พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อานาปานสติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 9188 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 15018 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 6248 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 13302 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 7055 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 37148 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 11179 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 5060 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4733 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4995 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4407 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 7488 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4494 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3824 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 4285 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 7724 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 4041 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3706 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3521 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 5234 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง