พุทธวจน: เสียง

ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒


กำลังฟัง :403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
301_Anacame201605029_1 แสดงธรรมโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำและตอบคำถาม 0 1956 PLAY MP3
302_Anacame20160703_1 สังโยชน์ 0 1250 PLAY MP3
303_Anacame20160821_1 แสดงธรรมผัดคุณสูตร 0 1126 PLAY MP3
304_Anacame20160821_2 แสดงธรรมผัดคุณสูตรต่อ สังโยชน์ 0 1040 PLAY MP3
305_Anacame20160827_1 สังโยชน์ สกทาคามี อนาคามี ตอบคำถาม 0 928 PLAY MP3
306_Anacame20160828_1 สังโยชน์ที่ได้การเกิด 0 965 PLAY MP3
307_Anacame20170305_1 สังโยชน์ ฯลฯ 0 894 PLAY MP3
308_Anacame20170308_1 ทบทวนสังโยชน์ - อนาคามี 0 900 PLAY MP3
401_Anacame20160611_1 อุโบสถศีล สกทามี อานาคามี 0 898 PLAY MP3
402_Anacame20161009_1 ทุกขา สุขาปฏิปทา ขิปปา ทันทาภิญญาโยงไปอันตราปรินิพายี และตอบคำถาม 0 876 PLAY MP3
403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน 0 929 PLAY MP3
404_Anacame20161127_1 วางจิตในการให้ทาน โยงถึงการได้อนาคามี 0 888 PLAY MP3
405_Anacame20170129_1 ทบทวนเรื่องมรรควิธีละความเพลินให้สั้น 0 985 PLAY MP3
406_Anacame20170204_1 มรรควิธีในแบบอริยะ โยงถึงการละสังโยชน์ 0 935 PLAY MP3
407_Anacame20170211_1 มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ สังโยชน์ฯ 0 907 PLAY MP3
408_Anacame20170226_1 มรรควิธีละความเพลิน (อุปาทาน) สังโยชน์,คุณสมบัติอนาคามี 0 905 PLAY MP3
501_Anacame20160924_1 กรรม ผืนนา เมล็ดพืช โยงโสดาบัน สกทามี อนาคามี 0 858 PLAY MP3
502_Anacame20161001_1 วิญญาณ พืช ผืนนา รูปธาตุ อรูปธาตุ ภพภูมิ โยงพรหม สกทามี อนาคามี 0 849 PLAY MP3
503_Anacame20161002_1 ภพภูมิ ความต่างระหว่างสกทาคามีและอนาคามี 0 845 PLAY MP3
504_Anacame20161106_1 ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์ 0 906 PLAY MP3
505_Anacame20161204_1 วัญญาณทิฐิ กรรม ภพ ผืนนา สังโยชน์ 0 954 PLAY MP3
506_Anacame20161224_1 เกร็ดเล็กๆ เรื่องสังโยชน์ 0 831 PLAY MP3
507_Anacame20170101_1 อธิบายวิญญาณทิฐิ ผืนนา กรรมฯ 0 862 PLAY MP3
508_Anacame20170114_1 อธิบายผังภพภูมิ โสดาบัน สกทา อานาคา สังโยชน์ 0 934 PLAY MP3
509_Anacame20170121_1 เกร็ดเล็กน้อย 0 901 PLAY MP3
510_Anacame20170128_1 พระสูตรที่ตรัสเรื่องของอนาคามีและตอบคำถาม 0 858 PLAY MP3
601_Anacame20160507_2 ตอบคำถาม 0 892 PLAY MP3
602_Anacame201605015_1 ตอบคำถาม 0 878 PLAY MP3
603_Anacame201605021_1 ตอบคำถาม 0 885 PLAY MP3
604_Anacame20160730_1 ตอบคำถาม 0 816 PLAY MP3
605_Anacame20160820_1 แสดงธรรมและตอบคำถาม 0 887 PLAY MP3
606_Anacame20161211_1 ตอบคำถามโยมหมอ สังโยชน์ 3ฯ 0 888 PLAY MP3
607_Anacame20170212_1 ตอบคำถาม 0 883 PLAY MP3
608_Anacame20170218_1 กลุ่มของสังโยชน์ เชื่อมโยงอนาคามี และตอบคำถาม 0 873 PLAY MP3
609_Anacame20170219_1 ปุริสคติสูตรและตอบคำถาม 0 829 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง