พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์


กำลังฟัง :02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พระอาจารย์สาธยายพระสูตร แด่โยมแม่นฤมล อินทรสาร 0 8170 PLAY MP3
02 บันทึกแห่งความทรงจำ โยมแม่นฤมล อินทรสาร ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 0 5249 PLAY MP3
03 ทุกขอริยสัจ 0 4848 PLAY MP3
04 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 0 3452 PLAY MP3
05 อาทีนพของรูป 0 3038 PLAY MP3
06 ปฏิจจสมุปบาท 0 3296 PLAY MP3
07 กายนี้เป็นกรรมเก่า 0 3443 PLAY MP3
08 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้‡ 0 3194 PLAY MP3
09 มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ 0 3220 PLAY MP3
10 อานิสงส์ของอานาปนสติ 0 2932 PLAY MP3
11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย 0 2898 PLAY MP3
12 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 0 2765 PLAY MP3
13 ความพอใจเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 2611 PLAY MP3
14 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นไม่ใช่ของเรา 0 2951 PLAY MP3
15 ขันธ์ห้าเป็นอนิจจัง 0 2729 PLAY MP3
16 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 0 2446 PLAY MP3
17 หมดตัวตนก็หมดอหังการ 0 2487 PLAY MP3
18 หมดอาหารก็นิพพาน 0 2514 PLAY MP3
19 ความดับแห่งขันธ์ห้า 0 2399 PLAY MP3
20 ความสิ้นตัณหาคือนิพพาน 0 2458 PLAY MP3
21 การตรัสสอนมาลุงกยบุตร สักแต่ว่า 0 2409 PLAY MP3
22 ธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 0 2745 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง