พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ


กำลังฟัง :033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
000.บทนำ ภพภูมิ 0 4717 PLAY MP3
001.ภพเป็นอย่างไร 0 2971 PLAY MP3
002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1 0 2913 PLAY MP3
003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2 0 2282 PLAY MP3
004.เครื่องนำไปสู่ภพ 0 2088 PLAY MP3
005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 1808 PLAY MP3
006.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่1 0 2067 PLAY MP3
007.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่2 0 1719 PLAY MP3
008.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 1573 PLAY MP3
009.ความหมายของคำว่า สัตว์.mp3 0 1423 PLAY MP3
010.เหตุให้มีการเกิด 0 1394 PLAY MP3
011.ลักษณะของการเกิด 0 1457 PLAY MP3
012.กายแบบต่างๆ 0 1590 PLAY MP3
013.คติ ๕ และอุปมา 0 1849 PLAY MP3
014.เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 1322 PLAY MP3
015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 1265 PLAY MP3
016.ทุคติของผู้ทุศีล 0 1267 PLAY MP3
017.วิบากของผู้ทุศีล 0 1398 PLAY MP3
018.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 1242 PLAY MP3
019.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 1318 PLAY MP3
020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 1282 PLAY MP3
021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 1218 PLAY MP3
022.อุปมาความทุกข์ในนรก 0 1340 PLAY MP3
023.ความทุกข์ในนรก 0 1472 PLAY MP3
024.อายุนรก 0 1181 PLAY MP3
025.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่1 0 1252 PLAY MP3
026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2 0 1056 PLAY MP3
027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 1053 PLAY MP3
028.ความเป็นไปได้ยาก 0 1135 PLAY MP3
029.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 1046 PLAY MP3
030.เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 1170 PLAY MP3
031.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 1156 PLAY MP3
032.กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 1027 PLAY MP3
033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 1067 PLAY MP3
034.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่1 0 1016 PLAY MP3
035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2 0 1145 PLAY MP3
036.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 1010 PLAY MP3
037.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่1 0 986 PLAY MP3
038.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่2 0 958 PLAY MP3
039.ปฏิปทาให้เข้าถึงความเป็นสุนัขและโค 0 997 PLAY MP3
040.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 1137 PLAY MP3
041.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 1107 PLAY MP3
042.ความเป็นไปได้ยาก 0 959 PLAY MP3
043.เปรตวิสัย 0 1319 PLAY MP3
044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 1132 PLAY MP3
045.ความเป็นไปได้ยาก 0 912 PLAY MP3
046.เหตุให้สุคติปรากฏ 0 953 PLAY MP3
047.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 952 PLAY MP3
048.สุคติของผู้มีศีล 0 976 PLAY MP3
049.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 985 PLAY MP3
050.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 991 PLAY MP3
051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 986 PLAY MP3
052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 968 PLAY MP3
053.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 1021 PLAY MP3
054.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 1184 PLAY MP3
055.ธรรมของพระเจ้าจักพรรดิ 0 963 PLAY MP3
056.กรรมกำหนด 0 1027 PLAY MP3
057.เหตุสำเร็จความปราถนา 0 1176 PLAY MP3
058.การเกิดสังคมนุษย์ 0 1129 PLAY MP3
059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3 0 1010 PLAY MP3
060.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 1014 PLAY MP3
061.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 874 PLAY MP3
062.เครื่องผูกพันสัตว์ 0 926 PLAY MP3
063.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 1177 PLAY MP3
064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 982 PLAY MP3
065.ความเป็นไปได้ยาก 0 908 PLAY MP3
066.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 944 PLAY MP3
067.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 957 PLAY MP3
068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 900 PLAY MP3
069.ผลของการต้อนรับบรรชิต ด้วยวิธีต่างกัน 0 861 PLAY MP3
070.เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 1007 PLAY MP3
071.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 925 PLAY MP3
072.สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา 0 891 PLAY MP3
073.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 810 PLAY MP3
074.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 910 PLAY MP3
075.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 865 PLAY MP3
076.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 840 PLAY MP3
077.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่1 0 851 PLAY MP3
078.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่2 0 754 PLAY MP3
079.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 785 PLAY MP3
080.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 750 PLAY MP3
081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 779 PLAY MP3
082.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 749 PLAY MP3
083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 753 PLAY MP3
084.การบูชาเทวดา 0 800 PLAY MP3
085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 915 PLAY MP3
086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 870 PLAY MP3
087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา 0 1023 PLAY MP3
088.ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 750 PLAY MP3
089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 813 PLAY MP3
090.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 791 PLAY MP3
091.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 793 PLAY MP3
092.ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 822 PLAY MP3
093.เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 783 PLAY MP3
094.ชุมนุมเทวดา 0 790 PLAY MP3
095.เทวดาเคยรบกับอสูร 0 977 PLAY MP3
096.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 716 PLAY MP3
097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 0 941 PLAY MP3
098.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 717 PLAY MP3
099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 918 PLAY MP3
100.ความเห็นผิดของพกพรหม 0 757 PLAY MP3
101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 747 PLAY MP3
102.สุคติของเทวดา 0 769 PLAY MP3
103.ความเป็นไปได้ยาก 0 762 PLAY MP3
104.ความนานแห่งกัป นัยที่1 0 705 PLAY MP3
105.ความนานแห่งกัป นัยที่2 0 715 PLAY MP3
106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่1 0 747 PLAY MP3
107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่2 0 730 PLAY MP3
108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 736 PLAY MP3
109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 858 PLAY MP3
110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 746 PLAY MP3
111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 699 PLAY MP3
112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 0 767 PLAY MP3
113.ทุกข์ ที่เคยประสบ 0 758 PLAY MP3
114.สุข ที่เคยได้รับ 0 690 PLAY MP3
115.เลือดที่เคยสูญเสีย 0 663 PLAY MP3
116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 725 PLAY MP3
117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่1 0 692 PLAY MP3
118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2 0 749 PLAY MP3
119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 726 PLAY MP3
120.อุปมาแห่งนิพพาน 0 798 PLAY MP3
121.ความรู้สึกของปุถุชน 0 708 PLAY MP3
122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 714 PLAY MP3
123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 783 PLAY MP3
124.นิพพานที่เห็นได้เอง 0 764 PLAY MP3
125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 808 PLAY MP3
126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 728 PLAY MP3
127.ความหมายของคำว่า ความดับ.mp3 0 719 PLAY MP3
128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 746 PLAY MP3
129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับทุกข์ 0 711 PLAY MP3
130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 765 PLAY MP3
131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 691 PLAY MP3
132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 672 PLAY MP3
133.เมื่อ เธอ ไม่มี 0 767 PLAY MP3
134.สังขตลักษณะ 0 734 PLAY MP3
135.อสังขตลักษณะ 0 759 PLAY MP3
136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน.mp3 0 803 PLAY MP3
137.สิ่งนั้น หาพบในกายนี้.mp3 0 792 PLAY MP3
138.สิ่งๆนั้น มีอยู่ 0 836 PLAY MP3
139.สิ่งนั้น มีแน่ 0 835 PLAY MP3
140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 905 PLAY MP3
141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 773 PLAY MP3
142.อริยมรรมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 830 PLAY MP3
143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 825 PLAY MP3
144.บริษัทสมาคม 8 0 774 PLAY MP3
145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 787 PLAY MP3
146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 739 PLAY MP3
147.ว่าด้วยทักษิณา 0 742 PLAY MP3
148.รัตนะที่หาได้ยาก 0 779 PLAY MP3
149.ผู้มีอุปการะมาก 0 802 PLAY MP3
150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 742 PLAY MP3
151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร 0 1319 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง