พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ


กำลังฟัง :136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน.mp3


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
000.บทนำ ภพภูมิ 0 6622 PLAY MP3
001.ภพเป็นอย่างไร 0 4643 PLAY MP3
002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1 0 4772 PLAY MP3
003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2 0 3779 PLAY MP3
004.เครื่องนำไปสู่ภพ 0 3516 PLAY MP3
005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 3059 PLAY MP3
006.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่1 0 3348 PLAY MP3
007.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่2 0 2863 PLAY MP3
008.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 2807 PLAY MP3
009.ความหมายของคำว่า สัตว์.mp3 0 2543 PLAY MP3
010.เหตุให้มีการเกิด 0 2587 PLAY MP3
011.ลักษณะของการเกิด 0 2605 PLAY MP3
012.กายแบบต่างๆ 0 2850 PLAY MP3
013.คติ ๕ และอุปมา 0 3089 PLAY MP3
014.เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 2507 PLAY MP3
015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 2440 PLAY MP3
016.ทุคติของผู้ทุศีล 0 2342 PLAY MP3
017.วิบากของผู้ทุศีล 0 2871 PLAY MP3
018.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 2353 PLAY MP3
019.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 2521 PLAY MP3
020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 2421 PLAY MP3
021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 2387 PLAY MP3
022.อุปมาความทุกข์ในนรก 0 2460 PLAY MP3
023.ความทุกข์ในนรก 0 2569 PLAY MP3
024.อายุนรก 0 2290 PLAY MP3
025.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่1 0 2325 PLAY MP3
026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2 0 2105 PLAY MP3
027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 2114 PLAY MP3
028.ความเป็นไปได้ยาก 0 2145 PLAY MP3
029.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 2190 PLAY MP3
030.เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 2240 PLAY MP3
031.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 2362 PLAY MP3
032.กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 2139 PLAY MP3
033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 2128 PLAY MP3
034.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่1 0 2050 PLAY MP3
035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2 0 2182 PLAY MP3
036.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 2085 PLAY MP3
037.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่1 0 2136 PLAY MP3
038.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่2 0 1993 PLAY MP3
039.ปฏิปทาให้เข้าถึงความเป็นสุนัขและโค 0 2191 PLAY MP3
040.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 2206 PLAY MP3
041.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 2145 PLAY MP3
042.ความเป็นไปได้ยาก 0 2040 PLAY MP3
043.เปรตวิสัย 0 2462 PLAY MP3
044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 2201 PLAY MP3
045.ความเป็นไปได้ยาก 0 1940 PLAY MP3
046.เหตุให้สุคติปรากฏ 0 2243 PLAY MP3
047.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 2009 PLAY MP3
048.สุคติของผู้มีศีล 0 2065 PLAY MP3
049.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 2005 PLAY MP3
050.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 2053 PLAY MP3
051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 2198 PLAY MP3
052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 2017 PLAY MP3
053.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 2161 PLAY MP3
054.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 2371 PLAY MP3
055.ธรรมของพระเจ้าจักพรรดิ 0 1992 PLAY MP3
056.กรรมกำหนด 0 2057 PLAY MP3
057.เหตุสำเร็จความปราถนา 0 2366 PLAY MP3
058.การเกิดสังคมนุษย์ 0 2273 PLAY MP3
059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3 0 2016 PLAY MP3
060.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 2019 PLAY MP3
061.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 1968 PLAY MP3
062.เครื่องผูกพันสัตว์ 0 1996 PLAY MP3
063.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 2334 PLAY MP3
064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 2000 PLAY MP3
065.ความเป็นไปได้ยาก 0 1872 PLAY MP3
066.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 1909 PLAY MP3
067.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 2097 PLAY MP3
068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 1936 PLAY MP3
069.ผลของการต้อนรับบรรชิต ด้วยวิธีต่างกัน 0 1867 PLAY MP3
070.เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 2057 PLAY MP3
071.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 1874 PLAY MP3
072.สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา 0 2215 PLAY MP3
073.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 1790 PLAY MP3
074.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 1912 PLAY MP3
075.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 2007 PLAY MP3
076.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 1805 PLAY MP3
077.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่1 0 1870 PLAY MP3
078.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่2 0 1733 PLAY MP3
079.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 1750 PLAY MP3
080.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 1768 PLAY MP3
081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 1762 PLAY MP3
082.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 1719 PLAY MP3
083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 1658 PLAY MP3
084.การบูชาเทวดา 0 1764 PLAY MP3
085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 1894 PLAY MP3
086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 1919 PLAY MP3
087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา 0 2000 PLAY MP3
088.ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 1700 PLAY MP3
089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 1817 PLAY MP3
090.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 1792 PLAY MP3
091.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 1745 PLAY MP3
092.ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 1805 PLAY MP3
093.เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 1792 PLAY MP3
094.ชุมนุมเทวดา 0 1808 PLAY MP3
095.เทวดาเคยรบกับอสูร 0 1862 PLAY MP3
096.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 1624 PLAY MP3
097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 0 1851 PLAY MP3
098.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 1638 PLAY MP3
099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 1881 PLAY MP3
100.ความเห็นผิดของพกพรหม 0 1687 PLAY MP3
101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 1691 PLAY MP3
102.สุคติของเทวดา 0 1714 PLAY MP3
103.ความเป็นไปได้ยาก 0 1598 PLAY MP3
104.ความนานแห่งกัป นัยที่1 0 1680 PLAY MP3
105.ความนานแห่งกัป นัยที่2 0 1727 PLAY MP3
106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่1 0 1688 PLAY MP3
107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่2 0 1757 PLAY MP3
108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 1592 PLAY MP3
109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 1988 PLAY MP3
110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 1679 PLAY MP3
111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 1598 PLAY MP3
112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 0 1679 PLAY MP3
113.ทุกข์ ที่เคยประสบ 0 1730 PLAY MP3
114.สุข ที่เคยได้รับ 0 1551 PLAY MP3
115.เลือดที่เคยสูญเสีย 0 1550 PLAY MP3
116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 1684 PLAY MP3
117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่1 0 1545 PLAY MP3
118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2 0 1593 PLAY MP3
119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 1689 PLAY MP3
120.อุปมาแห่งนิพพาน 0 1782 PLAY MP3
121.ความรู้สึกของปุถุชน 0 1719 PLAY MP3
122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 1610 PLAY MP3
123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 1697 PLAY MP3
124.นิพพานที่เห็นได้เอง 0 1662 PLAY MP3
125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 1721 PLAY MP3
126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 1676 PLAY MP3
127.ความหมายของคำว่า ความดับ.mp3 0 1610 PLAY MP3
128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 1725 PLAY MP3
129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับทุกข์ 0 1624 PLAY MP3
130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 1724 PLAY MP3
131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 1549 PLAY MP3
132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 1546 PLAY MP3
133.เมื่อ เธอ ไม่มี 0 1629 PLAY MP3
134.สังขตลักษณะ 0 1749 PLAY MP3
135.อสังขตลักษณะ 0 1633 PLAY MP3
136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน.mp3 0 1674 PLAY MP3
137.สิ่งนั้น หาพบในกายนี้.mp3 0 1846 PLAY MP3
138.สิ่งๆนั้น มีอยู่ 0 1701 PLAY MP3
139.สิ่งนั้น มีแน่ 0 1706 PLAY MP3
140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 1888 PLAY MP3
141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 1696 PLAY MP3
142.อริยมรรมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 1816 PLAY MP3
143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 1772 PLAY MP3
144.บริษัทสมาคม 8 0 1715 PLAY MP3
145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 1691 PLAY MP3
146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 1730 PLAY MP3
147.ว่าด้วยทักษิณา 0 1720 PLAY MP3
148.รัตนะที่หาได้ยาก 0 1644 PLAY MP3
149.ผู้มีอุปการะมาก 0 1774 PLAY MP3
150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 1744 PLAY MP3
151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร 0 2228 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง