พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำเดรัจฉานวิชา 0 6216 PLAY MP3
01-อะไรคือเดรัจฉานวิชา 0 3760 PLAY MP3
02-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 2642 PLAY MP3
03-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 0 2151 PLAY MP3
04-อะไรคือเดรัจฉานกถา 0 1867 PLAY MP3
05-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา 0 1780 PLAY MP3
06-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานกถา 0 1707 PLAY MP3
07-ปาฏิหารย์ 3 อย่าง 0 2108 PLAY MP3
08-พระสัมมาสัมพุทธะ อึดอัดขยะแขยงเกลียดชังอิทธิปาฏิหาริย์ และอาเทสนาปาฏิหาริย์ 0 1995 PLAY MP3
09-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 0 1643 PLAY MP3
10-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ แกล้งบอกคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี 0 1667 PLAY MP3
11-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามภิกษุ บอกคุณวิเศษให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักบวช 0 1526 PLAY MP3
12-พระสัมมาสัมพุทธะ ห้ามพยากรณ์(ทำนายทายทัก) บุคคลอื่น 0 1697 PLAY MP3
13-มหาโจร 5 จำพวก 0 1995 PLAY MP3
14-อริยบุคคล จะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 0 1691 PLAY MP3
15-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 1 0 1642 PLAY MP3
16-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 2 0 1533 PLAY MP3
17-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 3 0 1479 PLAY MP3
18-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน นัยที่ 4 0 1420 PLAY MP3
19-อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล 0 1550 PLAY MP3
20-ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม 3 แบบ ที่อริยบุคคลจะต้องละได้ 0 1602 PLAY MP3
21-อนุตตริยะ 6 ( สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ) 0 1686 PLAY MP3
22-ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 0 1489 PLAY MP3
23-พระสัมมาสัมพุทธะ บัญญัติให้ภิกษุฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว 0 1388 PLAY MP3
24-อริยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิต แต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบท 0 1381 PLAY MP3
25-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 0 1337 PLAY MP3
26-ศีลที่เป็นอกุศลคือ การเลี้ยงชีพชั่ว 0 1611 PLAY MP3
27-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ 0 1330 PLAY MP3
28-หลักปฏิบัติต่อคำแต่งใหม่ 0 1309 PLAY MP3
29-การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่มีผลให้คำตถาคตอันตรธานหายไป 0 1246 PLAY MP3
30-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 1 0 1266 PLAY MP3
31-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 1 0 1286 PLAY MP3
32-ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน นัยที่ 2 0 1251 PLAY MP3
33-ผู้ทำสัทธรรมให้ดำรงอยู่ นัยที่ 2 0 1208 PLAY MP3
34-มูลเหตุแห่งการวิวาท 0 1225 PLAY MP3
35-ผู้เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู 0 1211 PLAY MP3
36-ขีดจำกัดของสาวก เทียบกับ สัมมาสัมพุทธะ 0 1276 PLAY MP3
37-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ 0 1254 PLAY MP3
38-การบอกสอนมนต์มาจากไหน 0 1285 PLAY MP3
39-การสาธยายธรรมในแบบพระศาสดา เป็นไปเพื่อวิมุตติ 0 1285 PLAY MP3
40-กรณีของภิกษุ หากเห็นโทษโดยความเป็นโทษ ให้ทำคืนตามธรรม 0 1327 PLAY MP3
41-ข้อปฏิบัติของภิกษุเมื่อเข้าบ้าน 0 1178 PLAY MP3
42-สิ่งที่ภิกษุควรทำเมื่ออยู่ร่วมกัน 0 1197 PLAY MP3
43-ข้อที่ภิกษุควรพิจารณาให้มาก 0 1174 PLAY MP3
44-กรณีของคฤหัสถ์ 0 1147 PLAY MP3
45-การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 0 1160 PLAY MP3
46.สิ่งที่ใครๆในโลกไม่ได้ตามปราถนา 0 1125 PLAY MP3
47-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 1 0 1152 PLAY MP3
48-เหตุให้สำเร็จตามปรารถนา นัยที่ 2 0 1134 PLAY MP3
49-เทวดาไหว้ใคร 0 1235 PLAY MP3
50-ฤกษ์ดียามดี ในแบบพุทธวจน 0 1304 PLAY MP3
51-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก 0 1228 PLAY MP3
52-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 1 0 1252 PLAY MP3
53-พิธีปลงบาปในอริยวินัย นัยที่ 2 0 1179 PLAY MP3
54-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 1 0 1125 PLAY MP3
55-พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ นัยที่ 2 0 1102 PLAY MP3
56-ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ 6 ประการ 0 1373 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง