อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ 0 2742 PLAY MP3
039-ผู้แบกของหนัก 0 2465 PLAY MP3
040-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 2604 PLAY MP3
041-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 0 2487 PLAY MP3
042-ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ 0 2421 PLAY MP3
043-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 2473 PLAY MP3
044-ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 2523 PLAY MP3
045-ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 2660 PLAY MP3
046-ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 0 2710 PLAY MP3
047-ถุงธรรม 0 2652 PLAY MP3
048-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 2621 PLAY MP3
049-ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน 0 2488 PLAY MP3
050-ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง 0 2741 PLAY MP3
051-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 3059 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง