พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม


กำลังฟัง :ประโยชน์ของการสาธยายธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ประโยชน์ของการสาธยายธรรม 6224 12201 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2148 22904 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระธรรม 1072 9712 PLAY MP3
บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์ 1097 18153 PLAY MP3
บทสวด แก้ความหวาดกลัว 1087 9614 PLAY MP3
บทสวด ปฏิจจสมุปบาท 1472 51764 PLAY MP3
บทสวด อริยมรรคมีองค์แปด 1169 16369 PLAY MP3
บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก 897 7327 PLAY MP3
บทสวด อธิษฐานความเพียร 917 6888 PLAY MP3
บทสวด ละนันทิ 1445 7286 PLAY MP3
บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย 1172 6617 PLAY MP3
บทสวด อานาปานสติ 2124 11814 PLAY MP3
บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้ 1001 6797 PLAY MP3
บทสวด ที่สุดแห่งทุกข์ 932 5916 PLAY MP3
บทสวด อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ 987 6083 PLAY MP3
บทสวด ก่อนนอน 1191 13224 PLAY MP3
บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา 4730 6123 PLAY MP3
บทสวด พึ่งตนพึ่งธรรม 555 5862 PLAY MP3
บทสวด ปัจฉิมวาจา 564 5408 PLAY MP3
การเจริญเมตตา-คำชี้ชวนวิงวอน-การสาธยายธรรม ที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น 747 7857 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง