พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :022-อุปมาความทุกข์ในนรก


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ภพ เป็นอย่างไร 0 1963 PLAY MP3
002-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 1) 0 855 PLAY MP3
003-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ 2) 0 766 PLAY MP3
004-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 627 PLAY MP3
005-ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 761 PLAY MP3
006-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 1) 0 671 PLAY MP3
007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2) 0 491 PLAY MP3
008-ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 430 PLAY MP3
009-ความหมายของคำว่า สัตว์ 0 449 PLAY MP3
010-เหตุให้มีการเกิด 0 500 PLAY MP3
011-ลักษณะของการเกิด 0 397 PLAY MP3
012-กายแบบต่างๆ 0 429 PLAY MP3
013-คติ 5 และอุปมา 0 469 PLAY MP3
014-เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 390 PLAY MP3
015-โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 584 PLAY MP3
016-ทุคติของผู้ทุศีล 0 389 PLAY MP3
017-วิบากของผู้ทุศีล 0 328 PLAY MP3
018-เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 334 PLAY MP3
019-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 348 PLAY MP3
020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 327 PLAY MP3
021-อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 328 PLAY MP3
022-อุปมาความทุกข์ในนรก 0 348 PLAY MP3
023-ความทุกข์ในนรก 0 336 PLAY MP3
024-อายุนรก 0 287 PLAY MP3
025-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 1) 0 283 PLAY MP3
026-การเข้าถึงนรกในภพปัจจุบัน (นัยที่ 2) 0 261 PLAY MP3
027-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 273 PLAY MP3
028-ความเป็นไปได้ยาก 0 248 PLAY MP3
029-การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 283 PLAY MP3
030-เหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 399 PLAY MP3
031-นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 292 PLAY MP3
032-กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 269 PLAY MP3
033-เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 282 PLAY MP3
034-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่1) 0 264 PLAY MP3
035-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาค (นัยที่2) 0 248 PLAY MP3
036-กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 249 PLAY MP3
037-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่1) 0 285 PLAY MP3
038-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกครุฑ (นัยที่2) 0 228 PLAY MP3
039-ปฎิปทาให้ถึงความเป็นสุนัขและโค 0 245 PLAY MP3
040-สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 243 PLAY MP3
041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 224 PLAY MP3
042-ความเป็นไปได้ยาก 0 279 PLAY MP3
043-เปรตวิสัย 0 263 PLAY MP3
044-ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 248 PLAY MP3
045-ความเป็นไปได้ยาก 0 212 PLAY MP3
046-เหตุให้สุคติปรากฎ 0 207 PLAY MP3
047-อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 232 PLAY MP3
048-สุคติของผู้มีศีล 0 228 PLAY MP3
049-ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 220 PLAY MP3
050-เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 229 PLAY MP3
051-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 223 PLAY MP3
052-เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 220 PLAY MP3
053-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 225 PLAY MP3
054-เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 229 PLAY MP3
055-ธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ 0 186 PLAY MP3
056-กรรมกำหนด 0 186 PLAY MP3
057-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 219 PLAY MP3
058-การเกิดสังคมมนุษย์ 0 219 PLAY MP3
059-ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์ 0 197 PLAY MP3
060-ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 188 PLAY MP3
061-เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 189 PLAY MP3
062-เครื่องผูกพันสัตว์ 0 182 PLAY MP3
063-เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 182 PLAY MP3
064-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 176 PLAY MP3
065-ความเป็นไปได้ยาก 0 190 PLAY MP3
066-ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 176 PLAY MP3
067-ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 209 PLAY MP3
068-ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 172 PLAY MP3
069-ผลของการต้อนรับบรรพชิต ด้วยวิธีที่ต่างกัน 0 160 PLAY MP3
070-เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 178 PLAY MP3
071-เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 165 PLAY MP3
072-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 0 151 PLAY MP3
073-ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 150 PLAY MP3
074-อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 172 PLAY MP3
075-อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 161 PLAY MP3
076-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 162 PLAY MP3
077-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 1) 0 134 PLAY MP3
078-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ (นัยที่ 2) 0 142 PLAY MP3
079-เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 138 PLAY MP3
080-เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 131 PLAY MP3
081-เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 146 PLAY MP3
082-เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 142 PLAY MP3
083-เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 142 PLAY MP3
084-การบูชาเทวดา 0 147 PLAY MP3
085-การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 147 PLAY MP3
086-ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 159 PLAY MP3
087-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รูปสัญญา 0 166 PLAY MP3
088-ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 139 PLAY MP3
089-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 159 PLAY MP3
090-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 144 PLAY MP3
091-ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 135 PLAY MP3
092-ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 129 PLAY MP3
093-เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 156 PLAY MP3
094-ชุมนุมเทวดา 0 139 PLAY MP3
095-เทวดาเคยรบกับอสูร 0 140 PLAY MP3
096-ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 148 PLAY MP3
097-อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนือง ๆ 0 163 PLAY MP3
098-การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 150 PLAY MP3
099-แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 135 PLAY MP3
100-ความเห็นผิดของพกพรหม 0 132 PLAY MP3
101-เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลก บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 138 PLAY MP3
102-สุคติของเทวดา 0 144 PLAY MP3
103-ความเป็นไปได้ยาก 0 130 PLAY MP3
104-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 1) 0 184 PLAY MP3
105-ความนานแห่งกัป (นัยที่ 2) 0 135 PLAY MP3
106-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 1) 0 141 PLAY MP3
107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2) 0 139 PLAY MP3
108-การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 118 PLAY MP3
109-การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 131 PLAY MP3
110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 132 PLAY MP3
111-น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 129 PLAY MP3
112-น้ำนมที่เคยได้ดื่ม 0 124 PLAY MP3
113-ทุกข์ที่เคยประสบ 0 131 PLAY MP3
114-สุขที่เคยได้รับ 0 145 PLAY MP3
115-เลือด ที่เคยสูญเสีย 0 138 PLAY MP3
116-ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 129 PLAY MP3
117-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่1) 0 133 PLAY MP3
118-สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง (นัยที่2) 0 124 PLAY MP3
119-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 138 PLAY MP3
120-อุปมาแห่งนิพพาน 0 133 PLAY MP3
121-ความรู้สึกของปุถุชน 0 144 PLAY MP3
122-นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 156 PLAY MP3
123-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 147 PLAY MP3
124-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 165 PLAY MP3
125-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 154 PLAY MP3
126-การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 177 PLAY MP3
127-ความหมายของคำว่า ความดับ 0 140 PLAY MP3
128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์ 0 139 PLAY MP3
129-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 0 143 PLAY MP3
130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 142 PLAY MP3
131-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 147 PLAY MP3
132-ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 128 PLAY MP3
133-เมื่อ เธอ ไม่มี 0 160 PLAY MP3
134-สังขตลักษณะ 0 154 PLAY MP3
135-อสังขตลักษณะ 0 152 PLAY MP3
136-ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน 0 146 PLAY MP3
137-สิ่งนั้น หาพบในกายนี้ 0 154 PLAY MP3
138-สิ่ง ๆ นั้นมีอยู่ 0 169 PLAY MP3
139-สิ่งนั้น มีแน่ 0 141 PLAY MP3
140-ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 159 PLAY MP3
141-ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 199 PLAY MP3
142-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 155 PLAY MP3
143-ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 182 PLAY MP3
144-บริษัทสมาคม 8 0 164 PLAY MP3
145-บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 128 PLAY MP3
146-อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 161 PLAY MP3
147-ว่าด้วยทักษิณา 0 161 PLAY MP3
148-รัตนะที่หาได้ยาก 0 134 PLAY MP3
149-ผู้มีอุปการะมาก 0 297 PLAY MP3
150-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 466 PLAY MP3
new audio entry 0 868 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง