พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :161-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่2)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา 0 5574 PLAY MP3
002-เจริญสมถะและวิปัสสนา ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก 0 5205 PLAY MP3
003-สมถะและวิปัสสนา ต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป 0 3755 PLAY MP3
004-ธรรมที่ควรกำหนดรู้. ควรละ. ควรทำให้เจริญ. ควรทำให้แจ้ง(นัยที่1) 0 3440 PLAY MP3
005-ธรรมที่ควรกำหนดรู้. ควรละ. ควรทำให้เจริญ. ควรทำให้แจ้ง(นัยที่2) 0 3682 PLAY MP3
006-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 2552 PLAY MP3
007-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่1) 0 2602 PLAY MP3
008-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่2) 0 2437 PLAY MP3
009-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่3) 0 2394 PLAY MP3
010-เจริญสมาธิ ได้ชื่อว่ากำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน 0 2652 PLAY MP3
011-เจริญสมาธิ ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 0 2465 PLAY MP3
012-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่1) 0 2754 PLAY MP3
013-อานิสงส์ของการหลีกเร้น (นัยที่2) 0 2627 PLAY MP3
014-ตถาคตตรัสให้ พึ่งตน พี่งธรรม 0 2242 PLAY MP3
015-การแสวงหา 2 แบบ 0 2302 PLAY MP3
016-โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 2243 PLAY MP3
017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 0 2154 PLAY MP3
018-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 2230 PLAY MP3
019-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 2467 PLAY MP3
020-เพราะแตกสลาย จึงได้ชื่อว่า โลก 0 2022 PLAY MP3
021-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ 0 2003 PLAY MP3
022-ความเพลินในอายตนะ เท่ากับเพลินอยู่ในทุกข์ 0 1963 PLAY MP3
023-ความไม่เพลินในอายตนะ คือ ความหลุดพ้นจากทุกข์ 0 2022 PLAY MP3
024-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 1961 PLAY MP3
025-ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์ 0 1876 PLAY MP3
026-ความเร่าร้อนเพราะกามตัณหา 0 1929 PLAY MP3
027-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่1) 0 1940 PLAY MP3
028-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่2) 0 1983 PLAY MP3
029-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่3) 0 1898 PLAY MP3
030-ธรรมที่ละได้ด้วยกาย ละได้ด้วยวาจาและไม่อาจละได้ด้วยกายหรือวาจา 0 2206 PLAY MP3
031-ปัจจัยแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์โดยอเนกปริยาย 0 1721 PLAY MP3
032-เหตุให้ได้ปัญญา อันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 0 1672 PLAY MP3
033-ทางให้ถึงความหลุดพ้น 5 ทาง 0 1723 PLAY MP3
034-ทัศนะต่างกัน แต่หลุดพ้นเหมือนกัน 0 1691 PLAY MP3
035-ลำดับการปฎิบัติเพื่ออรหัตตผล 0 1726 PLAY MP3
036-อานิสงส์ของธรรมสี่ประการ 0 2117 PLAY MP3
037-ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม 0 2087 PLAY MP3
038-ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งกุศลธรรม 0 1753 PLAY MP3
039-ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่1) 0 1622 PLAY MP3
040-ลักษณะของผู้ไม่ประมาท (นัยที่2) 0 1578 PLAY MP3
041-กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน 0 1588 PLAY MP3
042-อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอันเป็นเหตุให้เกินจักษุและญาณเพื่อนิพพาน 0 1582 PLAY MP3
043-ปรารภโพชฌงค์แล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย 0 1679 PLAY MP3
044-ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย 0 1606 PLAY MP3
045-ความถึงพร้อมด้วยศีล เป็นเบื้องต้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ 0 1652 PLAY MP3
046-หนทางมีอยู่ เมื่อปฏิบัติตามแล้ว จะรู้ได้เอง (หลักการครู) 0 1558 PLAY MP3
047-ความหมายของคำว่า รูป 0 1693 PLAY MP3
048-อุปมาแห่งรูป 0 1584 PLAY MP3
049-มหาภูต 4 และรูปอาศัย 0 1603 PLAY MP3
050-รายละเอียดของธาตุ 4 0 1638 PLAY MP3
051-อัสสาทะและอาทีนวะของรูป 0 1611 PLAY MP3
052-อริยมรรคมีองค์ 8 คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูป 0 1577 PLAY MP3
053-ความหมายของคำว่า เวทนา 0 1584 PLAY MP3
054-อุปมาแห่งเวทนา 0 1770 PLAY MP3
055-หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับเวทนา 0 1651 PLAY MP3
056-เวทนา เป็นทางมาแห่งอนุสัย 0 1539 PLAY MP3
057-เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง 0 1554 PLAY MP3
058-อาการเกิดดับแห่งเวทนา 0 1527 PLAY MP3
059-เวทนา 108 (นัยที่1) 0 1564 PLAY MP3
060-เวทนา 108 (นัยที่2) 0 1569 PLAY MP3
061-อินทรีย์ 5 - เวทนา 3 0 1470 PLAY MP3
062-เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน ทุกข์ 0 1526 PLAY MP3
063-ความทุกข์ 3 ลักษณะ 0 1578 PLAY MP3
064-อัสสาทะและอาทีนวะของเวทนา 0 1612 PLAY MP3
065-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนา 0 1566 PLAY MP3
066-ความหมายของคำว่า สัญญา 0 1681 PLAY MP3
067-อุปมาแห่งสัญญา 0 1560 PLAY MP3
068-หลักที่ควรรุ้เกี่ยวกับสัญญา 0 1863 PLAY MP3
069-อัสสาทะและอาทีนวะของสัญญา 0 1516 PLAY MP3
070-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญา 0 1501 PLAY MP3
071-ความหมายของคำว่า สังขาร 0 1767 PLAY MP3
072-อุปมาแห่งสังขาร 0 1761 PLAY MP3
073-อัสสาทะและอาทีนวะของสังขาร 0 1512 PLAY MP3
074-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้องปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขาร 0 1524 PLAY MP3
075-ความหมายของคำว่า วิญญาณ 0 1528 PLAY MP3
076-อุปมาแห่งวิญญาณ 0 1556 PLAY MP3
077-ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณ 0 1511 PLAY MP3
078-ที่ตั้งอาศัยของวิญญาณ 0 1573 PLAY MP3
079-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยว 0 1631 PLAY MP3
080-วิญญาณ ไม่เที่ยง 0 1430 PLAY MP3
081-วิญญาณ เป็นสิ่งที่เกิดดับ 0 1495 PLAY MP3
082-อัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณ 0 1374 PLAY MP3
083-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ 0 1467 PLAY MP3
084-ความลับของขันธ์ 5 0 1711 PLAY MP3
085-สัญโยชน์และที่ตั้งแห่งสัญโยชน์ 0 1671 PLAY MP3
086-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่๑) 0 1435 PLAY MP3
087-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่๑) 0 1393 PLAY MP3
088-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่๒) 0 1535 PLAY MP3
089-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่๒) 0 1381 PLAY MP3
090-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 1611 PLAY MP3
091-อุปาทานกับกับอุปาทานขันธ์ มิใช่อันเดียวกัน 0 1401 PLAY MP3
092-รากเง้าแห่งอุปาทานขันธ์ 0 1424 PLAY MP3
093-ขันธ์ 5 และอุปาทานขันธ์5 0 1414 PLAY MP3
094-ทุกข์เกิด เพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเป็นอัสสาทะ 0 1362 PLAY MP3
095-ทุกข์ดับ เพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเป็นอาทีนวะ 0 1316 PLAY MP3
096-เพลินในขันธ์5 เท่ากับเพลินในทุกข์ ไม่เพลินในขันธ์5เท่ากับพ้นไปจากทุกข์ 0 1399 PLAY MP3
097-ต้องละฉันทราคะในขันธ์5 0 1316 PLAY MP3
098-วิญญาณไม่เที่ยง 0 1346 PLAY MP3
099-ลักษณะความเป็นอนัตตา 0 1279 PLAY MP3
100-ขันธ์5 ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 1561 PLAY MP3
101-ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์5 0 1481 PLAY MP3
102-ขันธ์5 คือ มาร (นัยที่1) 0 1337 PLAY MP3
103-ขันธ์5 คือ มาร (นัยที่2) 0 1285 PLAY MP3
104-รอบรู้ซึ่งสักกายะ 0 1379 PLAY MP3
105-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฎฐิ 0 1315 PLAY MP3
106-สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่1) 0 1225 PLAY MP3
107-สิ่งที่ยึดถือ (นัยที่2) 0 1288 PLAY MP3
108-ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่1) 0 1267 PLAY MP3
109-ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่2) 0 1232 PLAY MP3
110-ความหมายของอวิชชา-วิชชา (นัยที่3) 0 1299 PLAY MP3
111-ความเพียรสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ 0 1270 PLAY MP3
112-ลักษณะของผู้เกียจคร้าน 0 1244 PLAY MP3
113-ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน 0 1219 PLAY MP3
114-ที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร 0 1225 PLAY MP3
115-เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย 0 1198 PLAY MP3
116-ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่1) 0 1206 PLAY MP3
117-ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย (นัยที่2) 0 1125 PLAY MP3
118-สมัยที่ไม่สมควร และที่สมควรกระทำความเพียร 0 1184 PLAY MP3
119-ทำอย่างไร ความเพียรพยายามจึงมีผล 0 1173 PLAY MP3
120-สิ่งที่ควรเสพ-ไม่ควรเสพ 0 1210 PLAY MP3
121-หลักการเลือกสถานที่และบุคคล ที่ควรเสพ และไม่ควรเสพ 0 1245 PLAY MP3
122-เครื่องผูกพันจิต 5 อย่าง 0 1185 PLAY MP3
123-อุปกิเลสแห่งจิต 0 1090 PLAY MP3
124-มนสิการโดยไม่แยบคาย นิวรณ์5 ย่อมเกิด 0 1006 PLAY MP3
125-เจริญสมาธิให้ได้ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 0 1101 PLAY MP3
126-ลักษณะของผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสมาธิ 0 1162 PLAY MP3
127-เจริญสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 1175 PLAY MP3
128-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่1) 0 1152 PLAY MP3
129-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่2) 0 1067 PLAY MP3
130-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่ อานาปานสติภาวนา (นัยที่3) 0 1005 PLAY MP3
131-ผู้ตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่น 0 1049 PLAY MP3
132-ต้องปรารภความเพียรแต่พอดี 0 1228 PLAY MP3
133-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่1) 0 1093 PLAY MP3
134-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่2) 0 1093 PLAY MP3
135-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่3) 0 1084 PLAY MP3
136-อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่1) 0 1060 PLAY MP3
137-อานิสงส์ของกายคตาสติ (นัยที่2) 0 1075 PLAY MP3
138-ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ 0 1041 PLAY MP3
139-ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิตในกายคตาสติ 0 1059 PLAY MP3
140-ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือภาชนะน้ำมัน 0 1037 PLAY MP3
141-ที่สำหรับเที่ยวไป ของนักปฏิบัติ 0 1101 PLAY MP3
142-การเจริญสติปัฏฐานของคนฉลาด 0 1050 PLAY MP3
143-อานิสงส์ของการเดินจงกรม 0 939 PLAY MP3
144-การอยู่ป่าเหมาะกับภิกษุบางรูป 0 965 PLAY MP3
145-ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท 0 1079 PLAY MP3
146-ไม่ต้องร้อนใจ หากยังไม่ประสพผล 0 1082 PLAY MP3
147-สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร 0 963 PLAY MP3
148-หากประพฤติถูกต้อง จะหวังผลหรือไม่หวังผล ย่อมได้รับผล 0 1126 PLAY MP3
149-บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียร 0 1150 PLAY MP3
150-สมาธิทุกระดับ สามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้ 0 1153 PLAY MP3
151-อานาปานสติ 0 1086 PLAY MP3
152-เจริญอานาปานสติ เป็นเหตุให้สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 0 1093 PLAY MP3
153-สัญญา 10 ประการ 0 1065 PLAY MP3
154-ลักษณะของสัญญา 10 ประการ 0 1060 PLAY MP3
155-อานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆ 0 1261 PLAY MP3
156-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่1) 0 1004 PLAY MP3
157-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่2) 0 973 PLAY MP3
158-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่3) 0 1035 PLAY MP3
159-ปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่4) 0 962 PLAY MP3
160-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่1) 0 955 PLAY MP3
161-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่2) 0 1028 PLAY MP3
162-ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านราตรีนาน 0 969 PLAY MP3
163-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ 0 913 PLAY MP3
164-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของบุคคทั่วไป (นัยที่1) 0 957 PLAY MP3
165-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของบุคคทั่วไป (นัยที่2) 0 982 PLAY MP3
166-ธรรมอย่างหนึ่ง เพื่อละอวิชชา (นัยที่1) 0 873 PLAY MP3
167-ธรรมอย่างหนึ่ง เพื่อละอวิชชา (นัยที่2) 0 911 PLAY MP3
168-ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา 0 994 PLAY MP3
169-การดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายใน 0 901 PLAY MP3
170-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 961 PLAY MP3
171-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ จิตหลุดพ้น (นัยที่1) 0 908 PLAY MP3
172-สิ้นนันทิ สิ้นราคะ จิตหลุดพ้น (นัยที่2) 0 921 PLAY MP3
173-เห็นตามความเป็นจริง จึงหลุดพ้น 0 878 PLAY MP3
174-การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้ 0 928 PLAY MP3
175-การเห็นชนิดที่ละสักกายทิฏฐิได้ 0 1138 PLAY MP3
176-การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้ 0 866 PLAY MP3
177-การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่1) 0 830 PLAY MP3
178-การเห็นเพื่อความหลุดพ้น (นัยที่2) 0 947 PLAY MP3
179-ลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 0 863 PLAY MP3
180-ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (นัยที่1) 0 848 PLAY MP3
181-ธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม (นัยที่2) 0 881 PLAY MP3
182-ธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา 0 891 PLAY MP3
183-เข้าใจนิวรณ์ 5 0 857 PLAY MP3
184-อาหารของนิวรณ์5 0 906 PLAY MP3
185-อาหารของอวิชชา 0 888 PLAY MP3
186-อาหารของวิชชาและวิมุตติ 0 1010 PLAY MP3
187-อาหารของภวตัณหา 0 845 PLAY MP3
188-ที่เกิดแห่งอุปธิ 0 884 PLAY MP3
189-วิธีแก้ความง่วง 0 881 PLAY MP3
190-เครื่องกั้นจิตจากกามคุณในอดีต 0 881 PLAY MP3
191-วิธีกำจัดอกุศลวิตก 5 ประการ 0 855 PLAY MP3
192-เมื่อตรึกถึงอารมณ์ใดมาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้น 0 914 PLAY MP3
193-วิธีแก้ความหดหู่ และความฟุ้งซ่านแห่งจิต 0 873 PLAY MP3
194-เหตุให้สมาธิเคลื่อน 0 850 PLAY MP3
195-การทำสมาธิมีเคล็ดลับ เหมือนโคปีนภูเขาที่ลาดชัน 0 881 PLAY MP3
196-ประโยชน์ของการระลึกถึง สิ่งที่ตนเองเลื่อมใส 0 887 PLAY MP3
197-ข้อควรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐาน 4 0 868 PLAY MP3
198-ภิกษุอาชาไนย-ภิกษุกระจอก 0 841 PLAY MP3
199-ลักษณะของการอยู่อย่างมีตัณหาเป็นเพื่อน 0 851 PLAY MP3
200-ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 0 816 PLAY MP3
201-เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน์ 0 863 PLAY MP3
202-ไม่มีผู้อยาก ไม่มีผู้ยึดมั่น 0 935 PLAY MP3
203-ความสามารถในการทิ้งอารมณ์ได้เร็ว 0 957 PLAY MP3
204-ความสามารถในการละ 0 937 PLAY MP3
205-แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 0 874 PLAY MP3
206-ธรรม 7 ประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 0 818 PLAY MP3
207-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่1) 0 838 PLAY MP3
208-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่2) 0 858 PLAY MP3
209-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่3) 0 810 PLAY MP3
210-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่4) 0 902 PLAY MP3
211-ความหมายของคำว่า เสขะ 0 900 PLAY MP3
212-ผู้เป็นเสขะ-อเสขะ 0 942 PLAY MP3
213-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม 0 976 PLAY MP3
214-ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ 0 977 PLAY MP3
215-ปฏิปทาการบรรลุมรรคผล 4 แบบ 0 981 PLAY MP3
216-ความหมายของอินทรีย์ทั้ง 5 (นัยที่1) 0 1003 PLAY MP3
217-ความหมายของอินทรีย์ทั้ง 5 (นัยที่2) 0 986 PLAY MP3
218-ความหมายของอินทรีย์ทั้ง 5 (นัยที่3) 0 960 PLAY MP3
219-ความหมายของอินทรีย์ทั้ง 5 (นัยที่4) 0 957 PLAY MP3
220-อินทรีย์ 5 กับ พละ 5 0 945 PLAY MP3
221-ปัจจัยต่อการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่1) 0 966 PLAY MP3
222-ปัจจัยต่อการลดหลั่นของความเป็นอริยบุคคล (นัยที่2) 0 947 PLAY MP3
223-สิกขา 3 0 923 PLAY MP3
224-ลักษณะของผู้เป็นธรรมกถึก 0 975 PLAY MP3
225-การวางจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 0 1031 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง