พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 7625 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 12455 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 5064 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 10473 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 5832 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 24535 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 8355 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 3904 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 3678 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 3905 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 3440 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 5716 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 3531 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3013 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 3286 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 5833 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3131 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 2813 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 2646 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 4166 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง