พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 11964 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 22068 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 9483 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 17973 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 9441 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 51390 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 16152 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 7177 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 6764 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 7154 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6481 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 11613 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 6663 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 5783 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 5980 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 12882 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 6004 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 5753 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5289 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 7726 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง