พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ภพ เป็นอย่างไร 0 2497 PLAY MP3
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 1058 PLAY MP3
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 958 PLAY MP3
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 789 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 963 PLAY MP3
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 942 PLAY MP3
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 684 PLAY MP3
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 568 PLAY MP3
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 0 639 PLAY MP3
010-เหตุให้มีการเกิด 0 628 PLAY MP3
011-ลักษณะของการเกิด 0 537 PLAY MP3
012-กายแบบต่างๆ 0 569 PLAY MP3
013-คติ 5 และอุปมา 0 654 PLAY MP3
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 541 PLAY MP3
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 707 PLAY MP3
016-ทุคติของผู้ทุศีล 0 516 PLAY MP3
017-วิบากของผู้ทุศีล 0 434 PLAY MP3
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 446 PLAY MP3
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 478 PLAY MP3
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 446 PLAY MP3
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 444 PLAY MP3
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 0 468 PLAY MP3
023-ความทุกข์ในนรก 0 445 PLAY MP3
024-อายุนรก 0 400 PLAY MP3
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 0 399 PLAY MP3
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 0 372 PLAY MP3
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 389 PLAY MP3
028-ความเป็นไปได้ยาก 0 495 PLAY MP3
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 398 PLAY MP3
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 518 PLAY MP3
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 422 PLAY MP3
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 384 PLAY MP3
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 392 PLAY MP3
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 0 369 PLAY MP3
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 0 344 PLAY MP3
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 348 PLAY MP3
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 0 383 PLAY MP3
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 0 320 PLAY MP3
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 0 324 PLAY MP3
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 331 PLAY MP3
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 316 PLAY MP3
042-ความเป็นไปได้ยาก 0 361 PLAY MP3
043-เปรตวิสัย 0 355 PLAY MP3
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 350 PLAY MP3
045-ความเป็นไปได้ยาก 0 297 PLAY MP3
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 0 288 PLAY MP3
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 326 PLAY MP3
048-สุคติของผู้มีศีล 0 308 PLAY MP3
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 306 PLAY MP3
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 319 PLAY MP3
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 315 PLAY MP3
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 291 PLAY MP3
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 313 PLAY MP3
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 324 PLAY MP3
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 0 274 PLAY MP3
056-กรรมกำหนด 0 277 PLAY MP3
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 354 PLAY MP3
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 0 475 PLAY MP3
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 0 288 PLAY MP3
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 258 PLAY MP3
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 269 PLAY MP3
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 0 272 PLAY MP3
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 259 PLAY MP3
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 256 PLAY MP3
065-ความเป็นไปได้ยาก 0 273 PLAY MP3
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 264 PLAY MP3
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 383 PLAY MP3
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 298 PLAY MP3
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 223 PLAY MP3
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 261 PLAY MP3
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 239 PLAY MP3
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 228 PLAY MP3
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 224 PLAY MP3
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 254 PLAY MP3
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 230 PLAY MP3
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 239 PLAY MP3
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 0 188 PLAY MP3
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 0 213 PLAY MP3
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 197 PLAY MP3
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 203 PLAY MP3
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 221 PLAY MP3
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 214 PLAY MP3
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 217 PLAY MP3
084-การบูชาเทวดา 0 230 PLAY MP3
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 215 PLAY MP3
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 243 PLAY MP3
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 0 226 PLAY MP3
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 205 PLAY MP3
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 230 PLAY MP3
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 302 PLAY MP3
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 201 PLAY MP3
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 190 PLAY MP3
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 235 PLAY MP3
094-ชุมนุมเทวดา 0 196 PLAY MP3
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 0 203 PLAY MP3
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 216 PLAY MP3
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 245 PLAY MP3
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 207 PLAY MP3
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 202 PLAY MP3
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 0 198 PLAY MP3
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 207 PLAY MP3
102-สุคติของเทวดา 0 224 PLAY MP3
103-ความเป็นไปได้ยาก 0 190 PLAY MP3
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 0 250 PLAY MP3
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 0 199 PLAY MP3
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 0 203 PLAY MP3
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 0 208 PLAY MP3
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 170 PLAY MP3
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 192 PLAY MP3
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 199 PLAY MP3
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 197 PLAY MP3
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 0 182 PLAY MP3
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 0 185 PLAY MP3
114-สุขที่เคยได้รับ 0 210 PLAY MP3
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 0 194 PLAY MP3
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 205 PLAY MP3
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 0 194 PLAY MP3
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 0 176 PLAY MP3
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 196 PLAY MP3
120-อุปมาแห่งนิพพาน 0 193 PLAY MP3
121-ความรู้สึกของปุถุชน 0 214 PLAY MP3
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 215 PLAY MP3
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 213 PLAY MP3
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 231 PLAY MP3
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 220 PLAY MP3
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 239 PLAY MP3
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 0 196 PLAY MP3
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 0 206 PLAY MP3
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 0 202 PLAY MP3
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 197 PLAY MP3
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 201 PLAY MP3
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 182 PLAY MP3
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 226 PLAY MP3
134-สังขตลักษณะ 0 216 PLAY MP3
135-อสังขตลักษณะ 0 207 PLAY MP3
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 203 PLAY MP3
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 215 PLAY MP3
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 0 239 PLAY MP3
139-สิ่งนั้น มีแน่ 0 206 PLAY MP3
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 215 PLAY MP3
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 263 PLAY MP3
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 225 PLAY MP3
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 256 PLAY MP3
144-บริษัทสมาคม 8 0 237 PLAY MP3
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 181 PLAY MP3
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 223 PLAY MP3
147-ว่าด้วยทักษิณา 0 219 PLAY MP3
148-รัตนะที่หาได้ยาก 0 193 PLAY MP3
149-ผู้มีอุปการะมาก 0 369 PLAY MP3
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 536 PLAY MP3
new audio entry 0 1286 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง