พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 1051 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 714 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 727 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 677 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 917 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 1006 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 630 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 618 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 608 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 644 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 643 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 544 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 516 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 535 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 504 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 499 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 466 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 464 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 616 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 510 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 629 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง