พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต


กำลังฟัง :143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ ตถาคต 0 8509 PLAY MP3
001 - เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 7223 PLAY MP3
002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 0 4485 PLAY MP3
003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2) 0 3551 PLAY MP3
004 - โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 3674 PLAY MP3
005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 3574 PLAY MP3
006 - ธรรมชาติ 3 อย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีบของโลก 0 3470 PLAY MP3
007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก 0 3354 PLAY MP3
008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก 0 3105 PLAY MP3
009 - ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุดสิ้นกาลนาน 0 3265 PLAY MP3
010 - การบังเกิดข้นของตถาคต ไมได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 3158 PLAY MP3
011 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 2989 PLAY MP3
012 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมมาสัมพุทธะ 0 2718 PLAY MP3
013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหัรตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2) 0 2807 PLAY MP3
014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต 0 2906 PLAY MP3
015 - เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 2711 PLAY MP3
016 - ทรงพระนามว่าตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 2651 PLAY MP3
017 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 2652 PLAY MP3
018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 2880 PLAY MP3
019 - การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 2673 PLAY MP3
020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 2772 PLAY MP3
021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 2553 PLAY MP3
022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 2476 PLAY MP3
023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 2506 PLAY MP3
024 - การลงสู่ครรภ์ 0 2444 PLAY MP3
025 - การอยู่ในครรภ์ 0 2345 PLAY MP3
026 - การประสูติ 0 2369 PLAY MP3
027 - เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติ 0 2366 PLAY MP3
028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ 0 2279 PLAY MP3
029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 0 2571 PLAY MP3
030 - ประสูติได้7วัน พระชนนีทิวงคต 0 2298 PLAY MP3
031 - ทรงได้รับการบำเรอ 0 2370 PLAY MP3
032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย 0 2367 PLAY MP3
033 - ทรงหลงกามและหลุดออกจากกาม 0 2341 PLAY MP3
034 - ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 2317 PLAY MP3
035 - การออกบรรพชา.mp3 0 2234 PLAY MP3
036 - เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 2401 PLAY MP3
037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 2239 PLAY MP3
038 - ทรงภพสถานที่ประกอบความเพียร 0 2223 PLAY MP3
039 - อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 2132 PLAY MP3
040 - บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 2183 PLAY MP3
041 - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 2115 PLAY MP3
042 - ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 1990 PLAY MP3
043 -ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 2002 PLAY MP3
044 - ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 2001 PLAY MP3
045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 2211 PLAY MP3
046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 2081 PLAY MP3
047 - ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 2107 PLAY MP3
048 - ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 2068 PLAY MP3
049 - ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 2101 PLAY MP3
050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 2065 PLAY MP3
051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 2762 PLAY MP3
052 - ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 1887 PLAY MP3
053 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 1587 PLAY MP3
054 - ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 1508 PLAY MP3
055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 1421 PLAY MP3
056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 1519 PLAY MP3
057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 1423 PLAY MP3
058 -ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 1563 PLAY MP3
059 - ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 1511 PLAY MP3
060 - ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 1450 PLAY MP3
061 - อาการแห่งการตรัสรู้ 0 1552 PLAY MP3
062 - สิ่งที่ตรัสรู้ 0 1541 PLAY MP3
063 - การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 1486 PLAY MP3
064 - การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 1551 PLAY MP3
065 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 1584 PLAY MP3
066 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 1471 PLAY MP3
067 - ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 1661 PLAY MP3
068 - ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 1577 PLAY MP3
069 - ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 1591 PLAY MP3
070 - ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า 0 1771 PLAY MP3
071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 1549 PLAY MP3
072 - ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 1672 PLAY MP3
073 - มารทูลให้นิพพาน 0 1594 PLAY MP3
074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 1671 PLAY MP3
075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 1597 PLAY MP3
076 - การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 1621 PLAY MP3
077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 1496 PLAY MP3
078 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 1528 PLAY MP3
079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 1503 PLAY MP3
080 - จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 1559 PLAY MP3
081 - ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 1519 PLAY MP3
082 - ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 224 0 1518 PLAY MP3
083 - อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 1503 PLAY MP3
084 - สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 1659 PLAY MP3
085 - ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 1431 PLAY MP3
086 - ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 1532 PLAY MP3
087 - ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 1452 PLAY MP3
088 - ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 1488 PLAY MP3
089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 1430 PLAY MP3
090 - คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 1408 PLAY MP3
091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 1548 PLAY MP3
092 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 1515 PLAY MP3
093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์ 0 1625 PLAY MP3
094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 1809 PLAY MP3
095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 1571 PLAY MP3
096 - ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 1416 PLAY MP3
097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 1372 PLAY MP3
098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 1342 PLAY MP3
099 -ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 1414 PLAY MP3
100 - ทรงฉันวันละหนเดียว 0 1419 PLAY MP3
101 - ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 0 1504 PLAY MP3
102 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 1591 PLAY MP3
103 - .สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 1400 PLAY MP3
104 - ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 1607 PLAY MP3
105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 1392 PLAY MP3
106 -เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 1359 PLAY MP3
107 - เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 0 1335 PLAY MP3
108 - เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 1407 PLAY MP3
109 -เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 0 1555 PLAY MP3
110 - ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 0 1344 PLAY MP3
111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 1620 PLAY MP3
112 - ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 1341 PLAY MP3
113 - ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 1215 PLAY MP3
114 - พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 1307 PLAY MP3
115 - ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 1256 PLAY MP3
116 - ทรงปลงอายุสังขาร 0 1351 PLAY MP3
117 - ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 1347 PLAY MP3
118 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 1259 PLAY MP3
119 - ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 1532 PLAY MP3
120 - หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ 0 1288 PLAY MP3
121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 1285 PLAY MP3
122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 1245 PLAY MP3
123 - เสวยสูกรมัททวะ 0 1307 PLAY MP3
124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 0 1319 PLAY MP3
125 -การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 1310 PLAY MP3
126 -แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 1292 PLAY MP3
127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 1254 PLAY MP3
128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 1223 PLAY MP3
129 -สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 1401 PLAY MP3
130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 1434 PLAY MP3
131 - ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 1365 PLAY MP3
132 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 1260 PLAY MP3
133 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ ๒) 0 1583 PLAY MP3
134 - ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 1357 PLAY MP3
135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา--อปุ มาการเหน็ คต 0 1244 PLAY MP3
136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 1201 PLAY MP3
137 - ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 1225 PLAY MP3
138 - ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 1328 PLAY MP3
139 - ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 0 1172 PLAY MP3
140 - ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 1272 PLAY MP3
141- ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 1260 PLAY MP3
142 - ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 1218 PLAY MP3
143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 1267 PLAY MP3
144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 1307 PLAY MP3
145 - ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 1391 PLAY MP3
146 - ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 1290 PLAY MP3
147 - ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 1312 PLAY MP3
148 - ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 1314 PLAY MP3
149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 1296 PLAY MP3
150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 1246 PLAY MP3
151 - ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 1453 PLAY MP3
152 - ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 1441 PLAY MP3
153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 1379 PLAY MP3
154 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 1356 PLAY MP3
155 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 1410 PLAY MP3
156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 1402 PLAY MP3
157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 1546 PLAY MP3
158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 1448 PLAY MP3
159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 1477 PLAY MP3
160 - บทส่งท้าย 0 1646 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง