พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :018-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่1) 0 6849 PLAY MP3
002-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่2) 0 4132 PLAY MP3
003-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่3) 0 3195 PLAY MP3
004-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่4) 0 3077 PLAY MP3
005-ความเป็นอริยบุคคลกับการละเครื่องผูก (นัยที่ 1) 0 2951 PLAY MP3
006-โยคะ 4 0 3152 PLAY MP3
007-คลายความพอใจในกาม เป็นเทวดาเหล่าสุทธาวาส 0 4239 PLAY MP3
008-อริยบุคคลกับการละเครื่องผูก (นัยที่ 2) 0 3020 PLAY MP3
009-สังโยชน์ 10 0 3221 PLAY MP3
010-โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 0 3383 PLAY MP3
011-อุปมาช่างตีเหล็ก 0 3345 PLAY MP3
012-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 1) 0 2526 PLAY MP3
013-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 2) 0 2397 PLAY MP3
014-ความเป็นอริยบุคคลกับสิกขา 3 (นัยที่ 3) 0 2796 PLAY MP3
015-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 1) 0 2379 PLAY MP3
016-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 2) 0 2338 PLAY MP3
017-ความเป็นอริยบุคคลกับอินทรีย์ 5 (นัยที่ 3) 0 2511 PLAY MP3
018-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1) 0 2518 PLAY MP3
019-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 2) 0 2485 PLAY MP3
020-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 1) 0 2305 PLAY MP3
021-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 2) 0 2283 PLAY MP3
022-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 3) 0 2332 PLAY MP3
023-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 4) 0 2841 PLAY MP3
024-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 5) 0 1782 PLAY MP3
025-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 6) 0 1683 PLAY MP3
026-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 7) 0 1799 PLAY MP3
027-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 1) 0 1935 PLAY MP3
028-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 2) 0 1885 PLAY MP3
029-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อเจริญพรหมวิหาร 0 1896 PLAY MP3
030-ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 1) 0 2650 PLAY MP3
031-ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 2) 0 2088 PLAY MP3
032-เหตุได้ความเป็นอนาคามี หรืออาคามี 0 1978 PLAY MP3
033-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 1858 PLAY MP3
034-โลก คือสิ่งที่แตกสลายได้ 0 1827 PLAY MP3
035-กามคุณ 5 คือ โลกในอริยวินัย 0 1932 PLAY MP3
036-กามคุณ คือ เครื่องจองจำในอริยวินัย 0 2302 PLAY MP3
037-เครื่องจองจำที่มั่นคง 0 1981 PLAY MP3
038-ความหมายของกามและกามคุณ 0 2010 PLAY MP3
039-คุณของกามและโทษของกาม 0 2103 PLAY MP3
040-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 0 1705 PLAY MP3
041-บ่วงแห่งมาร 0 1866 PLAY MP3
042-การรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ 5 0 2090 PLAY MP3
043-เหตุเกิดของวิตกที่เป็นอกุศล 0 1836 PLAY MP3
044-เหตุเกิดของกามฉันทะ ในนิวรณ์ 5 0 1885 PLAY MP3
045-อาหารของกามฉันทะ ในนิวรณ์ 5 0 1977 PLAY MP3
046-นิวรณ์ 5 คือ กองกุศล สติปัฏฐาน 4 คือ กองกุศล 0 1893 PLAY MP3
047-นิวรณ์ 5 ทำปัญญาให้ถอยกำลัง 0 2053 PLAY MP3
048-นิวรณ์ 5 ที่ตัั้งแห่งความดับปัญญา โพชฌงค์ 7 ที่ตั้งแห่งความเจริญปํญญา 0 1815 PLAY MP3
049-เหตุปัจจัยเพื่อ ความไม่รู้ ความไม่เห็น และเหตุปัจจัยเพื่อ ความรู้ ความเห็น 0 1938 PLAY MP3
050-สิ่งที่ทำให้จิตหม่นหมอง 0 1812 PLAY MP3
051-เหตุให้สาธยายธรรมได้แจ่มแจ้ง 0 1996 PLAY MP3
052-นิวรณ์ 5 อีกนัยหนึ่ง 0 1771 PLAY MP3
053-อวิชชา คือนิวรณ์ 0 1790 PLAY MP3
054-เมื่อตั้งใจฟังธรรม นิวรณ์ 5 ย่อมไม่มี 0 1856 PLAY MP3
055-การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในแง่มุมของนิวรณ์ 0 1824 PLAY MP3
056-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว 0 1729 PLAY MP3
057-ภพ 3 0 1630 PLAY MP3
058-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 1553 PLAY MP3
059-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 1628 PLAY MP3
060-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1609 PLAY MP3
061-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 1) 0 1715 PLAY MP3
062-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 2) 0 1596 PLAY MP3
063-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ (นัยที่ 3) 0 1597 PLAY MP3
064-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 1541 PLAY MP3
065-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 1594 PLAY MP3
066-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 1522 PLAY MP3
067-คติ 5 0 1525 PLAY MP3
068-เหตุให้ทุคติปรากฏ 0 1570 PLAY MP3
069-เหตุให้สุขคติปรากฏ 0 1603 PLAY MP3
070-เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏ 0 1620 PLAY MP3
071-สังสารวัฏกำหนดที่สุดไม่ได้ 0 1894 PLAY MP3
072-สังโยชน์ 7 0 1582 PLAY MP3
073-ที่ตั้งของสังโยชน์และสังโยชน์ 0 1680 PLAY MP3
074-ความติดใจก็เป็นสังโยชน์ 0 2348 PLAY MP3
075-ผลของการพิจารณาธรรม อันเป็นที่อาศัยของสังโยชน์ 0 1567 PLAY MP3
076-ผลของการพิจารณาเห็นโทษในธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ 0 1708 PLAY MP3
077-อุปาทาน 4 0 1520 PLAY MP3
078-ที่ตั้งของอุปาทานและอุปาทาน 0 1672 PLAY MP3
079-อนุสัย 3 และเหตุเกิด 0 1493 PLAY MP3
080-ละเวทนา 3 เพื่อละอนุสัย 3 0 1451 PLAY MP3
081-การเห็นเวทนา ที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ 0 1582 PLAY MP3
082-อนุสัย 7 0 1701 PLAY MP3
083-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 5) 0 1442 PLAY MP3
084-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่ 6) 0 1968 PLAY MP3
085-บุคคลตกน้ำ 7 จำพวก 0 1747 PLAY MP3
086-บุคคล 4 จำพวก 0 1796 PLAY MP3
087-ผลของการประกอบตนในสุข 0 1744 PLAY MP3
088-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 0 1870 PLAY MP3
089-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต และสำเร็จในโลกนี้ หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 0 1474 PLAY MP3
090-ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี 0 1802 PLAY MP3
091-เป็นการยากที่จะพยากรณ์ ว่าใครงดงามและประณีตกว่า 0 1644 PLAY MP3
092-ผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 0 1604 PLAY MP3
093-เทวดาใดไม่มีพยาบาท เทวดานั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ 0 1675 PLAY MP3
094-ผู้เป็นเสขะ 0 1504 PLAY MP3
095-สิกขา 3 0 1493 PLAY MP3
096-บรรพชิตกับคฤหัสถ์ ละสังโยชน์ได้ไม่เท่ากัน 0 1508 PLAY MP3
097-ละสังโยชน์ได้ ถึงจะทำที่สุดทุกข์ได้ 0 1471 PLAY MP3
098-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อเสวยเวทนา 0 1744 PLAY MP3
099-ธรรมที่น่าอัศจรรย์ในธรรมวินัยนี้ 0 1823 PLAY MP3
100-ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น 0 1736 PLAY MP3
101-นิพพานธาตุ 2 อย่าง 0 1607 PLAY MP3
102-ผู้หลับน้อย ตื่นมากในราตรี 0 1607 PLAY MP3
103-ธรรมมีอุปการะมากต่อผู้เป็นเสขะ 0 1502 PLAY MP3
104-ปฏิปทาบรรลุมรรคผล 4 แบบ 0 1550 PLAY MP3
105-ความพรากจากโยคะ 4 0 1534 PLAY MP3
106-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 1) 0 1981 PLAY MP3
107-เหตุสำเร็จความปรารถนา (นัยที่ 2) 0 2031 PLAY MP3
108-อานิสงส์การฟังธรรมโดยกาลอันควร 0 1599 PLAY MP3
109-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 0 1649 PLAY MP3
110-การให้ทาน แล้วเป็นอนาคามี 0 1614 PLAY MP3
111-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 1) 0 1499 PLAY MP3
112-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 2) 0 1725 PLAY MP3
113-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 3) 0 1521 PLAY MP3
114-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 4) 0 1500 PLAY MP3
115-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 5) 0 1506 PLAY MP3
116-เจริญพรหมวิหาร ได้อรหันต์หรืออนาคามี 0 1607 PLAY MP3
117-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญอนิจจสัญญา 0 1575 PLAY MP3
118-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญทุกขสัญญา 0 1537 PLAY MP3
119-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา 0 1647 PLAY MP3
120-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 0 1618 PLAY MP3
121-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 1470 PLAY MP3
122-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความทุกข์ 0 1401 PLAY MP3
123-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 0 1403 PLAY MP3
124-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 1466 PLAY MP3
125-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 0 1432 PLAY MP3
126-การเห็นเพื่อละอนุสัย 0 1588 PLAY MP3
127-การเห็นเพื่อละอาสวะ 0 1437 PLAY MP3
128-การเห็นเพื่อละอวิชชา 0 1463 PLAY MP3
129-อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 1) 0 1427 PLAY MP3
130-อานิสงส์ของธรรม 1 ประการ (นัยที่ 2) 0 1515 PLAY MP3
131-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 0 1654 PLAY MP3
132-อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 1) 0 1430 PLAY MP3
133-อานิสงส์ของธรรม 5 ประการ (นัยที่ 2) 0 1526 PLAY MP3
134-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล (นัยที่ 1) 0 1468 PLAY MP3
135-ละธรรม 6 อย่าง ได้อนาคามิผล 0 1393 PLAY MP3
136-ละธรรม 6 อย่าง ได้อรหัตตผล 0 1547 PLAY MP3
137-อานิสงส์ของสติปัฏฐาน 4 (นัยที่ 1) 0 1503 PLAY MP3
138-อานิสงส์ของสติปัฏฐาน 4 (นัยที่ 2) 0 1530 PLAY MP3
139-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1457 PLAY MP3
140-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1448 PLAY MP3
141-เจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อละนิวรณ์ 0 1789 PLAY MP3
142-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 0 1757 PLAY MP3
143-อานิสงส์ของอานาปานสติ 2 ประการ 0 1794 PLAY MP3
144-อานิสงส์ของอานาปานสติ 7 ประการ 0 1455 PLAY MP3
145-เจริญสัมมัปธาน 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1446 PLAY MP3
146-เจริญสัมมัปธาน 4 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1498 PLAY MP3
147-อานิสงส์ 2 ประการ ของอิทธิบาท 4 0 1532 PLAY MP3
148-อานิสงส์ 7 ประการ ของอิทธิบาท 4 0 1499 PLAY MP3
149-เจริญอิทธิบาท 4 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1390 PLAY MP3
150-อานิสงส์ 2 ประการ ของอินทรีย์ 5 0 1610 PLAY MP3
151-อานิสงส์ 7 ประการ ของอินทรีย์ 5 0 1498 PLAY MP3
152-เจริญอินทรีย์ 5 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1491 PLAY MP3
153-เจริญอินทรีย์ 5 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1478 PLAY MP3
154-เจริญพละ 5 เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1486 PLAY MP3
155-เจริญพละ 5 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1489 PLAY MP3
156-อานิสงส์ 7 ประการ ของโพชฌงค์ 7 0 1444 PLAY MP3
157-อานิสงส์ 2 ประการ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 0 1528 PLAY MP3
158-เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1467 PLAY MP3
159-เจริญโพชฌงค์ 7 เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1450 PLAY MP3
160-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละนิวรณ์ 5 0 1425 PLAY MP3
161-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละกามคุณ 5 0 1486 PLAY MP3
162-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละการแสวงหา 3 0 1371 PLAY MP3
163-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอาสวะ 3 0 1453 PLAY MP3
164-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละภพ 3 0 1460 PLAY MP3
165-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละตัณหา 3 0 1405 PLAY MP3
166-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละโยคะ 4 0 1389 PLAY MP3
167-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอนุสัย 7 0 1497 PLAY MP3
168-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5 0 1380 PLAY MP3
169-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1336 PLAY MP3
170-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1394 PLAY MP3
171-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ละสังโยชน์ได้ไม่ยาก 0 1451 PLAY MP3
172-การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 1) 0 1424 PLAY MP3
173-การละสังโยชน์ ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก (นัยที่ 2) 0 1377 PLAY MP3
174-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1774 PLAY MP3
175-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1434 PLAY MP3
176-สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ เพื่อละสังโยชน์ 0 1687 PLAY MP3
177-ปริหานธรรม อปริหานธรรม และอภิภายตนะ 6 0 1599 PLAY MP3
178-ผลของความไม่ประมาท ในผัสสายตนะ 6 0 1640 PLAY MP3
179-ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร 0 1618 PLAY MP3
180-ข้อปฏิบัติเพื่อดับความดำริอันเป็นอกุศล 0 1608 PLAY MP3
181-ผลของการละอกุศลวิตก 0 1771 PLAY MP3
182-สมัยที่ควรเข้าไปพบ ภิกษุผู้เจริญภาวนาทางใจ 0 1493 PLAY MP3
183-ผลของการมีมิตรดี 0 1611 PLAY MP3
184-ผู้มีกุศลสมบูรณ์ 0 1494 PLAY MP3
185-ผู้มีสังโยชน์ในภายใน และในภายนอก 0 1660 PLAY MP3
186-ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ 0 1658 PLAY MP3
187-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 0 1846 PLAY MP3
188-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 0 1623 PLAY MP3
189-การอบรมจิต ด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชา 0 2977 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง