พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 1254 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 864 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 889 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 842 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 1158 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 1226 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 786 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 757 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 751 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 784 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 823 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 692 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 662 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 674 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 636 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 633 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 587 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 590 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 747 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 638 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 763 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง