พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 0 658 PLAY MP3
002-บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 0 409 PLAY MP3
003-บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 0 381 PLAY MP3
004-บทสวด แก้ความหวาดกลัว 0 394 PLAY MP3
005-บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 0 525 PLAY MP3
006-บทสวด อริยมรรคมีองค์ 8 0 452 PLAY MP3
007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 0 352 PLAY MP3
008-บทสวด อธิษฐานความเพียร 0 348 PLAY MP3
009-บทสวด ละนันทิ 0 345 PLAY MP3
010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 0 380 PLAY MP3
011-บทสวด อานาปานสติ 0 365 PLAY MP3
012-บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 0 311 PLAY MP3
013-บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 0 285 PLAY MP3
014-บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 0 296 PLAY MP3
015-บทสวด ก่อนนอน 0 268 PLAY MP3
016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 0 264 PLAY MP3
017-บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 0 246 PLAY MP3
018-บทสวด ปัจฉิมวาจา 0 245 PLAY MP3
019-การเจริญเมตตา 0 348 PLAY MP3
020-คำชี้ชวนวิงวอน 0 298 PLAY MP3
021-การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 0 400 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง