พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อธิษฐานความเพียร


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 7909 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 13050 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 5319 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 11036 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 6066 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 26992 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 9118 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 4168 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 3888 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4155 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 3667 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 6079 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 3752 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3195 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 3506 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 6293 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3336 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3004 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 2840 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 4405 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง