พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ


กำลังฟัง :016.ทุคติของผู้ทุศีล


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
000.บทนำ ภพภูมิ 0 3787 PLAY MP3
001.ภพเป็นอย่างไร 0 2400 PLAY MP3
002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1 0 2407 PLAY MP3
003.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่2 0 1826 PLAY MP3
004.เครื่องนำไปสู่ภพ 0 1538 PLAY MP3
005.ความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ 0 1375 PLAY MP3
006.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่1 0 1686 PLAY MP3
007.ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ นัยที่2 0 1310 PLAY MP3
008.ความมีขึ้นแห่งภพ แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ 0 1143 PLAY MP3
009.ความหมายของคำว่า สัตว์.mp3 0 1030 PLAY MP3
010.เหตุให้มีการเกิด 0 1004 PLAY MP3
011.ลักษณะของการเกิด 0 1050 PLAY MP3
012.กายแบบต่างๆ 0 1184 PLAY MP3
013.คติ ๕ และอุปมา 0 1418 PLAY MP3
014.เหตุให้ทุคติปรากฎ 0 903 PLAY MP3
015.โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล 0 850 PLAY MP3
016.ทุคติของผู้ทุศีล 0 874 PLAY MP3
017.วิบากของผู้ทุศีล 0 1004 PLAY MP3
018.เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพาล 0 862 PLAY MP3
019.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะ 0 906 PLAY MP3
020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต 0 860 PLAY MP3
021.อสัทธรรมที่ทำให้เกิดในนรกตลอดกัป 0 816 PLAY MP3
022.อุปมาความทุกข์ในนรก 0 956 PLAY MP3
023.ความทุกข์ในนรก 0 1032 PLAY MP3
024.อายุนรก 0 785 PLAY MP3
025.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่1 0 848 PLAY MP3
026.การให้เข้าถึงในภพปัจจุบัน นัยที่2 0 685 PLAY MP3
027.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 669 PLAY MP3
028.ความเป็นไปได้ยาก 0 737 PLAY MP3
029.การไม่รู้อริยสัจ มืดยิ่งกว่าโลกันตริก 0 678 PLAY MP3
030.เหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 776 PLAY MP3
031.นาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน 0 754 PLAY MP3
032.กำเนิดนาค 4 จำพวก 0 687 PLAY MP3
033.เหตุให้นาครักษาอุโบสถ 0 675 PLAY MP3
034.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่1 0 665 PLAY MP3
035.เหตุให้เข้าถึงสหายของนาค นัยที่2 0 780 PLAY MP3
036.กำเนิดครุฑ 4 จำพวก 0 662 PLAY MP3
037.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่1 0 646 PLAY MP3
038.เหตุให้เข้าถึงสหายของพวกครุฑ นัยที่2 0 605 PLAY MP3
039.ปฏิปทาให้เข้าถึงความเป็นสุนัขและโค 0 641 PLAY MP3
040.สัตว์ที่อยู่ในอบายมีมาก 0 708 PLAY MP3
041.การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด 0 769 PLAY MP3
042.ความเป็นไปได้ยาก 0 617 PLAY MP3
043.เปรตวิสัย 0 920 PLAY MP3
044.ภพภูมิที่บริโภคทานได้ 0 747 PLAY MP3
045.ความเป็นไปได้ยาก 0 568 PLAY MP3
046.เหตุให้สุคติปรากฏ 0 577 PLAY MP3
047.อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล 0 592 PLAY MP3
048.สุคติของผู้มีศีล 0 604 PLAY MP3
049.ข้อดีของมนุษย์เทียบกับ เทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 620 PLAY MP3
050.เหตุแห่งการเกิดในครรภ์ 0 622 PLAY MP3
051.สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 634 PLAY MP3
052.เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต 0 610 PLAY MP3
053.เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 655 PLAY MP3
054.เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกัน 0 793 PLAY MP3
055.ธรรมของพระเจ้าจักพรรดิ 0 596 PLAY MP3
056.กรรมกำหนด 0 636 PLAY MP3
057.เหตุสำเร็จความปราถนา 0 782 PLAY MP3
058.การเกิดสังคมนุษย์ 0 712 PLAY MP3
059.ปัจจัยต่ออายุขัยของมนุษย์.mp3 0 626 PLAY MP3
060.ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์ 0 682 PLAY MP3
061.เหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลง 0 509 PLAY MP3
062.เครื่องผูกพันสัตว์ 0 568 PLAY MP3
063.เหตุที่สัตว์บางพวกกลัวตาย บางพวกไม่กลัวตาย 0 731 PLAY MP3
064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก 0 613 PLAY MP3
065.ความเป็นไปได้ยาก 0 539 PLAY MP3
066.ข้อดีของเทวดาเทียบกับมนุษย์ 0 558 PLAY MP3
067.ผลแห่งความประพฤติเรียบร้อย 0 587 PLAY MP3
068.ผลจากการวางจิตเมื่อให้ทาน 0 539 PLAY MP3
069.ผลของการต้อนรับบรรชิต ด้วยวิธีต่างกัน 0 502 PLAY MP3
070.เหตุสำเร็จความปรารถนา 0 660 PLAY MP3
071.เหตุเกิดขึ้นแห่งทาน 8 ประการ 0 592 PLAY MP3
072.สัดส่วนของ ทาน ศีล ภาวนา 0 540 PLAY MP3
073.ความแตกต่างของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ 0 489 PLAY MP3
074.อุปมาความสุขบนสวรรค์ 0 557 PLAY MP3
075.อานิสงส์การรักษาอุโบสถ 0 511 PLAY MP3
076.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ 0 505 PLAY MP3
077.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่1 0 546 PLAY MP3
078.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่คนธรรพ์ นัยที่2 0 427 PLAY MP3
079.เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 476 PLAY MP3
080.เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา ซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก 0 436 PLAY MP3
081.เทวดาเหล่ามนาปกายิกา 0 457 PLAY MP3
082.เทวดาเข้าถือเอาพื้นที่ 0 451 PLAY MP3
083.เหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพ 0 436 PLAY MP3
084.การบูชาเทวดา 0 487 PLAY MP3
085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด 0 518 PLAY MP3
086.ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 0 528 PLAY MP3
087.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้รับรูปสัญญา 0 680 PLAY MP3
088.ผลของการเจริญรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 428 PLAY MP3
089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร 0 468 PLAY MP3
090.ผลของการเจริญพรหมวิหาร แล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 441 PLAY MP3
091.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้ได้อรูปสัญญา 0 424 PLAY MP3
092.ผลของการเจริญอรูปสัญญาแล้วเห็นความไม่เที่ยง 0 480 PLAY MP3
093.เทวดาชั้นสุทธาวาส 0 447 PLAY MP3
094.ชุมนุมเทวดา 0 471 PLAY MP3
095.เทวดาเคยรบกับอสูร 0 635 PLAY MP3
096.ตำแหน่งที่สตรีเป็นไม่ได้ 0 412 PLAY MP3
097.อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 0 586 PLAY MP3
098.การเข้าถึงสวรรค์ในภพปัจจุบัน 0 417 PLAY MP3
099.แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยง 0 426 PLAY MP3
100.ความเห็นผิดของพกพรหม 0 432 PLAY MP3
101.เหตุที่มีความเห็นว่า อัตตาและโลกบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 0 432 PLAY MP3
102.สุคติของเทวดา 0 441 PLAY MP3
103.ความเป็นไปได้ยาก 0 440 PLAY MP3
104.ความนานแห่งกัป นัยที่1 0 391 PLAY MP3
105.ความนานแห่งกัป นัยที่2 0 398 PLAY MP3
106.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่1 0 417 PLAY MP3
107.ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ นัยที่2 0 417 PLAY MP3
108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน 0 411 PLAY MP3
109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน 0 410 PLAY MP3
110.ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก 0 434 PLAY MP3
111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล 0 376 PLAY MP3
112.น้ำนม ที่เคยได้ดื่ม 0 421 PLAY MP3
113.ทุกข์ ที่เคยประสบ 0 398 PLAY MP3
114.สุข ที่เคยได้รับ 0 381 PLAY MP3
115.เลือดที่เคยสูญเสีย 0 396 PLAY MP3
116.ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ 0 379 PLAY MP3
117.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่1 0 372 PLAY MP3
118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2 0 427 PLAY MP3
119.เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 0 426 PLAY MP3
120.อุปมาแห่งนิพพาน 0 417 PLAY MP3
121.ความรู้สึกของปุถุชน 0 395 PLAY MP3
122.นิพพาน คือ ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ 0 389 PLAY MP3
123.ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 453 PLAY MP3
124.นิพพานที่เห็นได้เอง 0 428 PLAY MP3
125.นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 452 PLAY MP3
126.การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 384 PLAY MP3
127.ความหมายของคำว่า ความดับ.mp3 0 391 PLAY MP3
128.ความดับของขันธ์ 5 คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 416 PLAY MP3
129.ความดับของอายตนะ คือ ความดับทุกข์ 0 405 PLAY MP3
130.ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้ 0 425 PLAY MP3
131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้ 0 393 PLAY MP3
132.ละความพอใจในสิ่งใด คือ การละซึ่งสิ่งนั้น 0 374 PLAY MP3
133.เมื่อ เธอ ไม่มี 0 445 PLAY MP3
134.สังขตลักษณะ 0 420 PLAY MP3
135.อสังขตลักษณะ 0 435 PLAY MP3
136.ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่อาจหยั่งลงได้ในที่ไหน.mp3 0 469 PLAY MP3
137.สิ่งนั้น หาพบในกายนี้.mp3 0 465 PLAY MP3
138.สิ่งๆนั้น มีอยู่ 0 483 PLAY MP3
139.สิ่งนั้น มีแน่ 0 495 PLAY MP3
140.ลำดับการปฏิบัติ เพื่ออรหัตตผล 0 565 PLAY MP3
141.ลำดับการหลุดพ้น เมื่อเห็นอนัตตา 0 445 PLAY MP3
142.อริยมรรมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 0 513 PLAY MP3
143.ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 0 477 PLAY MP3
144.บริษัทสมาคม 8 0 453 PLAY MP3
145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ 0 467 PLAY MP3
146.อานิสงส์ของผู้มีจิตเลื่อมใสในตถาคต 0 447 PLAY MP3
147.ว่าด้วยทักษิณา 0 427 PLAY MP3
148.รัตนะที่หาได้ยาก 0 480 PLAY MP3
149.ผู้มีอุปการะมาก 0 472 PLAY MP3
150.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการละขาดซึ่งภพ 0 440 PLAY MP3
151.ประเด็นที่ควรค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอสูร 0 966 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง