พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน


กำลังฟัง :63 - เรื่องที่-59 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 2


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - บทเริ่มต้นของหนังสือเสียง 687 6938 PLAY MP3
02 - บทนำ 289 3854 PLAY MP3
03 - สารบัญ 244 3163 PLAY MP3
04 - ความหมายของทาน เรื่องที่-1 ทาน (การให้) เป็นอย่างไร 291 4714 PLAY MP3
05 - เรื่องที่-2 จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร 225 3872 PLAY MP3
06 - ทำไมจึงให้ทาน เรื่องที่-3 ผลแห่งทานในปัจจุบัน 219 3985 PLAY MP3
07 - เรื่องที่-4 อานิสงส์แห่งการให้ทาน 177 3705 PLAY MP3
08 - เรื่องที่-5 ผู้ให้โภชนะชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ 139 3272 PLAY MP3
09 - เรื่องที่-6 ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุข 160 2781 PLAY MP3
10 - เรื่องที่-7 ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 132 2720 PLAY MP3
11 - เรื่องที่-8 การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 149 2928 PLAY MP3
12 - เรื่องที่-9 ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 138 2833 PLAY MP3
13 - เรื่องที่-10 หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทาน 125 2937 PLAY MP3
14 - เรื่องที่-11 สังคหวัตถุ 127 2709 PLAY MP3
15 - เรื่องที่-12 ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 126 2557 PLAY MP3
16 - เรื่องที่-13 ลักษณะผู้มีศัทธาเลื่อมใส 126 2334 PLAY MP3
17 - เรื่องที่-14 ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 129 2268 PLAY MP3
18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 128 2140 PLAY MP3
19 - เรื่องที่-16 หลักในการจัดสรรทรัพย์ 146 2383 PLAY MP3
20 - เรื่องที่-17 การใช้สอยโภคทรัพย์ไม่ให้สูญเปล่า 127 2275 PLAY MP3
21 - เรื่องที่-18 หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 135 2264 PLAY MP3
22 - เรื่องที่-19 การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว 137 2354 PLAY MP3
23 - เรื่องที่-20 การสงเคราะห์เทวดา 137 2262 PLAY MP3
24 - เรื่องที่-22 ความตระหนี่คือมลทิน 128 2201 PLAY MP3
25 - เรื่องที่-23 เหตุให้ไปนรก สวรรค์ 127 2227 PLAY MP3
26 - เรื่องที่-24 วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ 123 2228 PLAY MP3
27 - เรื่องที่-25 ทรัพย์ในอริยวินัย นัยที่-1 123 2068 PLAY MP3
28 - เรื่องที่-26 ทรัพย์ในอริยวินัย นัยที่-2 128 2171 PLAY MP3
29 - เรื่องที่-27 ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 119 1983 PLAY MP3
30 - เรื่องที่-28 จาคานุสสติ 117 2125 PLAY MP3
31 - สารบัญที่ 2 99 1935 PLAY MP3
32 - เรื่องที่-29 เหตุในการให้ทาน นัยที่-1 119 1897 PLAY MP3
33 - เรื่องที่-30 เหตุในการให้ทาน นัยที่-2 106 1925 PLAY MP3
34 - เรื่องที่-31 เหตุในการให้ทาน นัยที่-3 104 1848 PLAY MP3
35 - เรื่องที่-32 เหตุในการให้ทาน นัยที่-4 108 1832 PLAY MP3
36 - เรื่องที่-33 ผลแห่งทาน 111 1907 PLAY MP3
37 - เรื่องที่-34 มหาทาน 102 1959 PLAY MP3
38 - เรื่องที่-35 สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 105 1947 PLAY MP3
39 - เรื่องที่-36 ความสงสัยในทานของเทวดา 112 1756 PLAY MP3
40 - เรื่องที่-37 ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก 110 1786 PLAY MP3
41 - เรื่องที่-38 ผลของการต้อนรับบรรพชิตด้วยวิธีที่ต่างกัน 114 1770 PLAY MP3
42 - เรื่องที่-39 ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย 112 1695 PLAY MP3
43 - เรื่องที่-40 ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 108 1689 PLAY MP3
44 - เรื่องที่-41 ทานของคนดี นัยที่-1 103 1619 PLAY MP3
45 - เรื่องที่-42 ทานของคนดี นัยที่-2 107 1585 PLAY MP3
46 - เรื่องที่-43 ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ 108 1636 PLAY MP3
47 - เรื่องที่-44 กลิ่นที่หอมทวนลม 111 1650 PLAY MP3
48 - เรื่องที่-45 สังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอ 112 1772 PLAY MP3
49 - เรื่องที่-46 หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม คนไม่ดี 116 1663 PLAY MP3
50 - เรื่องที่-47 กรณีศึกษา เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 146 1653 PLAY MP3
51 - สารบัญที่ 3 74 1526 PLAY MP3
52 - เรื่องที่-48 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-1 93 1623 PLAY MP3
53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2 88 1499 PLAY MP3
54 - เรื่องที่-50 ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 79 1659 PLAY MP3
55 - เรื่องที่-51 นาดี หรือ นาเลว 86 1603 PLAY MP3
56 - เรื่องที่-52 ผู้รับทานกับผลที่ได้ นัยที่-1 83 1523 PLAY MP3
57 - เรื่องที่-53 ผู้รับทานกับผลที่ได้ นัยที่-2 87 1615 PLAY MP3
58 - เรื่องที่-54 องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก นัยที่-1 81 1489 PLAY MP3
59 - เรื่องที่-55 องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก นัยที่-2 78 1633 PLAY MP3
60 - เรื่องที่-56 การวางจิตเมื่อให้ทาน 81 1591 PLAY MP3
61 - เรื่องที่-57 ผลของทานกับผู้รับ 80 1568 PLAY MP3
62 - เรื่องที่-58 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 1 77 1558 PLAY MP3
63 - เรื่องที่-59 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 2 74 1399 PLAY MP3
64 - เรื่องที่-60 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 3 75 1390 PLAY MP3
65 - เรื่องที่-61 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 4 70 1375 PLAY MP3
66 - เรื่องที่-62 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 5 85 1393 PLAY MP3
67 - เรื่องที่-63 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 6 76 1374 PLAY MP3
68 - เรื่องที่-64 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 7 81 1315 PLAY MP3
69 - เรื่องที่-65 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 8 81 1381 PLAY MP3
70 - เรื่องที่-66 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 9 77 1335 PLAY MP3
71 - เรื่องที่-67 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 10 76 1351 PLAY MP3
72 - เรื่องที่-68 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 11 84 1355 PLAY MP3
73 - เรื่องที่-69 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 12 83 1391 PLAY MP3
74 - เรื่องที่-70 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 13 81 1320 PLAY MP3
75 - เรื่องที่-71 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 14 73 1305 PLAY MP3
76 - เรื่องที่-72 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 15 81 1297 PLAY MP3
77 - เรื่องที่-73 ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 110 1364 PLAY MP3
78 - สารบัญที่ 4 45 1257 PLAY MP3
79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน 53 1416 PLAY MP3
80 - เรื่องที่-75 ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย 48 1474 PLAY MP3
81 - เรื่องที่-76 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 1 50 1341 PLAY MP3
82 - เรื่องที่-77 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 2 50 1293 PLAY MP3
83 - เรื่องที่-78 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 3 46 1265 PLAY MP3
84 - เรื่องที่-79 สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 54 1383 PLAY MP3
85 - เรื่องที่-80 เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 59 1480 PLAY MP3
86 - เรื่องที่-81 ผลของการเจริญเมตตา 52 1426 PLAY MP3
87 - เรื่องที่-82 วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรมวิหาร 48 1576 PLAY MP3
88 - เรื่องที่-83 การรับที่ไม่เป็นธรรมหรือการรับที่เป็นธรรม 47 1420 PLAY MP3
89 - เรื่องที่-84 การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 49 1425 PLAY MP3
90 - เรื่องที่-85 ขอปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 53 1416 PLAY MP3
91 - เรื่องที่-86 ขอปฏิบัติในการขอสิ่งของต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 44 1364 PLAY MP3
92 - เรื่องที่-87 เหตุให้ค้าขายได้กำไรหรือขาดทุน 52 1659 PLAY MP3
93 - เรื่องที่-88 ่เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 57 1402 PLAY MP3
94 - ปกหลังด้านใน-01 47 1428 PLAY MP3
95 - ปกหลังด้านใน-02 44 1347 PLAY MP3
96 - ปกหลังด้านนอก ปิดท้าย 111 1690 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง