พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม


กำลังฟัง :ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 2280 5724 PLAY MP3
จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 871 3255 PLAY MP3
เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน 889 2875 PLAY MP3
กัลยาณมิตรของพระองค์ 728 2452 PLAY MP3
พุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม 982 2876 PLAY MP3
๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น 9975 4107 PLAY MP3
สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 771 2053 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 819 2236 PLAY MP3
ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 710 1833 PLAY MP3
ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 732 2008 PLAY MP3
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 800 1795 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 794 2343 PLAY MP3
ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 740 2214 PLAY MP3
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 785 2200 PLAY MP3
ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง 776 1987 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง