พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :017-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย ถึงเหตุเกิดและความดับ...


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-แว่นส่องความเป็นโสดาบัน 0 1699 PLAY MP3
002-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่1) 0 1168 PLAY MP3
003-โสดาบันเป็นใคร (นัยที่2) 0 1037 PLAY MP3
004-โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8 0 931 PLAY MP3
005-หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 0 1014 PLAY MP3
006-โสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 0 893 PLAY MP3
007-โสดาบันรู้จักอินทรีย์หก 0 873 PLAY MP3
008-โสดาปัตติมรรคสองจำพวก_009-โสดาปัตติผล 0 930 PLAY MP3
010-โสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลได้พอประมาณในสมาธิและปัญญา 0 843 PLAY MP3
011-โสดาบันละสังโยชน์ได้สามข้อมีสามจำพวก 0 827 PLAY MP3
012-ละสังโยชน์สามและกรรมที่พาไปอบายคือโสดาบัน 0 895 PLAY MP3
013-โสดาบันมีญาณหยั่งรู้เหตุให้เกิดขึ้นและเหตุให้ดับไปของโลก 0 805 PLAY MP3
014-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...1 0 904 PLAY MP3
015-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...2 0 771 PLAY MP3
016-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายโดยนัยแห่งอริยสัจสี่... 0 821 PLAY MP3
017-ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสาย ถึงเหตุเกิดและความดับ... 0 629 PLAY MP3
018-ผู้มีธัมมญาณและอันวยญาณ 0 597 PLAY MP3
019-ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือ 0 650 PLAY MP3
020-ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดสูญ 0 589 PLAY MP3
021-ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 0 570 PLAY MP3
022-ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 541 PLAY MP3
023-ความเป็นโสดาบันไม่อาจแปรปรวน 0 532 PLAY MP3
024-สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 0 588 PLAY MP3
025-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่1) 0 586 PLAY MP3
026-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่2) 0 579 PLAY MP3
027-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (นัยที่3) 0 543 PLAY MP3
028-อริยมรรคมีองค์แปด 0 640 PLAY MP3
029-คำที่ใช้เรียกแทนความเป็นโสดาบัน 0 595 PLAY MP3
030-สังโยชน์ 10 0 575 PLAY MP3
031-อริยญายธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 0 589 PLAY MP3
032-ฝุ่นปลายเล็บ 0 534 PLAY MP3
033-สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น 0 590 PLAY MP3
034-ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะ 0 579 PLAY MP3
035-โสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม 0 540 PLAY MP3
036-โสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม(อีกนัยหนึ่ง) 0 526 PLAY MP3
037-ความลดหลั่นแห่งอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 0 480 PLAY MP3
038-คนตกน้ำเจ็ดจำพวก 0 577 PLAY MP3
039-คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคนจริงหรือ 0 520 PLAY MP3
040-ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นโสดาบัน 0 560 PLAY MP3
041-ระวังตายประตูนิพพาน 0 517 PLAY MP3
042-ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 0 512 PLAY MP3
043-ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลายในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 0 549 PLAY MP3
045-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่1) 0 519 PLAY MP3
046-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่2) 0 564 PLAY MP3
047-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่3) 0 498 PLAY MP3
048-คุณสมบัติโสดาบัน (นัยที่4) 0 641 PLAY MP3
049-อานิสงส์ของธรรมสี่ประการ 0 557 PLAY MP3
050-ผู้ตั้งอยู่ในเสขภูมิ 0 545 PLAY MP3
051-คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตาปัตติมรรคและ... 0 573 PLAY MP3
052-ธรรมเจ็ดประการของผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล 0 601 PLAY MP3
053-ธรรมที่ควรสงเคราะห์ 0 538 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง