พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 9626 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 15697 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 6523 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 14166 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 7345 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 40028 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 11908 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 5308 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4969 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 5250 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4600 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 8108 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4746 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 4007 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 4502 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 8302 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 4250 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3906 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3724 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 5518 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง