พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :018-บทสวด ปัจฉิมวาจา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 2076 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 1363 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 1393 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 1318 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 1908 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 1815 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 1237 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 1183 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 1212 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 1199 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 1367 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 1117 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 1040 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 1028 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 1005 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 965 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 918 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 943 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 1138 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 965 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 1140 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง