พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ละนันทิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 9695 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 15781 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 6569 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 14330 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 7395 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 40581 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 12017 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 5352 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 5020 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 5293 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4632 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 8189 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4803 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 4038 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 4533 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 8379 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 4293 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3951 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3759 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 5598 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง