พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 7435 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 12067 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 4925 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 10168 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 5682 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 23318 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 7969 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 3779 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 3575 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 3812 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 3349 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 5583 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 3433 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 2923 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 3100 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 5547 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3029 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 2725 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 2574 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 4062 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง