พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์


กำลังฟัง :04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร 0 8380 PLAY MP3
02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 0 5492 PLAY MP3
03 ทุกขอริยสัจ 0 4992 PLAY MP3
04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 0 3563 PLAY MP3
05 อาทีนพของรูป 0 3172 PLAY MP3
06 ปฏิจจสมุปบาท 0 3391 PLAY MP3
07 กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 3544 PLAY MP3
08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡ 0 3357 PLAY MP3
09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ 0 3361 PLAY MP3
10 อานิสงส์ของอานาปนสติ 0 3027 PLAY MP3
11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย 0 2998 PLAY MP3
12 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 0 2895 PLAY MP3
13 ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 2688 PLAY MP3
14 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นไม่ใช่ของเรา 0 3097 PLAY MP3
15 ขันธ์ห้าเป็นอนิจจัง 0 2826 PLAY MP3
16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 0 2517 PLAY MP3
17 หมดตัวตนก็หมดอหังการ 0 2571 PLAY MP3
18 หมดอาหารก็นิพพาน 0 2585 PLAY MP3
19 ความดับแห่งขันธ์ห้า 0 2481 PLAY MP3
20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน 0 2557 PLAY MP3
21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า 0 2504 PLAY MP3
22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 2848 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง