พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 546 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 315 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 294 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 300 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 385 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 355 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 270 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 267 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 262 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 302 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 277 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 226 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 216 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 223 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 202 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 195 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 185 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 183 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 271 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 219 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 321 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง