พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 8559 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 14108 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 5848 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 12200 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 6632 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 32703 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 10285 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 4664 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 4392 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 4631 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 4081 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 6733 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 4180 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 3542 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 3975 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 7128 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 3757 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 3395 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 3248 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 4901 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง