พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - บทเริ่มต้นของหนังสือเสียง 687 9051 PLAY MP3
02 - บทนำ 289 5566 PLAY MP3
03 - สารบัญ 244 4874 PLAY MP3
04 - ความหมายของทาน เรื่องที่-1 ทาน (การให้) เป็นอย่างไร 291 6402 PLAY MP3
05 - เรื่องที่-2 จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร 225 5916 PLAY MP3
06 - ทำไมจึงให้ทาน เรื่องที่-3 ผลแห่งทานในปัจจุบัน 219 5651 PLAY MP3
07 - เรื่องที่-4 อานิสงส์แห่งการให้ทาน 177 5395 PLAY MP3
08 - เรื่องที่-5 ผู้ให้โภชนะชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ 139 4923 PLAY MP3
09 - เรื่องที่-6 ผู้ให้ข้าวยาคู ก็ชื่อว่า ให้อายุ วรรณะ สุข 160 4340 PLAY MP3
10 - เรื่องที่-7 ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ 132 4576 PLAY MP3
11 - เรื่องที่-8 การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ 149 4582 PLAY MP3
12 - เรื่องที่-9 ความต่างกันระหว่างผู้ให้และผู้ไม่ให้ 138 4486 PLAY MP3
13 - เรื่องที่-10 หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทาน 125 4537 PLAY MP3
14 - เรื่องที่-11 สังคหวัตถุ 127 4318 PLAY MP3
15 - เรื่องที่-12 ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้ 126 4193 PLAY MP3
16 - เรื่องที่-13 ลักษณะผู้มีศัทธาเลื่อมใส 126 4043 PLAY MP3
17 - เรื่องที่-14 ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์ 129 3713 PLAY MP3
18 - เรื่องที่-15 การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ 128 3549 PLAY MP3
19 - เรื่องที่-16 หลักในการจัดสรรทรัพย์ 146 4781 PLAY MP3
20 - เรื่องที่-17 การใช้สอยโภคทรัพย์ไม่ให้สูญเปล่า 127 3717 PLAY MP3
21 - เรื่องที่-18 หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายะ 135 3747 PLAY MP3
22 - เรื่องที่-19 การสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว 137 3775 PLAY MP3
23 - เรื่องที่-20 การสงเคราะห์เทวดา 137 3688 PLAY MP3
24 - เรื่องที่-22 ความตระหนี่คือมลทิน 128 3651 PLAY MP3
25 - เรื่องที่-23 เหตุให้ไปนรก สวรรค์ 127 3758 PLAY MP3
26 - เรื่องที่-24 วิบากของคนตระหนี่และไม่ตระหนี่ 123 3719 PLAY MP3
27 - เรื่องที่-25 ทรัพย์ในอริยวินัย นัยที่-1 123 3448 PLAY MP3
28 - เรื่องที่-26 ทรัพย์ในอริยวินัย นัยที่-2 128 3772 PLAY MP3
29 - เรื่องที่-27 ประโยชน์ของการสร้างวิหาร 119 3674 PLAY MP3
30 - เรื่องที่-28 จาคานุสสติ 117 3682 PLAY MP3
31 - สารบัญที่ 2 99 3382 PLAY MP3
32 - เรื่องที่-29 เหตุในการให้ทาน นัยที่-1 119 3314 PLAY MP3
33 - เรื่องที่-30 เหตุในการให้ทาน นัยที่-2 106 3341 PLAY MP3
34 - เรื่องที่-31 เหตุในการให้ทาน นัยที่-3 104 3237 PLAY MP3
35 - เรื่องที่-32 เหตุในการให้ทาน นัยที่-4 108 3362 PLAY MP3
36 - เรื่องที่-33 ผลแห่งทาน 111 3469 PLAY MP3
37 - เรื่องที่-34 มหาทาน 102 3476 PLAY MP3
38 - เรื่องที่-35 สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา 105 3467 PLAY MP3
39 - เรื่องที่-36 ความสงสัยในทานของเทวดา 112 3059 PLAY MP3
40 - เรื่องที่-37 ผู้ประสบบุญเป็นอันมาก 110 3337 PLAY MP3
41 - เรื่องที่-38 ผลของการต้อนรับบรรพชิตด้วยวิธีที่ต่างกัน 114 3042 PLAY MP3
42 - เรื่องที่-39 ทานที่ให้แล้วมีผลน้อย 112 3015 PLAY MP3
43 - เรื่องที่-40 ทานของคนไม่ดี หรือ ทานของคนดี 108 3675 PLAY MP3
44 - เรื่องที่-41 ทานของคนดี นัยที่-1 103 2943 PLAY MP3
45 - เรื่องที่-42 ทานของคนดี นัยที่-2 107 2962 PLAY MP3
46 - เรื่องที่-43 ประโยชน์เกื้อกูลของสัปบุรุษ 108 2966 PLAY MP3
47 - เรื่องที่-44 กลิ่นที่หอมทวนลม 111 3132 PLAY MP3
48 - เรื่องที่-45 สังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอ 112 3191 PLAY MP3
49 - เรื่องที่-46 หลักการกำจัดเสี้ยนหนาม คนไม่ดี 116 3069 PLAY MP3
50 - เรื่องที่-47 กรณีศึกษา เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกสามัคคีกัน 146 3059 PLAY MP3
51 - สารบัญที่ 3 74 2882 PLAY MP3
52 - เรื่องที่-48 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-1 93 2920 PLAY MP3
53 - เรื่องที่-49 ควรให้ทานในที่ใด นัยที่-2 88 2653 PLAY MP3
54 - เรื่องที่-50 ไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทาน 79 2861 PLAY MP3
55 - เรื่องที่-51 นาดี หรือ นาเลว 86 2731 PLAY MP3
56 - เรื่องที่-52 ผู้รับทานกับผลที่ได้ นัยที่-1 83 2867 PLAY MP3
57 - เรื่องที่-53 ผู้รับทานกับผลที่ได้ นัยที่-2 87 2802 PLAY MP3
58 - เรื่องที่-54 องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก นัยที่-1 81 2725 PLAY MP3
59 - เรื่องที่-55 องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมาก นัยที่-2 78 2785 PLAY MP3
60 - เรื่องที่-56 การวางจิตเมื่อให้ทาน 81 2848 PLAY MP3
61 - เรื่องที่-57 ผลของทานกับผู้รับ 80 2772 PLAY MP3
62 - เรื่องที่-58 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 1 77 2707 PLAY MP3
63 - เรื่องที่-59 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 2 74 2474 PLAY MP3
64 - เรื่องที่-60 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 3 75 2499 PLAY MP3
65 - เรื่องที่-61 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 4 70 2596 PLAY MP3
66 - เรื่องที่-62 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 5 85 2540 PLAY MP3
67 - เรื่องที่-63 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 6 76 2506 PLAY MP3
68 - เรื่องที่-64 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 7 81 2510 PLAY MP3
69 - เรื่องที่-65 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 8 81 2559 PLAY MP3
70 - เรื่องที่-66 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 9 77 2444 PLAY MP3
71 - เรื่องที่-67 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 10 76 2442 PLAY MP3
72 - เรื่องที่-68 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 11 84 2549 PLAY MP3
73 - เรื่องที่-69 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 12 83 2514 PLAY MP3
74 - เรื่องที่-70 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 13 81 2499 PLAY MP3
75 - เรื่องที่-71 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 14 73 2416 PLAY MP3
76 - เรื่องที่-72 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 15 81 2439 PLAY MP3
77 - เรื่องที่-73 ลักษณะของภิกษุผู้มีศีล 110 2493 PLAY MP3
78 - สารบัญที่ 4 45 2292 PLAY MP3
79 - เรื่องที่-74 ธรรมทานเลิศกว่าอามิสทาน 53 2515 PLAY MP3
80 - เรื่องที่-75 ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย 48 2660 PLAY MP3
81 - เรื่องที่-76 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 1 50 2621 PLAY MP3
82 - เรื่องที่-77 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 2 50 2275 PLAY MP3
83 - เรื่องที่-78 การให้ทานอันเป็นอริยะ นัยที่ 3 46 2471 PLAY MP3
84 - เรื่องที่-79 สิ่งที่ประเสริฐกว่าทาน 54 2524 PLAY MP3
85 - เรื่องที่-80 เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน 59 2676 PLAY MP3
86 - เรื่องที่-81 ผลของการเจริญเมตตา 52 2544 PLAY MP3
87 - เรื่องที่-82 วิธีการเจริญเมตตาและการเจริญพรมวิหาร 48 2777 PLAY MP3
88 - เรื่องที่-83 การรับที่ไม่เป็นธรรมหรือการรับที่เป็นธรรม 47 2540 PLAY MP3
89 - เรื่องที่-84 การเกี่ยวข้องกับเงินทองของภิกษุ 49 2586 PLAY MP3
90 - เรื่องที่-85 ขอปฏิบัติในการอนุโมทนาของภิกษุ 53 2641 PLAY MP3
91 - เรื่องที่-86 ขอปฏิบัติในการขอสิ่งของต่อผู้ปวารณาของภิกขุ 44 2439 PLAY MP3
92 - เรื่องที่-87 เหตุให้ค้าขายได้กำไรหรือขาดทุน 52 2851 PLAY MP3
93 - เรื่องที่-88 ่เหตุแห่งความเจริญขึ้นและความถูกทำลายแห่งสกุล 57 2510 PLAY MP3
94 - ปกหลังด้านใน-01 47 2691 PLAY MP3
95 - ปกหลังด้านใน-02 44 2422 PLAY MP3
96 - ปกหลังด้านนอก ปิดท้าย 111 2864 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง