พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ปฏิจจสมุปบาท


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 9053 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 14852 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 6167 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 13078 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 6985 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 36383 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 11006 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 4998 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4670 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4936 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4337 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 7353 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4448 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3779 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 4219 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 7587 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3977 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3655 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3469 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 5176 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง