พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำ ตถาคต 0 9978 PLAY MP3
001 - เรื่องย่อ ที่ควรทราบก่อน 0 8725 PLAY MP3
002 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก 0 5686 PLAY MP3
003 - การปรากฏตัวของพระตถาคต มีได้ยากในโลก (นัยที่2) 0 4736 PLAY MP3
004 - โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว 0 4761 PLAY MP3
005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง 0 4847 PLAY MP3
006 - ธรรมชาติ 3 อย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีบของโลก 0 4574 PLAY MP3
007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก 0 4426 PLAY MP3
008 - พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก 0 4177 PLAY MP3
009 - ผู้เชื่อฟังพระตถาคต จะได้รับประโยชน์สุดสิ้นกาลนาน 0 4343 PLAY MP3
010 - การบังเกิดข้นของตถาคต ไมได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ 0 4243 PLAY MP3
011 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่า พุทธะ 0 3978 PLAY MP3
012 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหันตสัมมมาสัมพุทธะ 0 3919 PLAY MP3
013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหัรตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2) 0 4011 PLAY MP3
014 - ทรงขนานนามพระองค์เองว่าตถาคต 0 4044 PLAY MP3
015 - เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า ตถาคต 0 3701 PLAY MP3
016 - ทรงพระนามว่าตถาคต เพราะทรงเป็นกาลวาที ภูตวาที 0 3673 PLAY MP3
017 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อนุตตรปุริสทัมมสารถิ 0 3743 PLAY MP3
018 - ไวพจน์แห่งคำว่า ตถาคต 0 3946 PLAY MP3
019 - การเกิดแห่งวงศ์สากยะ 0 3851 PLAY MP3
020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต 0 3806 PLAY MP3
021 - การจุติจากดุสิตลงสู่ครรภ์ 0 3519 PLAY MP3
022 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการจุติจากดุสิต 0 3380 PLAY MP3
023 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการจุติ 0 3517 PLAY MP3
024 - การลงสู่ครรภ์ 0 3521 PLAY MP3
025 - การอยู่ในครรภ์ 0 3315 PLAY MP3
026 - การประสูติ 0 3529 PLAY MP3
027 - เกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการประสูติ 0 3287 PLAY MP3
028 - เกิดแผ่นดินไหวเนื่องด้วยการประสูติ 0 3382 PLAY MP3
029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 0 3566 PLAY MP3
030 - ประสูติได้7วัน พระชนนีทิวงคต 0 3420 PLAY MP3
031 - ทรงได้รับการบำเรอ 0 3397 PLAY MP3
032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย 0 3476 PLAY MP3
033 - ทรงหลงกามและหลุดออกจากกาม 0 3445 PLAY MP3
034 - ความรู้สึก ที่ถึงกับทำให้ออกผนวช 0 3459 PLAY MP3
035 - การออกบรรพชา.mp3 0 3163 PLAY MP3
036 - เสด็จสำนักอาฬารดาบส 0 4130 PLAY MP3
037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส 0 3160 PLAY MP3
038 - ทรงภพสถานที่ประกอบความเพียร 0 3226 PLAY MP3
039 - อุปมาปรากฎแจ่มแจ้ง 0 3083 PLAY MP3
040 - บำเพ็ญทุกรกิริยา 0 3143 PLAY MP3
041 - ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค (วัตรของเดียรถีย์) 0 3092 PLAY MP3
042 - ทรงแน่พระทัยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะ การทำทุกรกิริยา 0 2981 PLAY MP3
043 -ทรงกลับพระทัยฉันอาหารหยาบ 0 3010 PLAY MP3
044 - ปัญจวัคคีย์หลีกไป 0 2901 PLAY MP3
045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้ 0 3100 PLAY MP3
046 - ทรงทำลายความขลาด ก่อนตรัสรู้ 0 3119 PLAY MP3
047 - ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต ก่อนตรัสรู้ 0 3165 PLAY MP3
048 - ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้ 0 3153 PLAY MP3
049 - ทรงค้นวิธีแห่งอิทธิบาท ก่อนตรัสรู้ 0 3186 PLAY MP3
050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้ 0 3078 PLAY MP3
051 - ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้ 0 3861 PLAY MP3
052 - ทรงกำหนดสมาธินิมิต ก่อนตรัสรู้ 0 2966 PLAY MP3
053 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 0 2767 PLAY MP3
054 - ทรงคิดค้นเรื่องเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 2498 PLAY MP3
055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้ 0 2373 PLAY MP3
056 - ทรงเที่ยวแสวงหาเพื่อความตรัสรู้ 0 2555 PLAY MP3
057 - ทรงแสวงหาเนื่องด้วยเบญจขันธ์ ก่อนตรัสรู้ 0 2309 PLAY MP3
058 -ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ 0 2588 PLAY MP3
059 - ทรงค้นลูกโซ่แห่งทุกข์ ก่อนตรัสรู้ (อีกนัยหนึ่ง) 0 2553 PLAY MP3
060 - ทรงอธิษฐานความเพียร ก่อนตรัสรู้ 0 2381 PLAY MP3
061 - อาการแห่งการตรัสรู้ 0 2553 PLAY MP3
062 - สิ่งที่ตรัสรู้ 0 2549 PLAY MP3
063 - การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว 0 2424 PLAY MP3
064 - การตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีต 0 3271 PLAY MP3
065 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 2450 PLAY MP3
066 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการตรัสรู้ 0 2401 PLAY MP3
067 - ทรงเป็นศาสดาประเภทตรัสรู้เอง 0 2553 PLAY MP3
068 - ทรงคิดหาที่พึ่งสำหรับพระองค์เอง 0 2470 PLAY MP3
069 - ทรงท้อพระทัยในการแสดงธรรม 0 2587 PLAY MP3
070 - ทรงเห็นสัตว์ดุจดอกบัว ๓ เหล่า 0 2764 PLAY MP3
071 - ทรงแสดงธรรมเพราะเห็น ความจำเป็นของสัตว์บางพวก 0 2489 PLAY MP3
072 - ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ 0 2573 PLAY MP3
073 - มารทูลให้นิพพาน 0 2447 PLAY MP3
074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา 0 2609 PLAY MP3
075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก 0 2520 PLAY MP3
076 - การโปรดปัญจวัคคีย์ หรือ การแสดงปฐมเทศนา 0 2624 PLAY MP3
077 - ทรงประกาศธรรมจักรที่ อิสิปตนมฤคทายวัน 0 2480 PLAY MP3
078 - เกิดแสงสว่าง เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 2433 PLAY MP3
079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร 0 2396 PLAY MP3
080 - จักรของพระองค์ไม่มีใครต้านทานได้ 0 2467 PLAY MP3
081 - ทรงหมุนแต่จักรที่มีธรรมราชา (เป็นเจ้าของ) 0 2423 PLAY MP3
082 - ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา 224 0 2580 PLAY MP3
083 - อาการที่ทรงแสดงธรรม 0 2405 PLAY MP3
084 - สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม 0 2620 PLAY MP3
085 - ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง 0 2306 PLAY MP3
086 - ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทำเทวโลกให้สั่นสะเทือน 0 2427 PLAY MP3
087 - ทรงมีธรรมสีหนาทอย่างองอาจ 0 2286 PLAY MP3
088 - ทรงสอนเช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งปวง 0 2373 PLAY MP3
089 - ทรงบริหารสงฆ์ จำนวนร้อย 0 2263 PLAY MP3
090 - คำของพระองค์ ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 2242 PLAY MP3
091 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 2402 PLAY MP3
092 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส (๖ อย่าง) 0 2421 PLAY MP3
093 -ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์ กับความดับสนิทของทุกข์ 0 2539 PLAY MP3
094 - สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 2697 PLAY MP3
095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ 0 2499 PLAY MP3
096 - ส่วนที่สาวกเข้มงวดกว่าพระองค์ 0 2357 PLAY MP3
097 - เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์ 0 2242 PLAY MP3
098 -ประโยชน์ที่มุ่งหมายของพรหมจรรย์ 0 2438 PLAY MP3
099 -ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง 0 2277 PLAY MP3
100 - ทรงฉันวันละหนเดียว 0 2308 PLAY MP3
101 - ทรงมีการประทม อย่างตถาคต 0 2375 PLAY MP3
102 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษา 0 2509 PLAY MP3
103 - .สิ่งที่ใครๆ ไม่อาจท้วงติงได้ 0 2436 PLAY MP3
104 - ทรงมีวิธี “รุก” ข้าศึกให้แพ้ภัยตัว 0 2458 PLAY MP3
105 - ทรงข่มสัจจกนิครนถ์ 0 2366 PLAY MP3
106 -เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย 0 2164 PLAY MP3
107 - เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ 0 2227 PLAY MP3
108 - เหตุที่ไม่ทำอุโบสถกับสาวกอีกต่อไป 0 2323 PLAY MP3
109 -เมื่อหมู่สัตว์เลวลง สิกขาบทมีมาก ผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อย 0 2665 PLAY MP3
110 - ความวิวาทที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 0 3572 PLAY MP3
111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 2642 PLAY MP3
112 - ทรงบังเกิดขึ้นเพื่ออนุเคราะห์โลก 0 2191 PLAY MP3
113 - ทรงทำหน้าที่พระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้ว 0 2108 PLAY MP3
114 - พรหมจรรย์ของพระองค์ บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 0 2183 PLAY MP3
115 - ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคง แก่พรหมจรรย์ 0 2129 PLAY MP3
116 - ทรงปลงอายุสังขาร 0 2213 PLAY MP3
117 - ทรงให้มีตนและธรรมเป็นที่พึ่ง 0 2130 PLAY MP3
118 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 2095 PLAY MP3
119 - ทรงมุ่งหวังประโยชน์แก่สาวก 0 2594 PLAY MP3
120 - หลักตัดสินธรรมวินัย ๔ ประการ 0 2170 PLAY MP3
121 - เหตุแห่งความเจริญ ไม่เสื่อม 0 2131 PLAY MP3
122 - อย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย 0 2098 PLAY MP3
123 - เสวยสูกรมัททวะ 0 2094 PLAY MP3
124 - ผลแห่งการถวายบิณฑบาต ที่มีผลยิ่งยอดกว่าบิณฑบาตอื่นๆ 0 2134 PLAY MP3
125 -การปรินิพพานหรือ การประทับสีหเสยยาครั้งสุดท้าย 0 2175 PLAY MP3
126 -แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการปรินิพพาน 0 2104 PLAY MP3
127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน 0 2172 PLAY MP3
128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก 0 2085 PLAY MP3
129 -สังเวชนียสถานภายหลัง พุทธปรินิพพาน 0 2295 PLAY MP3
130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต 0 2283 PLAY MP3
131 - ทรงมีตถาคตพละสิบอย่าง 0 2281 PLAY MP3
132 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ 0 2093 PLAY MP3
133 - ทรงทราบความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ (นัยที่ ๒) 0 2480 PLAY MP3
134 - ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง 0 2293 PLAY MP3
135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา--อปุ มาการเหน็ คต 0 2141 PLAY MP3
136 - ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อย่าง 0 1984 PLAY MP3
137 - ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยู่ได้ถึงกัปป์ 0 2006 PLAY MP3
138 - ทรงแสดงฤทธิ์ได้ เพราะอิทธิบาทสี่ 0 2116 PLAY MP3
139 - ทรงมีปาฏิหาริย์สามอย่าง 0 2036 PLAY MP3
140 - ทรงเปล่งเสียงคราวเดียว ได้ยินตลอดทุกโลกธาตุ 0 2107 PLAY MP3
141- ความหมายของสัพพัญญูที่แท้จริง 0 2088 PLAY MP3
142 - ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด 0 2046 PLAY MP3
143 - สิ่งที่พระองค์ไม่ต้องสำรวมรักษา 0 2137 PLAY MP3
144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์ 0 2104 PLAY MP3
145 - ทรงบังคับใจได้เด็ดขาด 0 2340 PLAY MP3
146 - ทรงมีความคงที่ต่อวิสัยโลก ไม่มีใครยิ่งกว่า 0 2078 PLAY MP3
147 - ทรงทราบ ทรงเปิดเผย แต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรม 0 2092 PLAY MP3
148 - ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์ 0 2340 PLAY MP3
149 - ไม่ทรงติดแม้ในนิพพาน 0 2145 PLAY MP3
150 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจจ์ 0 2171 PLAY MP3
151 - ตลอดสังสารวัฎ ไม่เคยบังเกิดในชั้นสุทธาวาส 0 2352 PLAY MP3
152 - ตลอดสังสารวัฏเคยบูชายัญญ์ และบำเรอไฟแล้วอย่างมาก 0 2284 PLAY MP3
153 - เคยบังเกิดเป็นมหาพรหม สักกะ 0 2348 PLAY MP3
154 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามฆเทวะ 0 2293 PLAY MP3
155 - เคยบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหาสุทัศน์ 0 2226 PLAY MP3
156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์ 0 2340 PLAY MP3
157 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อเวลามะ 0 2388 PLAY MP3
158 - เคยบังเกิดเป็นช่างทำรถ 0 2330 PLAY MP3
159 - บุรพกรรมของการได้ลักษณะมหาบุรุษ 0 2468 PLAY MP3
160 - บทส่งท้าย 0 2442 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง