พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม


กำลังฟัง :05 - พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก้เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
บทนำตามรอยธรรม 0 5642 PLAY MP3
01 - เนื้อแท้ที่ไมอันตรธาน 0 3770 PLAY MP3
02 - ผู้ชี้ขุมทรัพย์ 0 3306 PLAY MP3
03 - ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง 0 3067 PLAY MP3
04 - พระพุทธเจ้าทั้งในอดีต,อนาคตและปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 3065 PLAY MP3
05 - พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก้เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 2852 PLAY MP3
06 - จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 0 2854 PLAY MP3
07 - อริยสัจสี่โดยสังเขป(ทรงแสดงด้วยความยึดในขันธ์ห้า) 0 3080 PLAY MP3
08 - การรู้อริยสัจ ทำให้มีตาสมบูรณ์ 0 2879 PLAY MP3
09 - การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร 0 2747 PLAY MP3
10 - กัลยาณมิตรของพระองค์เอง 0 2583 PLAY MP3
11 - ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปด 0 2759 PLAY MP3
12 - โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ 0 2459 PLAY MP3
13 - ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 0 2356 PLAY MP3
14 - ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ 0 2265 PLAY MP3
15 - ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ 0 2357 PLAY MP3
16 - คำของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด 0 2286 PLAY MP3
17 - หลักที่ทรงใช้ในการตรัส 0 2225 PLAY MP3
18 - สิ่งที่ทรงตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 0 2314 PLAY MP3
19 - ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า 0 2288 PLAY MP3
20 - คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมาก 0 2281 PLAY MP3
21 - ลำดับการหลุดพ้นเมื่อได้เห็น ไตรลักษณ์ 0 2378 PLAY MP3
22 - ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 0 2302 PLAY MP3
23 - มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 0 2192 PLAY MP3
24 - จงเจริญสมาธิ จักรู้อริสัจตามเป็นจริง 0 2166 PLAY MP3
25 - ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ 0 2293 PLAY MP3
26 - ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 0 1995 PLAY MP3
27 - ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึก 0 2058 PLAY MP3
28 - ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น 0 1944 PLAY MP3
29 - ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 0 1844 PLAY MP3
30 - กระดองของบรรพชิต 0 1814 PLAY MP3
31 - ผู้มีหลักเสาเขื่อน 0 1789 PLAY MP3
32 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดก่อนการตรัสรู้ 0 1864 PLAY MP3
33 - วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมาก 0 1679 PLAY MP3
34 - ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 0 1914 PLAY MP3
35 - ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ 0 1728 PLAY MP3
36 - เมื่อเธอไม่มี 0 1614 PLAY MP3
37 - ความดับทุกข์ มีเพราะความดัยแห่งนันทิ 0 1726 PLAY MP3
38 - อาการดับแห่งตัณหา ในนามแห่งนันทิ 0 1672 PLAY MP3
39 - ผู้แบกของหนัก 0 1589 PLAY MP3
40 - ดับตัณหาคือปลงภาระหนักลงได้ 0 1565 PLAY MP3
41 - ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 1587 PLAY MP3
42 - ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ 0 2012 PLAY MP3
43 - สิ่งนั้นหาพบในกายนี้ 0 1403 PLAY MP3
44 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป 0 1387 PLAY MP3
45 - ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร 0 1296 PLAY MP3
46 - ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา 0 1318 PLAY MP3
47 - ถุงธรรม 0 1321 PLAY MP3
48 - การปรินิพพานในปัจจุบัน 0 1295 PLAY MP3
49 - ตั้งหน้าทำก็แล้วกัน 0 1271 PLAY MP3
50 - ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง 0 1336 PLAY MP3
51 - อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเนืองๆ 0 1985 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง