พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ ตถาคต 0 6741 PLAY MP3
001 - เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 5981 PLAY MP3
002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 0 3381 PLAY MP3
003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2) 0 2660 PLAY MP3
004 - โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 2753 PLAY MP3
005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 2714 PLAY MP3
006 - ธรรมชาติ 3 อย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีบของโลก 0 2586 PLAY MP3
007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก 0 2416 PLAY MP3
008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก 0 2154 PLAY MP3
009 - ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุดสิ้นกาลนาน 0 2377 PLAY MP3
010 - การบังเกิดข้นของตถาคต ไมได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 2307 PLAY MP3
011 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 2084 PLAY MP3
012 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมมาสัมพุทธะ 0 1875 PLAY MP3
013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหัรตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2) 0 1970 PLAY MP3
014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต 0 2099 PLAY MP3
015 - เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 1883 PLAY MP3
016 - ทรงพระนามว่าตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 1788 PLAY MP3
017 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 1794 PLAY MP3
018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 1922 PLAY MP3
019 - การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 1787 PLAY MP3
020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 1787 PLAY MP3
021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 1721 PLAY MP3
022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 1614 PLAY MP3
023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 1643 PLAY MP3
024 - การลงสู่ครรภ์ 0 1583 PLAY MP3
025 - การอยู่ในครรภ์ 0 1597 PLAY MP3
026 - การประสูติ 0 1575 PLAY MP3
027 - เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติ 0 1485 PLAY MP3
028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ 0 1442 PLAY MP3
029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 0 1703 PLAY MP3
030 - ประสูติได้7วัน พระชนนีทิวงคต 0 1476 PLAY MP3
031 - ทรงได้รับการบำเรอ 0 1507 PLAY MP3
032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย 0 1530 PLAY MP3
033 - ทรงหลงกามและหลุดออกจากกาม 0 1509 PLAY MP3
034 - ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 1510 PLAY MP3
035 - การออกบรรพชา.mp3 0 1459 PLAY MP3
036 - เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 1551 PLAY MP3
037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 1404 PLAY MP3
038 - ทรงภพสถานที่ประกอบความเพียร 0 1307 PLAY MP3
039 - อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 1294 PLAY MP3
040 - บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 1342 PLAY MP3
041 - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 1245 PLAY MP3
042 - ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 1159 PLAY MP3
043 -ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 1208 PLAY MP3
044 - ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 1181 PLAY MP3
045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 1384 PLAY MP3
046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 1238 PLAY MP3
047 - ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 1277 PLAY MP3
048 - ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 1302 PLAY MP3
049 - ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 1284 PLAY MP3
050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 1265 PLAY MP3
051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 2063 PLAY MP3
052 - ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 1104 PLAY MP3
053 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 778 PLAY MP3
054 - ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 730 PLAY MP3
055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 701 PLAY MP3
056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 726 PLAY MP3
057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 691 PLAY MP3
058 -ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 868 PLAY MP3
059 - ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 722 PLAY MP3
060 - ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 717 PLAY MP3
061 - อาการแห่งการตรัสรู้ 0 780 PLAY MP3
062 - สิ่งที่ตรัสรู้ 0 801 PLAY MP3
063 - การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 773 PLAY MP3
064 - การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 843 PLAY MP3
065 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 740 PLAY MP3
066 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 745 PLAY MP3
067 - ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 848 PLAY MP3
068 - ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 779 PLAY MP3
069 - ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 833 PLAY MP3
070 - ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า 0 853 PLAY MP3
071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 772 PLAY MP3
072 - ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 855 PLAY MP3
073 - มารทูลให้นิพพาน 0 864 PLAY MP3
074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 862 PLAY MP3
075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 840 PLAY MP3
076 - การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 823 PLAY MP3
077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 784 PLAY MP3
078 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 744 PLAY MP3
079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 743 PLAY MP3
080 - จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 794 PLAY MP3
081 - ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 731 PLAY MP3
082 - ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 224 0 728 PLAY MP3
083 - อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 775 PLAY MP3
084 - สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 801 PLAY MP3
085 - ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 705 PLAY MP3
086 - ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 801 PLAY MP3
087 - ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 723 PLAY MP3
088 - ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 732 PLAY MP3
089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 727 PLAY MP3
090 - คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 737 PLAY MP3
091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 761 PLAY MP3
092 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 784 PLAY MP3
093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์ 0 820 PLAY MP3
094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 1074 PLAY MP3
095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 809 PLAY MP3
096 - ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 651 PLAY MP3
097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 625 PLAY MP3
098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 666 PLAY MP3
099 -ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 660 PLAY MP3
100 - ทรงฉันวันละหนเดียว 0 671 PLAY MP3
101 - ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 0 688 PLAY MP3
102 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 823 PLAY MP3
103 - .สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 674 PLAY MP3
104 - ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 715 PLAY MP3
105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 656 PLAY MP3
106 -เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 645 PLAY MP3
107 - เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 0 606 PLAY MP3
108 - เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 690 PLAY MP3
109 -เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 0 796 PLAY MP3
110 - ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 0 565 PLAY MP3
111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 683 PLAY MP3
112 - ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 661 PLAY MP3
113 - ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 594 PLAY MP3
114 - พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 592 PLAY MP3
115 - ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 572 PLAY MP3
116 - ทรงปลงอายุสังขาร 0 644 PLAY MP3
117 - ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 631 PLAY MP3
118 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 602 PLAY MP3
119 - ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 763 PLAY MP3
120 - หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ 0 622 PLAY MP3
121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 601 PLAY MP3
122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 580 PLAY MP3
123 - เสวยสูกรมัททวะ 0 656 PLAY MP3
124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 0 619 PLAY MP3
125 -การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 623 PLAY MP3
126 -แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 620 PLAY MP3
127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 591 PLAY MP3
128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 555 PLAY MP3
129 -สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 623 PLAY MP3
130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 621 PLAY MP3
131 - ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 605 PLAY MP3
132 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 590 PLAY MP3
133 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ ๒) 0 794 PLAY MP3
134 - ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 560 PLAY MP3
135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา--อปุ มาการเหน็ คต 0 591 PLAY MP3
136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 506 PLAY MP3
137 - ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 582 PLAY MP3
138 - ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 588 PLAY MP3
139 - ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 0 540 PLAY MP3
140 - ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 566 PLAY MP3
141- ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 580 PLAY MP3
142 - ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 539 PLAY MP3
143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 592 PLAY MP3
144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 580 PLAY MP3
145 - ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 607 PLAY MP3
146 - ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 608 PLAY MP3
147 - ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 595 PLAY MP3
148 - ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 570 PLAY MP3
149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 559 PLAY MP3
150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 590 PLAY MP3
151 - ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 592 PLAY MP3
152 - ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 607 PLAY MP3
153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 631 PLAY MP3
154 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 641 PLAY MP3
155 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 757 PLAY MP3
156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 695 PLAY MP3
157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 827 PLAY MP3
158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 715 PLAY MP3
159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 799 PLAY MP3
160 - บทส่งท้าย 0 981 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง