พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ภพ เป็นอย่างไร 0 7984 PLAY MP3
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 5113 PLAY MP3
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 4573 PLAY MP3
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 4230 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 3788 PLAY MP3
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 3602 PLAY MP3
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 3367 PLAY MP3
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 3302 PLAY MP3
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 0 3344 PLAY MP3
010-เหตุให้มีการเกิด 0 3034 PLAY MP3
011-ลักษณะของการเกิด 0 3004 PLAY MP3
012-กายแบบต่างๆ 0 2937 PLAY MP3
013-คติ 5 และอุปมา 0 3031 PLAY MP3
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 2848 PLAY MP3
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 2839 PLAY MP3
016-ทุคติของผู้ทุศีล 0 2822 PLAY MP3
017-วิบากของผู้ทุศีล 0 2758 PLAY MP3
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 2778 PLAY MP3
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 2705 PLAY MP3
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 2666 PLAY MP3
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 2637 PLAY MP3
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 0 2646 PLAY MP3
023-ความทุกข์ในนรก 0 2617 PLAY MP3
024-อายุนรก 0 2616 PLAY MP3
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 0 2580 PLAY MP3
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 0 2513 PLAY MP3
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 2601 PLAY MP3
028-ความเป็นไปได้ยาก 0 2449 PLAY MP3
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 1339 PLAY MP3
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 1430 PLAY MP3
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 1379 PLAY MP3
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 1330 PLAY MP3
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 1281 PLAY MP3
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 0 1323 PLAY MP3
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 0 1200 PLAY MP3
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 1213 PLAY MP3
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 0 1256 PLAY MP3
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 0 1151 PLAY MP3
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 0 1162 PLAY MP3
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 1190 PLAY MP3
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 1176 PLAY MP3
042-ความเป็นไปได้ยาก 0 1179 PLAY MP3
043-เปรตวิสัย 0 1361 PLAY MP3
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 1389 PLAY MP3
045-ความเป็นไปได้ยาก 0 1132 PLAY MP3
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 0 1121 PLAY MP3
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 1308 PLAY MP3
048-สุคติของผู้มีศีล 0 1084 PLAY MP3
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 1161 PLAY MP3
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 1171 PLAY MP3
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 1094 PLAY MP3
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 1027 PLAY MP3
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 1051 PLAY MP3
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 1275 PLAY MP3
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 0 1063 PLAY MP3
056-กรรมกำหนด 0 1050 PLAY MP3
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 1185 PLAY MP3
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 0 1396 PLAY MP3
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 0 1130 PLAY MP3
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 1125 PLAY MP3
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 1087 PLAY MP3
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 0 1088 PLAY MP3
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 1126 PLAY MP3
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 998 PLAY MP3
065-ความเป็นไปได้ยาก 0 1054 PLAY MP3
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 1039 PLAY MP3
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 1315 PLAY MP3
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 1178 PLAY MP3
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 982 PLAY MP3
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 1010 PLAY MP3
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 1036 PLAY MP3
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 1088 PLAY MP3
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 923 PLAY MP3
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 1006 PLAY MP3
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 1114 PLAY MP3
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 989 PLAY MP3
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 0 911 PLAY MP3
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 0 932 PLAY MP3
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 965 PLAY MP3
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 923 PLAY MP3
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 943 PLAY MP3
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 906 PLAY MP3
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 933 PLAY MP3
084-การบูชาเทวดา 0 998 PLAY MP3
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 926 PLAY MP3
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 1005 PLAY MP3
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 0 951 PLAY MP3
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 945 PLAY MP3
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 930 PLAY MP3
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 965 PLAY MP3
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 917 PLAY MP3
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 842 PLAY MP3
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 870 PLAY MP3
094-ชุมนุมเทวดา 0 888 PLAY MP3
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 0 938 PLAY MP3
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 947 PLAY MP3
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 921 PLAY MP3
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 942 PLAY MP3
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 909 PLAY MP3
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 0 868 PLAY MP3
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 875 PLAY MP3
102-สุคติของเทวดา 0 1036 PLAY MP3
103-ความเป็นไปได้ยาก 0 901 PLAY MP3
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 0 1050 PLAY MP3
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 0 966 PLAY MP3
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 0 930 PLAY MP3
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 0 871 PLAY MP3
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 837 PLAY MP3
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 861 PLAY MP3
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 882 PLAY MP3
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 856 PLAY MP3
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 0 878 PLAY MP3
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 0 890 PLAY MP3
114-สุขที่เคยได้รับ 0 914 PLAY MP3
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 0 971 PLAY MP3
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 879 PLAY MP3
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 0 877 PLAY MP3
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 0 849 PLAY MP3
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 874 PLAY MP3
120-อุปมาแห่งนิพพาน 0 882 PLAY MP3
121-ความรู้สึกของปุถุชน 0 842 PLAY MP3
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 875 PLAY MP3
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 913 PLAY MP3
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 903 PLAY MP3
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 873 PLAY MP3
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 913 PLAY MP3
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 0 863 PLAY MP3
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 0 931 PLAY MP3
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 0 855 PLAY MP3
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 836 PLAY MP3
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 887 PLAY MP3
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 821 PLAY MP3
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 863 PLAY MP3
134-สังขตลักษณะ 0 910 PLAY MP3
135-อสังขตลักษณะ 0 870 PLAY MP3
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 863 PLAY MP3
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 882 PLAY MP3
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 0 892 PLAY MP3
139-สิ่งนั้น มีแน่ 0 870 PLAY MP3
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 869 PLAY MP3
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 960 PLAY MP3
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 912 PLAY MP3
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 910 PLAY MP3
144-บริษัทสมาคม 8 0 898 PLAY MP3
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 934 PLAY MP3
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 1023 PLAY MP3
147-ว่าด้วยทักษิณา 0 920 PLAY MP3
148-รัตนะที่หาได้ยาก 0 904 PLAY MP3
149-ผู้มีอุปการะมาก 0 1084 PLAY MP3
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 1330 PLAY MP3
new audio entry 0 2721 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง