พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ภพ เป็นอย่างไร 0 3209 PLAY MP3
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 1489 PLAY MP3
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 1228 PLAY MP3
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1039 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 1219 PLAY MP3
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 1195 PLAY MP3
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 925 PLAY MP3
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 789 PLAY MP3
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 0 866 PLAY MP3
010-เหตุให้มีการเกิด 0 861 PLAY MP3
011-ลักษณะของการเกิด 0 767 PLAY MP3
012-กายแบบต่างๆ 0 846 PLAY MP3
013-คติ 5 และอุปมา 0 901 PLAY MP3
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 745 PLAY MP3
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 934 PLAY MP3
016-ทุคติของผู้ทุศีล 0 730 PLAY MP3
017-วิบากของผู้ทุศีล 0 619 PLAY MP3
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 640 PLAY MP3
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 677 PLAY MP3
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 641 PLAY MP3
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 623 PLAY MP3
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 0 661 PLAY MP3
023-ความทุกข์ในนรก 0 632 PLAY MP3
024-อายุนรก 0 573 PLAY MP3
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 0 566 PLAY MP3
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 0 542 PLAY MP3
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 569 PLAY MP3
028-ความเป็นไปได้ยาก 0 656 PLAY MP3
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 569 PLAY MP3
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 682 PLAY MP3
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 589 PLAY MP3
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 542 PLAY MP3
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 547 PLAY MP3
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 0 526 PLAY MP3
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 0 486 PLAY MP3
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 499 PLAY MP3
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 0 535 PLAY MP3
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 0 462 PLAY MP3
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 0 467 PLAY MP3
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 476 PLAY MP3
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 465 PLAY MP3
042-ความเป็นไปได้ยาก 0 502 PLAY MP3
043-เปรตวิสัย 0 511 PLAY MP3
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 490 PLAY MP3
045-ความเป็นไปได้ยาก 0 443 PLAY MP3
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 0 431 PLAY MP3
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 576 PLAY MP3
048-สุคติของผู้มีศีล 0 442 PLAY MP3
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 451 PLAY MP3
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 453 PLAY MP3
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 460 PLAY MP3
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 421 PLAY MP3
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 450 PLAY MP3
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 458 PLAY MP3
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 0 415 PLAY MP3
056-กรรมกำหนด 0 421 PLAY MP3
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 493 PLAY MP3
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 0 646 PLAY MP3
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 0 436 PLAY MP3
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 404 PLAY MP3
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 406 PLAY MP3
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 0 418 PLAY MP3
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 401 PLAY MP3
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 391 PLAY MP3
065-ความเป็นไปได้ยาก 0 422 PLAY MP3
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 409 PLAY MP3
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 553 PLAY MP3
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 560 PLAY MP3
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 371 PLAY MP3
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 395 PLAY MP3
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 366 PLAY MP3
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 359 PLAY MP3
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 338 PLAY MP3
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 380 PLAY MP3
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 350 PLAY MP3
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 363 PLAY MP3
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 0 308 PLAY MP3
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 0 329 PLAY MP3
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 316 PLAY MP3
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 334 PLAY MP3
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 336 PLAY MP3
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 326 PLAY MP3
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 336 PLAY MP3
084-การบูชาเทวดา 0 350 PLAY MP3
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 333 PLAY MP3
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 423 PLAY MP3
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 0 337 PLAY MP3
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 315 PLAY MP3
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 335 PLAY MP3
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 421 PLAY MP3
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 304 PLAY MP3
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 299 PLAY MP3
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 348 PLAY MP3
094-ชุมนุมเทวดา 0 307 PLAY MP3
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 0 309 PLAY MP3
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 330 PLAY MP3
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 371 PLAY MP3
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 334 PLAY MP3
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 319 PLAY MP3
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 0 315 PLAY MP3
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 327 PLAY MP3
102-สุคติของเทวดา 0 360 PLAY MP3
103-ความเป็นไปได้ยาก 0 298 PLAY MP3
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 0 359 PLAY MP3
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 0 295 PLAY MP3
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 0 303 PLAY MP3
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 0 330 PLAY MP3
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 290 PLAY MP3
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 299 PLAY MP3
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 318 PLAY MP3
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 318 PLAY MP3
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 0 282 PLAY MP3
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 0 288 PLAY MP3
114-สุขที่เคยได้รับ 0 320 PLAY MP3
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 0 306 PLAY MP3
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 299 PLAY MP3
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 0 318 PLAY MP3
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 0 284 PLAY MP3
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 302 PLAY MP3
120-อุปมาแห่งนิพพาน 0 314 PLAY MP3
121-ความรู้สึกของปุถุชน 0 318 PLAY MP3
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 317 PLAY MP3
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 315 PLAY MP3
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 345 PLAY MP3
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 326 PLAY MP3
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 342 PLAY MP3
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 0 302 PLAY MP3
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 0 327 PLAY MP3
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 0 294 PLAY MP3
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 305 PLAY MP3
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 306 PLAY MP3
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 280 PLAY MP3
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 327 PLAY MP3
134-สังขตลักษณะ 0 318 PLAY MP3
135-อสังขตลักษณะ 0 306 PLAY MP3
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 319 PLAY MP3
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 322 PLAY MP3
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 0 359 PLAY MP3
139-สิ่งนั้น มีแน่ 0 321 PLAY MP3
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 320 PLAY MP3
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 371 PLAY MP3
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 328 PLAY MP3
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 368 PLAY MP3
144-บริษัทสมาคม 8 0 325 PLAY MP3
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 291 PLAY MP3
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 340 PLAY MP3
147-ว่าด้วยทักษิณา 0 319 PLAY MP3
148-รัตนะที่หาได้ยาก 0 309 PLAY MP3
149-ผู้มีอุปการะมาก 0 473 PLAY MP3
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 744 PLAY MP3
new audio entry 0 2014 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง