พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ 0 2729 PLAY MP3
002-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 2131 PLAY MP3
003-การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริม 0 1732 PLAY MP3
004-ให้พึ่งตน พึ่งธรรม 0 1784 PLAY MP3
005-ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น 0 1575 PLAY MP3
006-จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำ ก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ 0 1557 PLAY MP3
007-รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา 0 1460 PLAY MP3
008-ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติ 0 1404 PLAY MP3
009-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ 0 1434 PLAY MP3
010-ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 1441 PLAY MP3
011-การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 0 1345 PLAY MP3
012-บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร 0 1277 PLAY MP3
013-ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจจธรรม 0 1353 PLAY MP3
014-หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ 0 1356 PLAY MP3
015-ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ 0 1283 PLAY MP3
016-อาการเกิดแห่งทุกข์โดยสังเขป 0 1252 PLAY MP3
017-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 1180 PLAY MP3
018-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละนันทิ (อีกนัยหนึ่ง) 0 1178 PLAY MP3
019-วิธีที่สะดวกสบายเพื่อการดับของกิเลส 0 1249 PLAY MP3
020-ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์ 0 1046 PLAY MP3
021-อาการเกิดดับแห่งเวทนา 0 1049 PLAY MP3
022-ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด 0 1014 PLAY MP3
023-ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 1181 PLAY MP3
024-สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐาน ในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมด 0 1059 PLAY MP3
025-อริสัจสี่โดยสังเขป (ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ 5) 0 1051 PLAY MP3
026-อริยสัจ-ปฏิจจสมุปบาท 0 1079 PLAY MP3
027-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 956 PLAY MP3
028-คุณสมบัติของโสดาบัน 0 976 PLAY MP3
029-ปาฏิหาริย์ สาม 0 958 PLAY MP3
030-ผู้อยู่ใกล้นิพพาน 0 801 PLAY MP3
031-ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 794 PLAY MP3
032-สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร 0 811 PLAY MP3
033-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอก จะถึงที่หมายต้องเดินเอาเอง 0 800 PLAY MP3
034-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน 0 857 PLAY MP3
035-หมด อาหารก็นิพพาน 0 774 PLAY MP3
036-กฏอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท 0 888 PLAY MP3
037-ปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้ 0 883 PLAY MP3
038-ปัญญา สติ กับนามรูปดับ เพราะวิญญาณดับ 0 857 PLAY MP3
039-นิพพานเพราะ ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ 0 839 PLAY MP3
040-การปรินิพพาน 0 822 PLAY MP3
041-ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น 0 866 PLAY MP3
042-ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชา 0 838 PLAY MP3
043-คำชี้ชวนวิงวอน 0 953 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง