พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา


กำลังฟัง :15-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำเดรัจฉานวิชา 0 6786 PLAY MP3
01-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 0 4221 PLAY MP3
02-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 3046 PLAY MP3
03-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 2523 PLAY MP3
04-อะไรคือเดรัจฉานกถา 0 2224 PLAY MP3
05-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 2213 PLAY MP3
06-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานกถา 0 2081 PLAY MP3
07-ปาฏิหารย์ 3 อย่าง 0 2512 PLAY MP3
08-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัดขยะแขยงเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ และอาเทสนาปาฏิหาริย์ 0 2419 PLAY MP3
09-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 0 2008 PLAY MP3
10-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 0 2032 PLAY MP3
11-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ บอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักบวช 0 1889 PLAY MP3
12-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์(ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 0 2104 PLAY MP3
13-มหาโจร 5 จำพวก 0 2595 PLAY MP3
14-อริยบุคคล จะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 0 2053 PLAY MP3
15-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 0 2021 PLAY MP3
16-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 0 1883 PLAY MP3
17-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 0 1843 PLAY MP3
18-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 0 1795 PLAY MP3
19-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 0 1889 PLAY MP3
20-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 0 1980 PLAY MP3
21-อนุตตริยะ 6 ( สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 0 2136 PLAY MP3
22-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 0 1895 PLAY MP3
23-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว 0 1815 PLAY MP3
24-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 0 1689 PLAY MP3
25-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 0 1677 PLAY MP3
26-ศีลที่เป็นอกุศลคือ การเลี้ยงชีพชั่ว 0 1960 PLAY MP3
27-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 0 1631 PLAY MP3
28-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 0 1665 PLAY MP3
29-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 0 1569 PLAY MP3
30-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 0 1613 PLAY MP3
31-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 0 1626 PLAY MP3
32-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 0 1585 PLAY MP3
33-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 0 1568 PLAY MP3
34-มูลเหตุแห่งการวิวาท 0 1570 PLAY MP3
35-ผู้เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู 0 1526 PLAY MP3
36-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 0 1657 PLAY MP3
37-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 0 1599 PLAY MP3
38-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 0 1640 PLAY MP3
39-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 0 1627 PLAY MP3
40-กรณีของภิกษุ หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ทำคืนตามธรรม 0 1662 PLAY MP3
41-ข้อปฏิบัติของภิกษุเมื่อเข้าบ้าน 0 1511 PLAY MP3
42-สิ่งที่ภิกษุควรทำเมื่ออยู่ร่วมกัน 0 1563 PLAY MP3
43-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 0 1508 PLAY MP3
44-กรณีของคฤหัสถ์ 0 1505 PLAY MP3
45-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 1503 PLAY MP3
46.สิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปราถนา 0 1482 PLAY MP3
47-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 0 1479 PLAY MP3
48-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 0 1431 PLAY MP3
49-เทวดาไหว้ใคร 0 1579 PLAY MP3
50-ฤกษ์ดียามดี ในแบบพุทธวจน 0 1670 PLAY MP3
51-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 0 1534 PLAY MP3
52-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 1 0 1584 PLAY MP3
53-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 2 0 1450 PLAY MP3
54-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 1 0 1449 PLAY MP3
55-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 2 0 1415 PLAY MP3
56-ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 6 ประการ 0 1710 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง