พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต


กำลังฟัง :121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ ตถาคต 0 6960 PLAY MP3
001 - เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 6150 PLAY MP3
002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 0 3596 PLAY MP3
003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2) 0 2779 PLAY MP3
004 - โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 2885 PLAY MP3
005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 2846 PLAY MP3
006 - ธรรมชาติ 3 อย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีบของโลก 0 2711 PLAY MP3
007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก 0 2542 PLAY MP3
008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก 0 2284 PLAY MP3
009 - ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุดสิ้นกาลนาน 0 2495 PLAY MP3
010 - การบังเกิดข้นของตถาคต ไมได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 2434 PLAY MP3
011 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 2205 PLAY MP3
012 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมมาสัมพุทธะ 0 1982 PLAY MP3
013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหัรตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2) 0 2091 PLAY MP3
014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต 0 2220 PLAY MP3
015 - เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 1986 PLAY MP3
016 - ทรงพระนามว่าตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 1901 PLAY MP3
017 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 1923 PLAY MP3
018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 2045 PLAY MP3
019 - การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 1911 PLAY MP3
020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 1913 PLAY MP3
021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 1857 PLAY MP3
022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 1721 PLAY MP3
023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 1768 PLAY MP3
024 - การลงสู่ครรภ์ 0 1694 PLAY MP3
025 - การอยู่ในครรภ์ 0 1709 PLAY MP3
026 - การประสูติ 0 1683 PLAY MP3
027 - เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติ 0 1607 PLAY MP3
028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ 0 1559 PLAY MP3
029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 0 1822 PLAY MP3
030 - ประสูติได้7วัน พระชนนีทิวงคต 0 1574 PLAY MP3
031 - ทรงได้รับการบำเรอ 0 1605 PLAY MP3
032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย 0 1640 PLAY MP3
033 - ทรงหลงกามและหลุดออกจากกาม 0 1611 PLAY MP3
034 - ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 1609 PLAY MP3
035 - การออกบรรพชา.mp3 0 1544 PLAY MP3
036 - เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 1662 PLAY MP3
037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 1506 PLAY MP3
038 - ทรงภพสถานที่ประกอบความเพียร 0 1418 PLAY MP3
039 - อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 1420 PLAY MP3
040 - บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 1444 PLAY MP3
041 - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 1345 PLAY MP3
042 - ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 1271 PLAY MP3
043 -ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 1300 PLAY MP3
044 - ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 1292 PLAY MP3
045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 1493 PLAY MP3
046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 1344 PLAY MP3
047 - ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 1386 PLAY MP3
048 - ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 1410 PLAY MP3
049 - ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 1420 PLAY MP3
050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 1374 PLAY MP3
051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 2160 PLAY MP3
052 - ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 1208 PLAY MP3
053 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 879 PLAY MP3
054 - ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 828 PLAY MP3
055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 804 PLAY MP3
056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 826 PLAY MP3
057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 792 PLAY MP3
058 -ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 973 PLAY MP3
059 - ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 813 PLAY MP3
060 - ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 812 PLAY MP3
061 - อาการแห่งการตรัสรู้ 0 889 PLAY MP3
062 - สิ่งที่ตรัสรู้ 0 896 PLAY MP3
063 - การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 874 PLAY MP3
064 - การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 955 PLAY MP3
065 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 857 PLAY MP3
066 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 854 PLAY MP3
067 - ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 958 PLAY MP3
068 - ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 890 PLAY MP3
069 - ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 939 PLAY MP3
070 - ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า 0 961 PLAY MP3
071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 879 PLAY MP3
072 - ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 968 PLAY MP3
073 - มารทูลให้นิพพาน 0 977 PLAY MP3
074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 980 PLAY MP3
075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 943 PLAY MP3
076 - การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 928 PLAY MP3
077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 881 PLAY MP3
078 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 854 PLAY MP3
079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 844 PLAY MP3
080 - จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 892 PLAY MP3
081 - ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 827 PLAY MP3
082 - ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 224 0 827 PLAY MP3
083 - อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 881 PLAY MP3
084 - สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 927 PLAY MP3
085 - ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 808 PLAY MP3
086 - ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 904 PLAY MP3
087 - ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 817 PLAY MP3
088 - ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 833 PLAY MP3
089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 823 PLAY MP3
090 - คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 836 PLAY MP3
091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 862 PLAY MP3
092 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 891 PLAY MP3
093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์ 0 935 PLAY MP3
094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 1185 PLAY MP3
095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 925 PLAY MP3
096 - ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 760 PLAY MP3
097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 742 PLAY MP3
098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 745 PLAY MP3
099 -ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 769 PLAY MP3
100 - ทรงฉันวันละหนเดียว 0 792 PLAY MP3
101 - ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 0 773 PLAY MP3
102 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 926 PLAY MP3
103 - .สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 774 PLAY MP3
104 - ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 817 PLAY MP3
105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 750 PLAY MP3
106 -เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 747 PLAY MP3
107 - เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 0 710 PLAY MP3
108 - เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 787 PLAY MP3
109 -เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 0 912 PLAY MP3
110 - ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 0 662 PLAY MP3
111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 791 PLAY MP3
112 - ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 770 PLAY MP3
113 - ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 675 PLAY MP3
114 - พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 702 PLAY MP3
115 - ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 668 PLAY MP3
116 - ทรงปลงอายุสังขาร 0 747 PLAY MP3
117 - ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 743 PLAY MP3
118 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 693 PLAY MP3
119 - ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 856 PLAY MP3
120 - หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ 0 721 PLAY MP3
121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 714 PLAY MP3
122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 681 PLAY MP3
123 - เสวยสูกรมัททวะ 0 772 PLAY MP3
124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 0 728 PLAY MP3
125 -การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 720 PLAY MP3
126 -แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 732 PLAY MP3
127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 695 PLAY MP3
128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 643 PLAY MP3
129 -สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 736 PLAY MP3
130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 723 PLAY MP3
131 - ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 731 PLAY MP3
132 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 688 PLAY MP3
133 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ ๒) 0 900 PLAY MP3
134 - ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 666 PLAY MP3
135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา--อปุ มาการเหน็ คต 0 704 PLAY MP3
136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 596 PLAY MP3
137 - ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 662 PLAY MP3
138 - ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 688 PLAY MP3
139 - ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 0 628 PLAY MP3
140 - ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 661 PLAY MP3
141- ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 683 PLAY MP3
142 - ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 632 PLAY MP3
143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 691 PLAY MP3
144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 685 PLAY MP3
145 - ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 699 PLAY MP3
146 - ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 727 PLAY MP3
147 - ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 704 PLAY MP3
148 - ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 670 PLAY MP3
149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 652 PLAY MP3
150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 679 PLAY MP3
151 - ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 689 PLAY MP3
152 - ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 716 PLAY MP3
153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 731 PLAY MP3
154 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 746 PLAY MP3
155 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 856 PLAY MP3
156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 803 PLAY MP3
157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 936 PLAY MP3
158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 815 PLAY MP3
159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 895 PLAY MP3
160 - บทส่งท้าย 0 1092 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง