พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย


กำลังฟัง :03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know) 0 8344 PLAY MP3
02 - การดับเหตุการเกิดและความตาย (Cessation of birth and death) 0 3806 PLAY MP3
03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) 0 2081 PLAY MP3
04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) 0 1678 PLAY MP3
05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) 0 1436 PLAY MP3
06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) 0 1294 PLAY MP3
07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) 0 1030 PLAY MP3
08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) 0 909 PLAY MP3
09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) 0 741 PLAY MP3
10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) 0 954 PLAY MP3
11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) 0 880 PLAY MP3
12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) 0 876 PLAY MP3
13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) 0 720 PLAY MP3
14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) 0 812 PLAY MP3
15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) 0 953 PLAY MP3
16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) 0 837 PLAY MP3
17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati) 0 1165 PLAY MP3
new audio entry 0 1266 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง