พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 8775 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 14493 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 6018 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 12628 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 6840 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 34843 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 10641 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 4859 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4543 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4788 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4210 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 7054 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4310 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3658 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 4099 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 7339 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3867 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3519 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3362 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 5028 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง