พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ 0 3317 PLAY MP3
002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 2524 PLAY MP3
003-การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริม 0 2131 PLAY MP3
004-ให้พึ่งตน พึ่งธรรม 0 2263 PLAY MP3
005-ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น 0 1953 PLAY MP3
006-จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำ ก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ 0 1996 PLAY MP3
007-รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา 0 1848 PLAY MP3
008-ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติ 0 1744 PLAY MP3
009-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ 0 1770 PLAY MP3
010-ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 1790 PLAY MP3
011-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 0 1734 PLAY MP3
012-บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร 0 1584 PLAY MP3
013-ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจจธรรม 0 1669 PLAY MP3
014-หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ 0 1692 PLAY MP3
015-ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ 0 1637 PLAY MP3
016-อาการเกิดแห่งทุกข์โดยสังเขป 0 1563 PLAY MP3
017-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 1490 PLAY MP3
018-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง) 0 1492 PLAY MP3
019-วิธีที่สะดวกสบายเพื่อการดับของกิเลส 0 1576 PLAY MP3
020-ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์ 0 1321 PLAY MP3
021-อาการเกิดดับแห่งเวทนา 0 1351 PLAY MP3
022-ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด 0 1270 PLAY MP3
023-ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 1467 PLAY MP3
024-สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐาน ในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมด 0 1352 PLAY MP3
025-อริสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ 5) 0 1340 PLAY MP3
026-อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท 0 1387 PLAY MP3
027-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 1234 PLAY MP3
028-คุณสมบัติของโสดาบัน 0 1253 PLAY MP3
029-ปาฏิหาริย์ สาม 0 1320 PLAY MP3
030-ผู้อยู่ใกล้นิพพาน 0 1079 PLAY MP3
031-ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 1042 PLAY MP3
032-สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร 0 1052 PLAY MP3
033-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง 0 1061 PLAY MP3
034-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน 0 1119 PLAY MP3
035-หมด อาหารก็นิพพาน 0 1008 PLAY MP3
036-กฏอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท 0 1195 PLAY MP3
037-ปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้ 0 1139 PLAY MP3
038-ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ 0 1171 PLAY MP3
039-นิพพานเพราะ ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ 0 1091 PLAY MP3
040-การปรินิพพาน 0 1128 PLAY MP3
041-ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น 0 1134 PLAY MP3
042-ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชา 0 1101 PLAY MP3
043-คำชี้ชวนวิงวอน 0 1214 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง