พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :009-บทสวด ละนันทิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 3060 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 2017 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 2075 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 1967 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 3265 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 2618 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 1890 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 1812 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 1852 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 1829 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 2228 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 1727 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 1580 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 1553 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 1539 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 1490 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 1442 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 1484 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 1704 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 1490 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 1666 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง