พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา


กำลังฟัง :55-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 2


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำเดรัจฉานวิชา 0 8340 PLAY MP3
01-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 0 5506 PLAY MP3
02-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 4160 PLAY MP3
03-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 3607 PLAY MP3
04-อะไรคือเดรัจฉานกถา 0 3337 PLAY MP3
05-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 3285 PLAY MP3
06-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานกถา 0 3140 PLAY MP3
07-ปาฏิหารย์ 3 อย่าง 0 3704 PLAY MP3
08-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัดขยะแขยงเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ และอาเทสนาปาฏิหาริย์ 0 3631 PLAY MP3
09-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 0 3065 PLAY MP3
10-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 0 3154 PLAY MP3
11-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ บอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักบวช 0 3000 PLAY MP3
12-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์(ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 0 3324 PLAY MP3
13-มหาโจร 5 จำพวก 0 3782 PLAY MP3
14-อริยบุคคล จะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 0 3134 PLAY MP3
15-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 0 3142 PLAY MP3
16-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 0 2957 PLAY MP3
17-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 0 2925 PLAY MP3
18-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 0 2791 PLAY MP3
19-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 0 2941 PLAY MP3
20-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 0 3041 PLAY MP3
21-อนุตตริยะ 6 ( สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 0 3264 PLAY MP3
22-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 0 3228 PLAY MP3
23-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว 0 2857 PLAY MP3
24-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 0 2710 PLAY MP3
25-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 0 2752 PLAY MP3
26-ศีลที่เป็นอกุศลคือ การเลี้ยงชีพชั่ว 0 3015 PLAY MP3
27-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 0 2686 PLAY MP3
28-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 0 2755 PLAY MP3
29-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 0 2609 PLAY MP3
30-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 0 2644 PLAY MP3
31-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 0 2609 PLAY MP3
32-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 0 2705 PLAY MP3
33-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 0 2669 PLAY MP3
34-มูลเหตุแห่งการวิวาท 0 2571 PLAY MP3
35-ผู้เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู 0 2603 PLAY MP3
36-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 0 2676 PLAY MP3
37-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 0 2692 PLAY MP3
38-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 0 2627 PLAY MP3
39-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 0 2673 PLAY MP3
40-กรณีของภิกษุ หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ทำคืนตามธรรม 0 2897 PLAY MP3
41-ข้อปฏิบัติของภิกษุเมื่อเข้าบ้าน 0 2554 PLAY MP3
42-สิ่งที่ภิกษุควรทำเมื่ออยู่ร่วมกัน 0 2628 PLAY MP3
43-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 0 2497 PLAY MP3
44-กรณีของคฤหัสถ์ 0 2614 PLAY MP3
45-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 2582 PLAY MP3
46.สิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปราถนา 0 2611 PLAY MP3
47-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 0 2599 PLAY MP3
48-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 0 2479 PLAY MP3
49-เทวดาไหว้ใคร 0 2601 PLAY MP3
50-ฤกษ์ดียามดี ในแบบพุทธวจน 0 2897 PLAY MP3
51-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 0 2570 PLAY MP3
52-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 1 0 2584 PLAY MP3
53-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 2 0 2408 PLAY MP3
54-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 1 0 2640 PLAY MP3
55-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 2 0 2387 PLAY MP3
56-ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 6 ประการ 0 2629 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง