พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 10562 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 17624 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 7359 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 16309 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 8221 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 47934 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 14060 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 6118 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 5721 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 6083 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 5349 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 9426 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 5634 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 4836 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 5169 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 10280 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 5059 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 4684 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 4406 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 6420 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง