พุทธวจน: เสียง

ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 2166 9845 PLAY MP3
ธรรม ๕ ประการ 1895 5829 PLAY MP3
มีสติ มีสัมปชัญญะ รอคอยการตาย 1713 4644 PLAY MP3
วางความพอใจในโลกทั้งปวง 1672 3942 PLAY MP3
กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต 2668 5628 PLAY MP3
ไม่คิดถึงสิ่งใด...ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี 1437 2800 PLAY MP3
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 1460 3798 PLAY MP3
มรรควิธีที่ง่าย 1418 3062 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาท...จักละชาติสงสาร ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 1373 2298 PLAY MP3
จิตย่อมเลื่อมใส เพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีล 1225 1857 PLAY MP3
เผชิญกับเวทนาในยามเจ็บป่วยอย่างไร 1533 3023 PLAY MP3
ม้าอาชาไนย 4 จำพวก 1223 2674 PLAY MP3
พินัยกรรมมรณะ 1243 1909 PLAY MP3
มรณสัญญา 1162 2236 PLAY MP3
กายคตาสติ 1147 3290 PLAY MP3
อานิสงส์ของการได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต 1152 2120 PLAY MP3
ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด 1216 10718 PLAY MP3
บริโภคกายคตาสติ ...ย่อมบริโภคอมตะ 1122 3209 PLAY MP3
ระยะเวลาที่จิตจะได้กายใหม่ 1127 2364 PLAY MP3
ใกล้ตาย โคม่า ตั้งสติอย่างไร 1100 2460 PLAY MP3
ถอดเครื่องช่วยหายใจบาปหรือไม่ 1116 2619 PLAY MP3
ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ 1169 1898 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น 1156 1801 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 1062 1868 PLAY MP3
ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 1117 1951 PLAY MP3
ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้ 1333 2773 PLAY MP3
คิลายนสูตร : ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ 1283 2238 PLAY MP3
สังโยชน์สิบ 1131 2505 PLAY MP3
ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้ (อมาตาปุตติกภัย) 12990 2552 PLAY MP3
สักแต่ว่า (...มาลุงกยบุตร ! ...) 1182 2468 PLAY MP3
กระจายเสียซึ่งผัสสะ 1252 2119 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง