พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 12607 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 24706 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 10242 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 18443 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 9908 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 52463 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 16765 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 7586 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 7142 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 7527 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6872 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 12304 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 7114 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 6147 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 6289 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 13848 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 6327 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 6067 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5590 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 8082 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง