พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :112-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 2)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่1) 0 7593 PLAY MP3
002-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่2) 0 4671 PLAY MP3
003-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่3) 0 3711 PLAY MP3
004-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่4) 0 3672 PLAY MP3
005-ความเป็นอริยบุคคลกับการละเครื่องผูก (นัยที่ 1) 0 3476 PLAY MP3
006-โยคะ 4 0 3680 PLAY MP3
007-คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส 0 4792 PLAY MP3
008-อริยบุคคลกับการละเครื่องผูก (นัยที่ 2) 0 3653 PLAY MP3
009-สังโยชน์ 10 0 3855 PLAY MP3
010-โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 0 3885 PLAY MP3
011-อุปมาช่างตีเหล็ก 0 3886 PLAY MP3
012-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 1) 0 2996 PLAY MP3
013-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 2) 0 2882 PLAY MP3
014-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 3) 0 3297 PLAY MP3
015-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 1) 0 2899 PLAY MP3
016-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 2) 0 2812 PLAY MP3
017-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 3) 0 3101 PLAY MP3
018-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1) 0 3024 PLAY MP3
019-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 2) 0 2963 PLAY MP3
020-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 1) 0 2874 PLAY MP3
021-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 2) 0 2800 PLAY MP3
022-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 3) 0 2867 PLAY MP3
023-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 4) 0 3490 PLAY MP3
024-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 5) 0 2248 PLAY MP3
025-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 6) 0 2223 PLAY MP3
026-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7) 0 2441 PLAY MP3
027-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 1) 0 2374 PLAY MP3
028-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 2) 0 2344 PLAY MP3
029-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อเจริญพรหมวิหาร 0 2365 PLAY MP3
030-ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 1) 0 3159 PLAY MP3
031-ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 2) 0 2561 PLAY MP3
032-เหตุได้ความเป็นอนาคามี หรืออาคามี 0 2425 PLAY MP3
033-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 2330 PLAY MP3
034-โลก คือสิ่งที่แตกสลายได้ 0 2293 PLAY MP3
035-กามคุณ 5 คือ โลกในอริยวินัย 0 2464 PLAY MP3
036-กามคุณ คือ เครื่องจองจำในอริยวินัย 0 3201 PLAY MP3
037-เครื่องจองจำที่มั่นคง 0 2438 PLAY MP3
038-ความหมายของกามและกามคุณ 0 2886 PLAY MP3
039-คุณของกามและโทษของกาม 0 2662 PLAY MP3
040-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 0 2126 PLAY MP3
041-บ่วงแห่งมาร 0 2296 PLAY MP3
042-การรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ 5 0 2557 PLAY MP3
043-เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล 0 2252 PLAY MP3
044-เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ 5 0 2336 PLAY MP3
045-อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ 5 0 2513 PLAY MP3
046-นิวรณ์ 5 คือ กองกุศล สติปัฏฐาน 4 คือ กองกุศล 0 2365 PLAY MP3
047-นิวรณ์ 5 ทำปัญญาให้ถอยกำลัง 0 2680 PLAY MP3
048-นิวรณ์ 5 ที่ตัั้งแห่งความดับปัญญา โพชฌงค์ 7 ที่ตั้งแห่งความเจริญปํญญา 0 2362 PLAY MP3
049-เหตุปัจจัยเพื่อ ความไม่รู้ ความไม่เห็น และเหตุปัจจัยเพื่อ ความรู้ ความเห็น 0 2407 PLAY MP3
050-สิ่งที่ทำให้จิตหม่นหมอง 0 2270 PLAY MP3
051-เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง 0 2519 PLAY MP3
052-นิวรณ์ 5 อีกนัยหนึ่ง 0 2226 PLAY MP3
053-อวิชชา คือนิวรณ์ 0 2195 PLAY MP3
054-เมื่อตั้งใจฟังธรรม นิวรณ์ 5 ย่อมไม่มี 0 2344 PLAY MP3
055-การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในแง่มุมของนิวรณ์ 0 2284 PLAY MP3
056-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 2202 PLAY MP3
057-ภพ 3 0 2052 PLAY MP3
058-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 2152 PLAY MP3
059-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 2048 PLAY MP3
060-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 2039 PLAY MP3
061-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 1) 0 2140 PLAY MP3
062-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 2) 0 2181 PLAY MP3
063-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 3) 0 2191 PLAY MP3
064-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 1956 PLAY MP3
065-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 2096 PLAY MP3
066-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 1940 PLAY MP3
067-คติ 5 0 1969 PLAY MP3
068-เหตุให้ทุคติปรากฏ 0 2005 PLAY MP3
069-เหตุให้สุขคติปรากฏ 0 1996 PLAY MP3
070-เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ 0 2072 PLAY MP3
071-สังสารวัฏกำหนดที่สุดไม่ได้ 0 2274 PLAY MP3
072-สังโยชน์ 7 0 2003 PLAY MP3
073-ที่ตั้งของสังโยชน์และสังโยชน์ 0 2201 PLAY MP3
074-ความติดใจก็เป็นสังโยชน์ 0 2809 PLAY MP3
075-ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นที่อาศัยของสังโยชน์ 0 1993 PLAY MP3
076-ผลของการพิจารณาเห็นโทษในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ 0 2203 PLAY MP3
077-อุปาทาน 4 0 1940 PLAY MP3
078-ที่ตั้งของอุปาทานและอุปาทาน 0 2041 PLAY MP3
079-อนุสัย 3 และเหตุเกิด 0 1872 PLAY MP3
080-ละเวทนา 3 เพื่อละอนุสัย 3 0 1902 PLAY MP3
081-การเห็นเวทนา ที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ 0 2040 PLAY MP3
082-อนุสัย 7 0 2198 PLAY MP3
083-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 5) 0 1813 PLAY MP3
084-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 6) 0 2547 PLAY MP3
085-บุคคลตกน้ำ 7 จำพวก 0 2168 PLAY MP3
086-บุคคล 4 จำพวก 0 2199 PLAY MP3
087-ผลของการประกอบตนในสุข 0 2143 PLAY MP3
088-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 0 2305 PLAY MP3
089-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต และสำเร็จในโลกนี้ หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 0 1911 PLAY MP3
090-ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี 0 2203 PLAY MP3
091-เป็นการยากที่จะพยากรณ์ ว่าใครงดงามและประณีตกว่า 0 2185 PLAY MP3
092-ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 0 2034 PLAY MP3
093-เทวดาใดไม่มีพยาบาท เทวดานั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ 0 2222 PLAY MP3
094-ผู้เป็นเสขะ 0 1941 PLAY MP3
095-สิกขา 3 0 1894 PLAY MP3
096-บรรพชิตกับคฤหัสถ์ ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน 0 1903 PLAY MP3
097-ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำที่สุดทุกข์ได้ 0 1875 PLAY MP3
098-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อเสวยเวทนา 0 2180 PLAY MP3
099-ธรรมที่น่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้ 0 2343 PLAY MP3
100-ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น 0 2155 PLAY MP3
101-นิพพานธาตุ 2 อย่าง 0 2044 PLAY MP3
102-ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี 0 2032 PLAY MP3
103-ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ 0 1947 PLAY MP3
104-ปฏิปทาบรรลุมรรคผล 4 แบบ 0 1970 PLAY MP3
105-ความพรากจากโยคะ 4 0 1927 PLAY MP3
106-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1) 0 2557 PLAY MP3
107-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 2) 0 2638 PLAY MP3
108-อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร 0 2088 PLAY MP3
109-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 0 2232 PLAY MP3
110-การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี 0 2132 PLAY MP3
111-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 1) 0 1973 PLAY MP3
112-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 2) 0 2688 PLAY MP3
113-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 3) 0 2155 PLAY MP3
114-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 4) 0 1899 PLAY MP3
115-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 5) 0 1897 PLAY MP3
116-เจริญพรหมวิหาร ได้อรหันต์หรืออนาคามี 0 2057 PLAY MP3
117-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญอนิจจสัญญา 0 1953 PLAY MP3
118-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญทุกขสัญญา 0 2018 PLAY MP3
119-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา 0 2079 PLAY MP3
120-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 0 2050 PLAY MP3
121-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 1991 PLAY MP3
122-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความทุกข์ 0 1769 PLAY MP3
123-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 0 1784 PLAY MP3
124-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 1831 PLAY MP3
125-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 0 1838 PLAY MP3
126-การเห็นเพื่อละอนุสัย 0 1966 PLAY MP3
127-การเห็นเพื่อละอาสวะ 0 1986 PLAY MP3
128-การเห็นเพื่อละอวิชชา 0 1900 PLAY MP3
129-อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 1) 0 1822 PLAY MP3
130-อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 2) 0 1903 PLAY MP3
131-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 0 2040 PLAY MP3
132-อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 1) 0 1861 PLAY MP3
133-อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 2) 0 1923 PLAY MP3
134-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1) 0 1875 PLAY MP3
135-ละธรรม 6 อย่าง ได้อนาคามิผล 0 1854 PLAY MP3
136-ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล 0 1999 PLAY MP3
137-อานิสงส์ของสติปัฏฐาน 4 (นัยที่ 1) 0 1885 PLAY MP3
138-อานิสงส์ของสติปัฏฐาน 4 (นัยที่ 2) 0 2022 PLAY MP3
139-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1891 PLAY MP3
140-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1907 PLAY MP3
141-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละนิวรณ์ 0 2190 PLAY MP3
142-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 0 2183 PLAY MP3
143-อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ 0 2241 PLAY MP3
144-อานิสงส์ของอานาปานสติ 7 ประการ 0 1871 PLAY MP3
145-เจริญสัมมัปธาน 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1842 PLAY MP3
146-เจริญสัมมัปธาน 4 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1903 PLAY MP3
147-อานิสงส์ 2 ประการ ของอิทธิบาท 4 0 1924 PLAY MP3
148-อานิสงส์ 7 ประการ ของอิทธิบาท 4 0 1934 PLAY MP3
149-เจริญอิทธิบาท 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1758 PLAY MP3
150-อานิสงส์ 2 ประการ ของอินทรีย์ 5 0 2037 PLAY MP3
151-อานิสงส์ 7 ประการ ของอินทรีย์ 5 0 1904 PLAY MP3
152-เจริญอินทรีย์ 5 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 2061 PLAY MP3
153-เจริญอินทรีย์ 5 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1988 PLAY MP3
154-เจริญพละ 5 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1865 PLAY MP3
155-เจริญพละ 5 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1871 PLAY MP3
156-อานิสงส์ 7 ประการ ของโพชฌงค์ 7 0 1820 PLAY MP3
157-อานิสงส์ 2 ประการ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 0 2013 PLAY MP3
158-เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1842 PLAY MP3
159-เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1851 PLAY MP3
160-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละนิวรณ์ 5 0 1804 PLAY MP3
161-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละกามคุณ 5 0 1925 PLAY MP3
162-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละการแสวงหา 3 0 1730 PLAY MP3
163-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอาสวะ 3 0 1853 PLAY MP3
164-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละภพ 3 0 1852 PLAY MP3
165-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละตัณหา 3 0 1796 PLAY MP3
166-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละโยคะ 4 0 1881 PLAY MP3
167-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอนุสัย 7 0 1885 PLAY MP3
168-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5 0 1786 PLAY MP3
169-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1778 PLAY MP3
170-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1829 PLAY MP3
171-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก 0 1852 PLAY MP3
172-การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 1) 0 1793 PLAY MP3
173-การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2) 0 1738 PLAY MP3
174-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 2269 PLAY MP3
175-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1813 PLAY MP3
176-สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ เพื่อละสังโยชน์ 0 2160 PLAY MP3
177-ปริหานธรรม อปริหานธรรม และอภิภายตนะ 6 0 2230 PLAY MP3
178-ผลของความไม่ประมาท ในผัสสายตนะ 6 0 2053 PLAY MP3
179-ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร 0 2033 PLAY MP3
180-ข้อปฏิบัติเพื่อดับความดำริอันเป็นอกุศล 0 2042 PLAY MP3
181-ผลของการละอกุศลวิตก 0 2218 PLAY MP3
182-สมัยที่ควรเข้าไปพบ ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 0 1897 PLAY MP3
183-ผลของการมีมิตรดี 0 2038 PLAY MP3
184-ผู้มีกุศลสมบูรณ์ 0 1911 PLAY MP3
185-ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก 0 2169 PLAY MP3
186-ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ 0 2174 PLAY MP3
187-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 0 2250 PLAY MP3
188-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 0 1999 PLAY MP3
189-การอบรมจิต ด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา 0 3393 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง