พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 8563 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 14108 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 5849 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 12203 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 6634 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 32726 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 10291 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 4670 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4396 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4631 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4084 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 6736 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4181 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3543 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 3975 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 7131 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3758 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3396 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3249 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 4901 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง